Page 44

Skånebollen nr 1 – 2018

Förenings och spelares ansvar m.m. Spelare och berörd förening ansvarar för att kontrollera spelares antal varningar samt att spelare som uppnått sådant antal varningar att spelaren ska vara avstängd, inte medverkar i nästa match. Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i nästa match. Spelare som uppenbart försökt erhålla varning eller utvisning får åläggas förbundsbestraffning. Avstängd spelare i ledarroll Spelare får under tiden denne är avstängd inte uppträda i någon ledarroll i tävling där spelaren erhöll sin avstäng-ning under tiden denne är avstängd. Det innebär bl.a. att spelaren inte får befinna sig i närheten av det tekniska området och inte heller på annat sätt instruera sitt lag. Allmänt om bestraffning av ledare Ledare, tränare eller annan funktionär som under tiden från det att domaren beträtt spelplanen före match tills domaren lämnat spelplanen efter match, gör sig skyldig till olämpligt uppträdande ska avvisas. Avvisad person får under resterande del av matchen inte instruera eller ha annan kontakt med sitt lag. Avvisad person får i samma tävlings nästkommande match inte uppträda vare sig som spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll. Personen får, i samband med den nästkommande matchen, inte befinna sig i omklädningsrum eller i närheten av det tek-niska området, i pressrum eller annan lokal inom arenan från 90 minuter före match till 60 minuter efter slutsignal samt inte heller på annat sätt instruera eller ha annan kontakt med sitt lag. Allmänt om förenings ansvar vid matcharrangemang Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares, funktionärers, ledares och support-rars uppförande inom arenan under eller i samband med match. Arrangerande förening är ansvarig för ordningen, och funktionärs arbetsmiljö, i samband med match. Konsekvenser av ordningsstörning som förorsakar avbruten match Tävling enligt seriemetoden: Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före speltidens slut eller vars ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match i tävling enligt serieme-toden eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen inte kan genomföras eller måste avbrytas av domaren, ska den icke felande föreningen tillerkän-nas segern med målskillnaden 3-0, eller, om detta är mer fördelaktigt, det målresultat som gällde då matchen bröts. Om båda lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, utdelas inte poäng och båda lagen tilldelas 0–3 i målskillnad. Vid upprepade förseelser får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i. Vid särskilt försvåran-de omständigheter får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i redan vid den första förseelsen. Matcher som spelats av lag som uteslutits ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagets erövrade poäng och mål-resultat annulleras. Det kan hända vem som helst. Var som helst. • Vid ett hjärtstopp får kroppen obotliga skador efter 5 minuter • Efter cirka 15 minuter är döden nästan oundviklig • I snitt tar det 14 minuter för ambulansen att anlända ViaMedici och Skånes Fotbollförbund gör tillsammans en satsning för att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp. Målet är att skapa en säker och trygg miljö för idrotts- utövare, ledare och åskådare. Alla Skånes fotbollsklubbar kan nu utrusta sina anläggningar med hjärtstartare – kostnadsfritt! I paketet ingår även utbildning i HRL för ledare och personal. Gör er ansökan i Idrottslyftet. När medel är beviljat gör ni en beställning hos ViaMedici på telefon 0771-901 901. Läs mer på ViaMedici.se. viamedici.se mcdowell.nu 44 Skånebollen nr 1 # 2018


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above