Page 30

Skånebollen nr 4-5 2015

Barn är inte små elitidrottare Skånes Fotbollförbund, Skånes Handbollförbund och Skånes Innebandyförbund tillsammans med Skåneidrotten samverkar för att skapa en bättre verksamhet för idrottande barn. I enlighet med Idrotten Vill anser vi att idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och bygga på lek och glädje i första hand. Syftet med samverkan är att främja barnens utveckling ur ett långsiktigt perspektiv. Det är betydelsefullt att poängtera att även om huvuddelen av barn och ungdomars idrottsliv består av träning är tävlingen för många det roligaste. Tävlingen som sådan har ett egenvärde och är ett moment i idrotten som barnet eller ungdomen ofta siktar på och ser fram emot. Att prestera i kamp med andra ger för många barn, liksom för ungdomar och vuxna, mening till den träning de lägger ner. Men det är viktigt att komma ihåg att tävlingen inte alltid är drivkraften för barnen och att utformningen av tävlingen har stor betydelse. Inte bara för stunden utan också då tävlingen i stor utsträckning styr det som sker på träningen. Därför måste vi som förbund fundera över vilka signaler BLI SPORTMEDLEM, RUM FRÅN 250 KR PER NATT HÖG PRESTATION KRÄVER SITT LÅGA PRIS. Läs mer på scandichotels.se/sport tävlingssystemen sänder ut om vad som ska premieras i olika åldrar. Om långsiktiga resultat och motorisk utveckling ska uppmuntras får inte tävlingen premiera kortsiktiga resultat och ge tydliga fördelar till de tidigt utvecklade barnen och ungdomarna. Att låta mindre utvecklade barn stå vid sidan av kommer aldrig vara utvecklande för de individerna och inte heller för idrotten i stort. Det finns ingen forskning som visar att man i barnaålder kan förutspå vilka individer som kommer att nå resultatframgångar i vuxen ålder. Därför är det viktigt att vi skapar en bra miljö där så många som möjligt får idrotta så länge som möjligt. Intention ”Långsiktig utveckling” – riktlinje från Idrotten Vill Tävlingsverksamheten för barn och ungdomar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling och motverkar toppning och utslagning. Anvisningar: • Tävlingar bör utformas så att alla deltagare får delta så mycket som möjligt i den enskilda tävlingen. • Tävlingssystem, tävlingsformer och tävlingsregler för barn bör ta hänsyn till barnens utvecklingsnivå. • Tävlingsintensiteten (antal tävlingar, speltid, sträckor etc.) bör inte vara så hög att den går ut över träningen. Därför att: Huvudmålet är att stimulera ett livslångt idrottsintresse, inte att kortsiktigt vinna segrar och låta några sitta på bänken eller delta väldigt lite i den aktuella tävlingen. Kontinuerlig utveckling är mer stimulerande än ständiga segrar. Även ur ett elitperspektiv är det viktigt att behålla och stimulera så många som möjligt eftersom ingen med säkerhet kan säga vem som kommer att nå elitnivå. Så att: Så många som möjligt stimuleras att idrotta så länge som möjligt. Ett led i detta samverkansprojekt är att se över de perioder då respektive förbund sanktionerar tävling. Mot denna bakgrund gör nu förbunden justeringar i sin verksamhet. Inledningsvis kommer tävlingskalendrarna att matchas för att möjliggöra att tävlingsspelet ska kunna kombineras under hösten. Konkret innebär det att fotbollen kommer att avsluta höstens tävlingsspel en vecka tidigare samt att de skånska innebandy- och handbollsmatcherna startar en vecka senare, vilket ger ett utrymme så att tävlingssäsongerna inte överlappar varandra. På detta vis ger vi idrottande barn större möjlighet att kunna idrotta utan att behöva välja mellan idrotterna. I Riksidrottsförbundets stadgar, 1 kap, finns idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund beskriven. Där finns följande skrivning om barnidrotten: ”I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.” Malmö 2015-11-17 Claes Ohlsson, ordförande, Skånes Fotbollsförbund Henrik Wetterlundh, ordförande, Skånes Innebandyförbund Lars Berger, ordförande, Skånes Handbollsförbund 30 Skånebollen nr 4-5 # 2015


Skånebollen nr 4-5 2015
To see the actual publication please follow the link above