Page 14

Skånebollen nr 1 – 2018

Årsmötet 2018 ÅRSREDOVISNING för Skånes Fotbollförbund Org. nr 843000-3312 • 2017-01-01 – 2017-12-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar (noter) ÅRSREDOVISNING FÖR SKÅNES FOTBOLLFÖRBUND Styrelsen och verkställande direktören för Skånes Fotboll-förbund avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Skånes FF har till uppgift att främja och administrera fot-bollsidrotten i Skåne. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Styrelsens arbetsplan under 2017 har genomförts som plane-rat. Förbundet visar ett resultat något bättre än budgeterat, i första hand beroende på utökat distriktsbidrag från Svenska FF som ej var känt vid budgettillfälle 2017. Ekonomin är stabil, och har så varit under lång tid. Resultat och ställning Ekonomisk utveckling i sammandrag (belopp i tusental kronor) 2017 2016 2015 2014 2013 Summa intäkter 21 346 21 467 20 488 21 939 21 764 Verksamhetsresultat 730 1 371 1 175 101 2 316 Balansomslutning 14 886 12 609 11 043 10 014 9 321 Eget kapital 11 279 10 256 8 887 7 701 7 574 Antal anställda 16 15 15 16 15 Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat 5 456 251 Årets resultat 422 709 5 878 960 Disponeras så att i ny räkning överföres 5 878 960 Beträffande Förbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. RESULTATRÄKNING Not 2017-01-01 2016-01-01 -2017-12-31 -2016-12-31 Intäkter Erhållna bidrag 1 5 845 745 4 952 338 Verksamhetsintäkter 2 13 025 226 13 130 173 Försäljningsintäkter 2 466 795 3 360 472 Övriga rörelseintäkter 8 000 24 431 21 345 766 21 467 414 Kostnader Verksamhetskostnader -8 973 880 -9 377 903 Fastighetskostnader 3 -473 010 -415 027 Övriga externa kostnader -1 536 669 -1 518 417 Personalkostnader 4 -9 338 957 -8 467 046 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5, 6 -293 337 -317 816 -20 615 853 -20 096 209 Verksamhetsresultat 729 913 1 371 205 Finansiella poster Ränteintäkter 178 205 Resultat försäljning värdepapper 295 688 - Räntekostnader -3 070 -1 976 292 796 -1 771 Resultat efter finansiella poster 1 022 709 1 369 434 Årets resultat före fördelning 1 022 709 1 369 434 Årets resultat enligt resultaträkningen 1 022 709 1 369 434 Utnyttjande av ändamåls-bestämda medel 10 0 500 000 Avsättning till ändamåls-bestämda medel 10 -600 000 -1 600 000 Årets resultat 422 709 269 434 14 Skånebollen nr 1 # 2018


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above