Page 37

Rörelse nr 4 2015

RBU:s verksamhetsberättelse 2014 när vi summerar verksamhetsåret 2014 ser vi ännu ett händelserikt år för RBU. Det var ett år som innehöll mycket bra verksamhet, glädjande framgångar och viktiga beslut för framtiden. För första gången fi ck RBU projektstöd från Svenska Postk odstift elsen vilket tillsammans med stödet från RBU:s övriga samarbetspartners bidrog till att arbetet med Aktivt liv för alla kunde utökas och intensifi eras. I maj höll RBU kongress där en ny förbundsstyrelse valdes och kursen togs ut för arbetet under de kommande tre åren. Fyra övergripande mål sattes: ett synligare RBU, ett starkare RBU, ett eff ektivare RBU och ett stabilt RBU. Eft er en lång rad år med vikande siff ror ökade RBU under 2014 antalet medlemmar för andra året i följd. Det är naturligtvis mycket glädjande och ett kvitto på att RBU gör bra verk samhet. Det är också viktigt för att säkra återväxten i organisationen och bygga ett ännu starkare förbund. Framför oss ligger nu en period med ambitiösa mål för att ta oss närmare RBU:s vision om ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder. För att nå dit behöver vi samtidigt successivt utveckla vår egen or - ga nisation för att ta tillvara medlemmarnas potential. Under kongressen deltog externa gäster i syft e att inspirera RBU:s utvecklingsarbete. Detta är ett arbete som påbör ja des med ett idéforum 2013 och som fortsätter under 2015 och kommande år. Att vårda organisationen innebär också att man ibland tvingas ta tuff a beslut. Ett sådant var att under 2014 minska personalstyrkan på förbundskansliet för att hitta en ekonomisk balans i förhållande till de förväntade intäkterna. Runt omkring oss sker ständigt förändringar som påverkar såväl förutsättningarna för RBU som organisation, men fram- för allt livsvillkoren för våra medlemmar. RBU behövs, kanske mer än någonsin, som en stark röst som kan formulera och föra fram krav på förbättringar i en tid då många upplever att mycket faktiskt försämras när det gäller stöd till barn med rörelsehinder och deras familjer. Sammanfattningsvis kan sägas att 2014 innebar ett avstamp mot en förnyelse av RBU. Det är ett spännande och viktigt arbete där vi behöver ta tillvara alla resurser som fi nns i förbundet. Och den främsta resursen är givetvis våra medlemmar. Så häng med och ta del i utvecklingen av RBU, det är roligt och det är viktigt! För förbundsstyrelsen För förbundskansliet Maria Persdotter Henrik Petrén Förbundsordförande Generalsekreterare » 37


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above