Page 35

Rörelse nr 4 2015

En tandlös lag Fråga: Är det fortfarande möjligt att få insatsen råd och stöd enligt LSS? Det låter som en viktig insats men jag har inte hört talas om någon som någonsin fått denna insats. Finns den kvar? LOTTA RAPACIOLI Förbundsjurist man att ”personer med svåra Svar: Den insats du nämner är den, som du säger, brukar kallas för ”råd och stöd”. Det är den första av de LSS-insatser som räknas upp i lagens 9§ punkt 1. I lagtexten står det följande: LSS 9 § Insatserna för särskilt stöd och service är 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder… I förarbetena till lagen sade Fråga juristen Fri juridisk rådgivning för medlemmar i RBU. Kontakta RBU:s jurist på tisdagar och onsdagar kl. 9.00–12.00. Lotta Rapacioli, 08-677 73 03 Du kan också ställa frågor på e-post: fragajuristen@rbu.se funktionshinder och deras anhöriga har en så utsatt situation att deras tillgång till kompletterande särskilt expertstöd ska lagregleras. Denna rätt ska tillförsäkra personer som tillhör den nya lagens personkrets och deras anhöriga tillgång till sådana kvalifi - cerade insatser från fl era kompetensområden som behövs för att underlätta det dagliga livet. Det rör sig om insatser av rådgivande och allmänt stödjande karaktär, där medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska aspekter av funktionshindret beaktas. Insatserna skall ses som komplement till och inte som ersättning för till exempel habilitering, rehabilitering och socialtjänst.” Så som denna insats beskrivs i förarbetena låter det som om den skulle kunna ha fyllt ett viktigt och stort behov hos många med funktionsnedsättning. Tyvärr ledde en Regeringsrättsdom 1997 till att denna insats inte kom att få det genomslag som var tänkt. Regeringsrättens dom, meddelad i Stockholm den 3 juli 1997, mål nr 4799-1996, handlade om en fl icka på sex år som var barndomsdöv. Hon ansågs tillhöra LSS personkrets och ansökte därför om insatsen råd och stöd för att föräldrarna skulle kunna få teckenspråksundervisning. Både i länsrätt och kammarrätt ansågs fl ickans föräldrar ha rätt till teckenspråksundervisning inom ramen för insatsen råd och stöd, men i Regeringsrätten ansågs de inte ha det. Regeringsrätten gjorde följande bedömning: Teckenspråksundervisning till föräldrar till döva eller gravt hörselskadade barn får anses ingå i den habilitering som landstinget har ansvar för enligt HSL. Landstingen har också sedan lång tid tillbaka bedrivit sådan undervisning. Ytterligare undervisning har bedrivits med statligt stöd inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Detta utesluter emellertid inte att rätt till ytterligare insatser kan föreligga, om undervisningen kan anses som rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS. Enligt Regeringsrättens mening talar lagtextens utformning i 9§ 1 LSS och de i samband med införandet av LSS genomförda ändringarna i HSL för att den begärda teckenspråksundervisningen inte är att anse som rådgivning och annat personligt stöd enligt 9§ 1 LSS. Vad nu sagts vinner ytterligare stöd av att sambandet med LSS inte berördes i det samtidigt framlagda förslaget om teckenspråksundervisning för föräldrar. På grund av det anförda skall överklagandet bifallas. Flickan och hennes föräldrar ansågs alltså inte ha rätt till teckenspråksundervisning inom ramen för råd och stöd. Tyvärr har det hänvisats till denna dom i fl era andra fall just för att neka råd och stöd. Detta har lett till att insatsen som sådan har bromsats vilket är anledningen till att man sällan hör talas om någon som får denna insats. www.woodstar.se Bilanpassning efter dina förutsättningar – från personbilsanpassning till golvsänkta minivans. RÖRELSE NR 4 ˜ 2015 35


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above