Page 45

Rörelse nr 4 2015

Emma Bergdahl intervjuas bland annat om sin önskan att få en meningsfull sysselsättning. RBU:s verksamhetsberättelse 2014 Torsdagsaktionen X Large. FOTO: HÅKAN SJUNNESSON /NEUROFÖRBUNDET Torsdagsaktionen i mål RBU har, med förbundsordförande Agnetha Vikenger i spetsen, sedan starten i december 2011 varit en av organisationerna bakom Torsdagsaktionen. Varje torsdagsmorgon inför regeringens sammanträde har Torsdagsaktionen stått utanför Rosenbad. Där har man mött de anländande ministrarna med flygblad för att påminna om hur många dagar som har förflutit sedan remisst iden gick ut för utredningen ”Bortom fagert tal”. Den innehöll förslag om att göra bristande tillgänglighet till en diskrimineringsgrund. Efter långt och tålmodigt arbete gav aktionen resultat under våren 2014 när regeringen till sist presenterade ett lagförslag om ändringar i diskrimineringslagen. Den 1 januari 2015 trädde den nya lagen i kraft. Trots att den nya lagen innehåller en hel del undantag får det betraktas som en liten seger för RBU tillsammans med en samlad funktionshinderrörelse. åldrar. Frågor som tas upp är självständighet, skola, arbete/sysselsättning, studier vid högskola/ universitet, habiliteringen samt relationer och det sociala livet. Framgångsrikt arbete med skolfrågor Ett brett strategiskt påverkansarbete tillsammans med andra funktionshinderorganisationer för att utbildning om olika funktionsnedsättningar ska ingå i rektorsutbildningen gav resultat under året. Trots initialt motstånd öppnade Skolverket till sist upp för att rektorerna ska ha ökad kompetens om situationen för elever med funktionsnedsättning genom nya målformuleringar för rektorsutbildningen: ”Efter genomgången utbildning ska rektorn/förskolechefen visa god förmåga att förmedla, förankra och tilllämpa kunskaper om de författningar som rör alla barns och elevers rättigheter och rektorns/förskolechefens skyldigheter att tillförsäkra dem dessa. Elever i behov av särskilt stöd och barn och elever med funktionsnedsättning ska särskilt uppmärksammas.” FOTO: TORSDAGSAKTIONEN Varje torsdagsmorgon inför regeringens sammanträde har Torsdagsaktionen stått utanför Rosenbad. Här Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister. » 45


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above