Page 12

Skånebollen nr 1 – 2018

Årsmötet 2018 Under 2016 bröts en uppåtgående trend och vi såg en minskning av antalet bestraffningsärenden. Denna positiva trend fortsatte under 2017 med 617 registrerade bestraffningsärenden (f å 645). Minskningen gäller såväl ledare 39 (f å 47) som spelare 578 ärenden (f å 598). Av dessa avser 362 (f å 399) olämpligt uppträdande mot do-mare eller motspelare. Antalet anmälningar, som kunnat klassificeras som våld har däremot ökat under året till 22 (f å 21). Glädjande är att vi under 2017 inte behövt behandla någon anmälan om fysiskt våld mot domare men då en ny förseelse, hot om våld, tillkommit har tre fall klassificerats i denna kategori. I merparten eller 405 (f å 433) fall har ett straff som är två veckor eller kortare utdömts. Avstäng-ningar på sju veckor eller längre ligger på 14 (f å 21) fall. Böter för ledares olämpliga uppträdande eller bristande regelefterlevnad har utdömts vid 23 (f å 30) tillfällen. Spelare och ledare från 245 (f å 255) föreningar har varit föremål för bestraffningsärenden under året. Utöver bestraffningsärenden har TU handlagt 59 (f å 88) ärenden av varierande slag inom tävlingsområdet. Inför representantskapet 2017 har TU svarat för sam-mansättningen av 2018 års distriktsserier. Seniorserierna för herrar, A-lag, omfattade vid Representantskapet 263 lag, vilket är lika antal lag jämfört med seriesammansätt-ningen av 2017 års serier. Antalet damlag i A-lagsserierna 2017 minskade med 4 till 70 lag. De framlagda serieförsla-gen godkändes med smärre ändringar av representant-skapet efter en mindre diskussion. De sedvanliga föränd-ringarna i de lägsta serierna efter representantskapet är oundvikliga och har handlagts av kansliet efter fullmakt av representantskapet. Under 2017 har i samarbete med de övriga distrikten i Götaland införts seriespel i division 2 damer som besluta-des under 2016. Vid 2017 års Representantskap behandlades först den motion från Vittsjö GIK om infö-rande av ett rakt seriesystem som bordlades 2016 samt inkom en motion från Höörs IS om att införa en generell åldersdispens, fyra motioner från Södra Sandby IF gällande avskaf-fande av åldersdispenser i åldrarna tom 12 år, inte börja höstsäsongen för tidigt, inte ge sanktion för cuper under pågående seriespel samt slutligen införa en åldersgräns för att få delta i seniorfotboll. Representantskapet avslog alla motioner förutom Södra Sandby IF:s motion om ett s.k. ”cupförbud” under pågående seriespel (15/4–25/6 samt 15/8–15/10) som fick bifall. Vi i TU vill slutligen tacka alla engagerade i tävlings-verksamheten för det stora arbete som utförs med hög kvalitet och stort engagemang. Göran Nilsson Henrik Jönsson Henrik Holmström Håkan Thuresson Leif Ohlsson Magnus Nilryd Martin Åkerman, ordförande Mats Hansson, sekreterare Tävlingsutskottet Tävlingsutskottet (TU:s) verksamhet har under året bestått av sedvanlig handläggning av bestraffnings- och serieä-renden samt uppföljning och utveckling av tävlingsverk-samheten. TU har också berett de ärenden som behandlats på Re-presentantskapet samt de tävlingsfrågor som överklagats till Skånes FF:s styrelse. Utvecklingen av tävlingsadministrationen inom ramen för Svenska FF:s administrativa system FOGIS har under året fortsatt i mindre omfattning. De förändringar som nu görs i systemet bygger i huvudsak på ändringar i bestäm-melser eller önskemål från användare. Under de senaste åren har förändringarna i antalet deltagande lag varit små och 2017 kan redovisa en liten minskning av antalet lag, då 2604 lag deltog i seriespelet (mot 2646 lag 2016). En minskning med 42 lag eller ca 1,5%. Minskningen står att finna bland de yngre ålders-grupperna, seriespel för 14 år och yngre, där skillnaden är 59 lag. I åldrarna 15 år och äldre är det en ökning med 17 lag och den huvudsakliga ökningen finns bland 15-års och juniorlagen. Största enskilda minskningen är i reservlags-serier för herrar där minskningen 2017 var 162 anmälda lag (179 anmälda lag 2016). Till detta skall det oroande noteras att det var 144 lag som under 2017 fullföljde seriespelet, vilket tyder på en fortsatt nedgång i anmäl-ningarna 2018. DM för seniorer, som är kvalificerande för Svenska Cupen, samlade under 2017 125 lag (mot 114 lag 2016) på herrsidan och 38 (44 lag) på damsidan. Antalet anmälda lag till junior-DM ökade i herrjuniorklassen till 45 lag (37 lag) och någon tävling har inte genomförts i damjunior-klassen. I ungdoms-DM, flickor och pojkar 14 respektive 16 år var totala antalet anmälda lag 136 (143 lag). I Futsal- DM 2016 minskade anmälningarna i ungdomsklasserna till 39 lag (45 lag). Senior-DM i Futsal samlade 2017 3 herrlag (6 lag) och 7 damlag (8 lag). De registrerade spelarna från 15 år har under året ökat till 43 161 (40 758). Av dessa är män 33 979 en ökning med 1461 och 9181 kvinnor, en ökning med 483. Svenska FF:s föreningsenkät, som genomförts under 2014 och 2015, ger en annan bild av antalet aktiva spelare. Enkätens resul-tat för Skåne i åldrarna 15 år och äldre är 14 559 (14 792) aktiva män och 3 719 (4 195) aktiva kvinnor, dvs totalt 18 278 (18 987) aktiva spelare. Genom införande av spelarförteckningar enligt Fogis i alla åldersgrupper har antalet registrerade spelare i åldrarna 14 år och yngre ökat avsevärt och uppgår till 18 821 pojkar och 6 380 flickor vid årsskiftet 2015/2016. Motsvarande värden enligt enkäten är 26 440 (24 439) pojkar och 8 277 (7 855) flickor eller totalt 34 717 (32 294) spelare. Närmare tiotusen ungdomsspelare saknar med detta beräkningssätt Fogisregistrering, varför föreningar-na ytterligare kan underlätta sin administration, förutsatt att enkätens framtagna siffror är korrekta. De registrerade spelarna 14 år och yngre har under året ökat till 28 494 (27 733). 12 Skånebollen nr 1 # 2018


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above