Page 42

Skånebollen nr 1 – 2018

Vid frågor kontakta Tävlings- eller domarenheten tel 040-59 02 00 Viktig information beträffande Skåne FF:s tävlingsverksamhet Asylsökande SvFF får efter internationell övergång eller nyregistrering utfärda tillfälliga speltillstånd för asyl-sökande. Ett sådant speltillstånd gäller inte för spel i representationslag som deltar i Allsvenskan – div. 1, herrar, eller Damallsvenskan. Tillfälligt speltillstånd gäller tills vidare och upphör när spelaren inte längre är asylsökande. Om myndighetsbe-slut beviljar den asylsökande spelaren uppehålls-tillstånd övergår spelarens tillfälliga speltillstånd till en registrering för aktuell förening. Spelare som befinner sig i landet i avvaktan på verk-ställighet av avvisningsbeslut som vunnit laga kraft ska anses som obehörig spelare. SvFF:s TK får dock när extra-ordinära omständigheter föreligger, t.ex. tungt vägande humanitära skäl, besluta att meddela ett särskilt tillfälligt speltillstånd som ger spelaren rätt att delta i spel som amatör. Sådant speltillstånd gäller tills vidare och upphör när angivna skäl inte längre föreligger. Föreningssamarbete i distriktsserier Bestämmelsen kan endast tillämpas i, och i kval inom, SDF-serier och DM. En förening har möjlighet att låna amatörspelare från annan förening. Sådant lån kräver dels moderföreningens skriftliga medgivande och eget SDF:s samt, i förekommande fall, annat SDF:s tillstånd, dels att spelaren innehar dubbel bosättning på icke pendlingsbart avstånd. Spelaren kan under samma tidsperiod represen-tera båda föreningarna. Utlåningen avslutas automatiskt den 14 november innevarande säsong. Lånad spelare kan delta i DM, seriespel och eventuellt kvalspel, dock inte i serie eller kvaltävling där den utlånande föreningen deltar eller i kvalspel till förbundsserierna. Ansökan om lån sker till berört SDF på särskilt före-skrivet sätt (fastställd blankett) och mot en av SDF fastställd avgift. Utbildningsersättning Allmänna förutsättningar för utbildningsersättning Om en spelare blir professionell senast det kalenderår spelaren fyller 23 år ska utbildningsersättning betalas ut till den eller de föreningar som medverkat i spelarens utbildning. Utbildningsersättning ska betalas dels när en spelare ingår sitt första spelaravtal som professionell och dels varje gång en professionell spelare övergår till ny för-ening som professionell fram till och med det kalenderår spelaren fyller 23 år. I enlighet med vad som anges nedan ska utbildningsersättning betalas av den förening där spe-laren blir professionell för den utbildning som skett fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 12 år t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 21 år. Ekonomisk överenskommelse Om föreningar träffar en överenskommelse om eko-nomisk ersättning i samband med spelarövergång ska utbildningsersättning anses ingå i överenskommelsen, såvida inte annat avtalas. Detta gäller även då spelaren vid övergången är amatör. Fordran Fordran på utbildningsersättning uppstår när det första spelaravtal som spelaren ingår som professionell träder ikraft. Samtliga föreningar som utbildat spelaren ska då erhålla ersättning i förhållande till den period spelaren utbildats i föreningen. När spelaren därefter ingår spelar-avtal med en ny förening ska ersättning utgå endast till den förening där spelaren senast varit professionell samt, i förekommande fall, de föreningar där spelaren därefter utbildats som amatör. Fordran i dessa situationer uppstår liksom i första stycket när spelaravtalet i fråga träder i kraft. Förening har inte rätt till ersättning för spelare enligt andra stycket avseende en period för vilken man har en fordran enligt första stycket. Ett ärende eller en talan om utbildningsersättning får inte bli föremål för prövning senare än två år från att det aktuella spelaravtalet trätt i kraft. Vid sammanslagning av föreningar eller annan verk-samhetsöverlåtelse får förenings rätt till utbildningser-sättning, efter godkännande av SvFF:s TK, överföras till annan förening. Tävlingsbestämmelser Speltid Seniorlag, A-, B- och U-serier 2 x 45 min. Motion, herr 2 x 35 min. Motion, dam 2 x 25 min. 16–19 år 2 x 45 min. 15 år 2 x 40 min. 13–14 år 3 x 25 min. 10–12 år 3 x 20 min. 8–9 år 3 x 15 min. (enskild match) 6–7 år 4 x 3 min. (sammandrag 4 vid matcher) Spelares matchutrustning Lagen ska ha sina dräkter numrerade med nummer från 1 t.o.m. 100. Spelplan Matcher i distriktets tävlingar för representationslag ska spelas på gräs-, grus- eller konstgräsplan som ska vara lägst 100x60 m och högst 110x75m. Skåne FF:s TU kan bevilja dispens om särskilda skäl föreligger från dessa villkor för ett år i taget. Utformning av det tekniska området Tekniskt område skall vara markerat på planer där A-lagsfotboll, damer och herrar, spelas. I övriga distrikts- serier tillämpas regeln om område finns markerat. Match-er får dock inte ställas in om tekniskt område saknas, dock 42 Skånebollen nr 1 # 2018


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above