Page 43

Rörelse nr 4 2015

RBU:s verksamhetsberättelse 2014 Ministerhearing om barnkonventionen RBU höll seminarier på Barnrättsdagarna i Örebro Barnrättsdagarna ägde rum i Örebro den 8–9 april och från RBU riksförbund deltog förbundsordförande Agnetha Vikenger och förbundsjurist Lotta Rapacioli. Tillsammans höll de två seminarier om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning, där man bland annat tog upp hur samhällets brist på insatser skapar psykisk ohälsa hos barn med funktionsnedsättning. Ryggmärgsbråck och Hydrocephalus Norden bildat! Sedan länge har Norge, Danmark och Sverige haft ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör ryggmärgsbråck och hydrocefalus. Men det var först under hösten 2014 som de nordiska organisationerna formaliserade detta och bildade en nordisk organisation som ska verka för samarbete sträva eft er lika rättigheter och deltagande i samhällslivet för personer med ryggmärgsbråck och hydrocefalus. Från Sverige ingår förutom RBU även Spin Off . Sedan tidigare fi nns Muskel Norden och CP Norden. Under 2014 har RBU/Sverige varit värdland för CP Norden. Under hösten ordnades bland annat en ungdomshelg med ungdomar från de nordiska länderna, en av frågorna som diskuterade var arbetsmarknad. Varje år i november genomför Nätverket för Barnkonventionen, där RBU ingår, en hearing där barn och unga bjuds in för att ställa sina viktiga frågor till beslutsfattare och ministrar. 2014 års hearing ägde rum måndagen den 17 november på ett par dagar innan barnkonventionen fi rade sin 25:e födelsedag. Vid hearingen deltog barn från olika organisationer och de fi ck bland annat träffa nytillträdda barnministern Åsa Regnér, en representant från Barnombudsmannen och regeringstjänstemän från barnkonventionssamordningen Konferensen om personlig assistans innehöll bland annat följande ämnen: en jämförelse mellan de nordiska länderna, barn och personlig assistans, perspektiv på assistansen 20 år. Bland de medverkande fanns Bengt Westerberg och Barbro Lewin. och diskrimineringsenheten. RBU representerades av Justus (16 år), Alexandra (13 år) och Dennis (11 år). Den presentation som de på hearingen framförde till politikerna, handlade om de viktiga frågorna: • möjligheten att välja skola, • skolsituationen i övrigt, • tillgänglighet och • att samma förväntningar måste ställas på barn med funktionsnedsättning som på andra barn. » 43


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above