Page 15

Skånebollen nr 1 – 2018

BALANSRÄKNING Not 2017-12-31 2016-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 2 501 315 2 794 652 Inventarier 6 0 0 2 501 315 2 794 652 Summa anläggningstillgångar 2 501 315 2 794 652 Omsättningstillgångar Korfristiga tillgångar Kundfordringar 345 370 101 105 Övrig fordran 1 480 0 Förutbetalda kostnader och uppluna intäkter 273 655 305 647 620 505 406 752 Kortfristig placering 7 7 000 000 6 000 000 Kassa och bank 8 4 764 051 3 407 471 Summa omsättningstillgångar 12 384 556 9 814 223 SUMMA TILLGÅNGAR 14 885 871 12 608 875 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Balanserat resultat 5 456 250 5 186 817 Årets resultat 422 709 269 434 Ändamålsbestämda medel 10 5 400 000 4 800 000 11 278 959 10 256 251 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 738 954 0 Aktuell skatteskuld 265 533 268 417 Övriga skulder 11 831 347 690 426 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 771 078 1 393 781 3 606 912 2 352 624 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 885 871 12 608 875 Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 2 000 000 2 000 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter) Redovisnings och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet årsredovis-ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Förbundet tillämpar Riksidrottsförbundets anvisningar gällande redo-visning av ändamålsbestämda medel. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhål-lits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tids-period periodiseras bidraget över denna period. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffnings-värde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider. Byggnader 25 år Inventarier 5 år Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Not 1 Erhållna bidrag 2017 2016 Svenska FF 3 393 152 2 904 216 Skånes IF 2 251 528 1 823 875 Malmö Kommun 23 976 31 104 Trygghetsrådet/Arbetsförmedlingen 177 089 193 118 5 845 745 4 952 313 Not 2 Verksamhetsintäkter Fasta avgifter 670 350 672 660 Kursavgifter 3 881 070 3 352 134 Lägeravgifter 2 474 050 2 870 150 Utbildningsavgifter 446 130 446 115 Tävlingsavgifter 3 752 583 3 727 410 Straffavgifter 1 673 450 1 799 108 Deltagaravgift fotbollsskola 127 593 243 846 Övrigt 0 18 750 13 025 226 13 130 173 Not 3 Fastighetskostnader Reparation och underhåll -46 006 -22 768 Driftskostnader -377 504 -342 759 Tomrättsavgäld -49 500 -49 500 -473 010 -415 027 Not 4 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet helårsanställda Män 13 11 Kvinnor 3 4 16 15 Löner och andra ersättningar (tkr) Anställda -5 975 -5 741 Arvoden instruktörer m.fl. -2 308 -2 015 -8 283 -7 756 Sociala avgifter enligt lag och avtal -2 858 -2 730 (varav pensionskostnader) (-539) (-506) Avtal om avgångsvederlag till VD / Kanslichef Nej Nej Not 5 Byggnader 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärde 7 337 324 7 337 324 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 337 324 7 337 324 Ingående avskrivningar enligt plan -4 542 672 -4 249 295 Årets avskrivning -293 377 -293 377 -4 836 049 -4 542 672 Bokfört värde 2 501 275 2 794 652 Taxeringsvärde Fastigheten är inte åsatt något taxeringsvärde Not 6 Inventarier 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärde 376 662 376 662 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 376 662 376 662 Ingående avskrivningar enligt plan -376 662 -352 223 Årets avskrivning 0 -24 439 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -376 662 -376 662 Bokfört värde 0 0 Skånebollen nr 1 # 2018 15


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above