Page 46

Rörelse nr 4 2015

RBU:s verksamhetsberättelse 2014 Juridisk råd givning uppskattad medlemsförmån Medlemsrådgivning har genomförts inom de tre områdena social- och socialförsäkringsrätt, skola och sysselsättning. RBU:s förbundsjurister gav under året rådgivning till medlemmar i totalt 200 ärenden. De vanligast förekommande ärendena är frågor kring personlig assistans, ledsagarservice och bostadsanpassning. En tidning från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar PERSONLIG KOORDINATOR FÅR VARDAGEN ATT FUNGERA VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY STYRELSE Nu ska RaceRunning Tema: Anhörig Med Si gne i familjen Prata med varandra! Syskonhelg i Jämtland Mor- och farföräldrar hämtar kraft hos varandra Marias öppenhet har banat väg Nr 2 14 Tidning, hemsida och sociala medier Tidningen Rörelse har under 2014 behandlat följande teman: Eft er plugget – om eft ergymnasial utbildning, anhöriga, att bli vuxen, 46 spridas i Sverige Mikael & Hugo på väg mot Stockholm Marathon skola, sömnbrist och att förlora ett barn. Ekonomiskt gjorde tidningen ett underskott under 2014 på grund av vikande annons försäljning. RBU:s hemsida rbu.se har i snitt haft 7 322 besökare per månad, (6 884, 2013). Förutom startsidan är diagnosinformation och kontaktuppgift er det som mest eft er söks. RBU har under året fortsatt sin närvaro i sociala medier och hade vid årsskift et ca 1 700 gillare på Face book sidan, (1 300, 2013). Under året har RBU även använt möjligheten att för en förhållandevis låg summa annonsera på sidan. I juni startade RBU också ett twitter konto. Med digitala föreningsbrev kommunicerar RBU till de förtroendevalda medlemmarna. Under 2014 skickades 7 sådana. På motsvarande sätt skickades 4 partnerbrev ut till omkring 150 av RBUs partners Under hösten genomfördes en medlemsenkät med frågor främst om tidningen Rörelse, men även om rbu.se, Facebook och Twitter. Några siff ror i korthet. 474 personer besvarade enkäten (svarsfrekvens 22 %) 77 % av de som svarat läser samtliga nummer av tidningen. 87 % tycker att tidningen är bra eller mycket bra, 85 % tycker att layouten är bra eller mycket bra, 77 % läser allt eller de mesta av det redaktionella materialet. När det gäller rbu.se är det endast ett fåtal som besöker sida regelbundet, 21 % varje månad och så många som 17 % har aldrig besökt sidan. Information om kurser och seminarier eller nyheter är det man främst söker eft er (58 respektive 53 %). 54 % vet att RBU har en facebooksida och av dem gillar 58% sidan. Men endast 8 % vet att RBU har ett twitterkonto. RBU bestod den 31 december 2014 av 37 medlemsföreningar, varav 26 distriktsföreningar och 11 lokalföreningar. Antalet med - lemmar RBU uppgick den 31 december 2014 till 10 971 st (jämfört med 10 920 st föregående år). Av föreningarna var det RBU Västmanland som ökade mest. Det kan konstateras att RBU för andra året i rad ökade det totala medlemsantalet vilket förstås är glädjande. Ett övergripande mål för de kommande åren är att nu fortsätta denna utveckling. Omorganisation av förbunds kansliet RBU:s förbundsstyrelse beslutade under 2014 att göra en förändring av kansliets organisation som innebar att antalet tjänster minskades från tio under 2013 till sex vid utgången av 2014. Bakgrunden till beslutet är att det har varit nödvändigt att anpassa förbundets kostnader till de förväntade intäkterna. RBU:s kongress fastställde i maj 2014 en rambudget för åren 2015–2017 som pekade på ett genomsnittligt årligt underskott med drygt 2,5 miljoner kronor i den löpande verksamheten. Samtidigt gav kongressen förbundsstyrelsen i uppdrag att inför vart och ett av åren 2015–2017 ta fram en verksamhetsbudget som eftersträvar en ekonomi i balans. De förändringar som har genomförts är nödvändiga för att uppfylla detta. Förbundsstyrelsen och generalsekreteraren har bedömt att denna organisation tillsammans med arvoderad förbundsordförande, utifrån givna ekonomiska förutsättningar, är den som ger bäst förutsättningar att bedriva en fortsatt bra verksamhet och nå de mål som RBU har satt upp för kongressperioden 2014–2017. Populär bok i nyutgåva 2014 gav RBU ut en nyutgåva av boken Rättigheter och möjligheter. Boken ger en överblick över rättigheter och möjligheter till samhälls stöd för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer. Boken går också igenom ett antal aktuella rättsfall och ger råd och tips på hur man kan gå tillväga i olika situationer. Läger I samarbete med Valjevikens folkhögskola har RBU under 2014 arrangerat fem subventionerade läger för medlemmarna. Ett läger arrangerades på Mallorca, ett musikläger och ett prova på fritid och äventyrsläger på Mättinge, ett familjeläger och ett ridläger på Valje viken. Totalt deltog 50 personer i dessa läger, varav 25 fl ickor/kvinnor och 25 pojkar/män. Medlemmar och föreningar


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above