Page 48

Rörelse nr 4 2015

RESULTATRÄKNING 2014 2013 Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter 625 363 633 249 Gåvor 2 071 597 3 648 852 Bidrag 6 943 025 5 638 575 Nettoomsättning. 2 412 522 2 032 315 Övriga intäkter 121 092 6 951 Summa 12 173 599 11 959 942 Verksamhetens kostnader - - Ändamålskostnader – 9 680 442 – 8 125 110 Insamlingskostnader – 2 018 982 – 1 928 851 Administrationskostnader – 2 753 256 – 2 383 984 Summa –14 452 680 –12 437 945 Verksamhetens resultat – 2 279 081 – 478 003 Resultat från fi nansiella investeringar Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar 1 278 056 2 291 461 Övriga ränteintäkter 2 841 17 250 Räntekostnader – 6 – 617 Utskiftning av andelar i koncernföretag (likvidation) - 497 Summa 1 280 891 2 308 591 Resultat efter fi nansiella poster – 998 190 1 830 588 Årets resultat – 998 190 1 830 588 Förändring av ändamålsbestämda medel* Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) – 998 190 1 830 588 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år, samt av avsatta förbundsmedel och sparkapital 1 627 632 1 640 379 Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året, samt av avsatta förbundsmedel och sparkapital. – 192 206 –1 228 158 Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 437 236 2 242 809 48


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above