Page 10

Skånebollen nr 1 – 2018

Årsmötet 2018 Utskottens berättelser 2017 Utbildningsutskottet • Tävlingsutskottet • Domarutskottet Utbildningsutskottet Under året har vi genomfört en organisationsförändring på utbildningsenheten. När året startade ändrade vi till ett Utbildningsutskott för att under året övergå till 3 arbetsgrupper, där en arbetade med spelarutbildning, en med tränarutbildning och en med föreningsutbildning. Kansliet har stått för samordning av verksamheten och vi har haft representation i styrelsen, vilket har varit viktigt med tanke på allt som händer på utbildningssidan. För-utom nya tränarutbildningar som har kommit igång bra, där vi når många ute bland föreningarna, har vi intensi-fierat arbetet med spelarutbildningen, inte bara genom förbundets STU-samlingar utan även genom vår närvaro ute i klubbarna där arbetet med den föreningsförlagda utbildningen har breddats, detta bl a genom vårt projekt Skåne-SUP. I denna satsning arbetar vi med implemente-ring av spelarutbildningsplan i föreningarna, men vi arbe-tar även med utbildning av tränarna och också, genom ett samarbete med SISU, med organisationsledarna, styrelse och andra funktioner i föreningen som skapar resurser till att utveckla den idrottsliga verksamheten. Vi har under året haft en intensiv diskussion internt, med andra förbund och med Svenska Fotbollförbundet när det gäller spelarutbildningen. Vi har inte alltid varit helt överens, men vi är övertygade att vi är på rätt spår genom den breddning av verksamheten som vi nu har genomfört. Under året har vi dessutom förbättrat för-utsättningarna ute i föreningarna genom att vi påbörjat rekrytering av de ”klubbutvecklare” som ska kunna vara på plats varje vecka under säsong för att stötta och hjälpa föreningens övriga tränare. Rekryteringen har gått lite trögt i början, men vi har stora förväntningar genom den tjänst som vi tillsatt som endast ska arbeta med detta. Instruktörerna finansieras av förbundet, detta tack vare den omstrukturering av verksamheten som påbörjades för 2 år sedan och som skapar resurser som kan användas ute i föreningarna. Under året har vi även varit delaktiga i den implemen-tering av de nya nationella spelformerna som påbörjades mot slutet av året. Vi har påbörjat utbildning av våra instruktörer som ska hjälpa föreningarna ute i verksamhe-ten. De nya spelformerna följer intentionerna i spelarut-bildningsplanen och de kommer att bli ett mycket viktigt verktyg som vi kan använda för att nå våra mål att fler ska vara delaktiga, fler ska vara aktiva och fler ska spela längre. UU jobbar för att den stora instruktörskadern ska hålla hög nivå och det sker kontinuerlig fortbildning för STU-ansvariga, kursinstruktörer, lokala talangutvecklare, distriktslagsförbundskaptener och zoninstruktörer. Vi har också en målvaktsgrupp som jobbar med både spelar- och ledarutveckling. Arbetet i utskottet är fördelat på utskot-tets ledamöter genom de olika ansvarsområden som angetts ovan och som sagt har arbetet under året delats upp i 3 arbetsgrupper under kansliets ledning. Vi genomförde vår fortbildningsresa under hösten. Denna gång bar det iväg till Rom, där vi besökte flera in-tressanta akademier på olika nivåer. Alltid en uppskattad resa som ger många fina intryck. Det intensiva utbildning- och utvecklingsarbetet finputsas under en Höstkonferens varje år -och årets kon-ferens ledde som vanligt till bra idéer och utvecklingsför-slag, även om verksamheten är mycket väl utvecklad och fungerande finns det alltid detaljer att slipa på. Inte minst i år var höstkonferensen speciellt viktig med tanke på alla förändringar som gjordes under året. Spelarutbildning Under året har vi bedrivit spelar- och tränarutvecklings-läger förlagda zonvis i Skåne för 13-14-åringar. Det har deltagit 730 flickor och 1480 pojkar på de olika lägren. För denna omfattande spelarutbildning ansvarar våra STU-ansvariga – och de har god hjälp av zoninstruktörerna. Distriktslagen som varit igång under året har varit för flickor och pojkar födda 2000-2001. Här handlar det om utbildningar som är koncentrerade till läger- och matchsamlingar, exempelvis Skånelägret och matcher mot övriga distriktslag i Sverige samt mot Själland. Distriktsla-gen är under utfasning och ersätts successivt av den STU-utbildningen, där vi vänder oss till betydligt fler spelare som får vara med längre och få en möjlighet till utveckling i bra miljö. Skånelägret genomfördes som vanligt i Staffanstorp, detta år deltog knappt 400 pojkar och drygt 150 flickor. Skånelägret vänder sig till de som är 14 år. För att utveckla våra talanger ytterligare genomför vi också Lokal talangutveckling – ett bredd-projekt. Det är träningspass på lokal nivå, där talanger samlas för extra träning. Under fjolåret deltog 60 flickor och 170 pojkar. För våra ungdomsmålvakter har det anordnats två Målvaktens dag, en inomhus och en utomhus. Under året har även många av våra instruktörer på olika sätt varit involverade i föreningar som genomför implementeringen av den spelarutbildningsplan som SvFF tagit fram. Tränar/Ledarutbildning Vi började året med några inspirationsföreläsningar där vi bl a fick lyssna på Janne Andersson, herrarnas förbunds-kapten som berättade om sin första tid på det nya jobbet och hur Sverige ska göra för att ta sig till VM 2018 i Ryss-land (det gick ju som planerat!). Vidare fick vi lyssna på Martin Sjögren som delgav oss vägen till SM-guld i Lin-köping. Avslutningsvis fick vi både lyssna och vara med på ett praktikpass av damlandslagets nya förbundskapten Peter Gerhardsson. Inspirationsdagen var välbesökt och det kom nästan 200 intresserade ledare för att lyssna, ta intryck och lära. Under året har 960 tränare vid 72 tillfällen utbildats på C-diplom (ungdom), B-diplom (ungdom), UEFA B-diplom samt Målvakt B och C genomförda centrala och interna kurser. Som ett led i att satsa alltmer på instruktörerna ute i föreningarna har vi genomfört klubbtränarfortbildningar i samband med STU-läger, totalt 220 ungdomstränare har deltagit på dessa. Utöver de kurser som vi genomför för Svenska Fot- 10 Skånebollen nr 1 # 2018


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above