Page 5

Skånebollen nr 1 – 2018

Styrelsens förslag till arbetsplan 2018 Allmänt Förbundet kommer att arbeta efter antagna mål och riktlinjer. Prioriterade mål angivna bl.a. i vår långsiktiga utvecklingsplan 2018-2020 kommer speciellt att följas upp. Insatser för att öka förståelsen för samhällets krav på för-eningslivet kommer att genomföras. Speciellt viktiga om-råden är integration och inkludering med motto ”Alla är olika Olika är bra”. Förbundets mål och riktlinjer kommer att utvärderas löpande under verksamhetsåret. Distriktets föreningar kommer att inbjudas till representantskaps-möte och årsmöte. Fortsatt kommer omfattande resurser att lägga på att intensifiera arbetet inom områdena etik och moral och då med huvudpunkt på fotbollsmatchen och alla intressenter kring denna. Under 2018 kommer arbetet med att införa de ”Nya nationella spelformerna att prioriteras och implementeras så att vi är väl förberedda till 2019 då dessa nya spelformer skall vara gällande fullt ut i såväl distriktet som i övriga Sverige. Organisation och ekonomi Fortsatt arbete med att effektivisera och förbättra förbun-dets rutiner. Allt i akt och mening för att bättre kunna leverera den service som förväntas av oss till distriktets föreningar. Anpassning och justering av vårt nya eko-nomisystem. Delaktighet i utveckling av FOGIS som är Fotbollens Gemensamma Informations System. Här sker en utveckling tillsammans med övriga distrikt och med Svenska Fotbollförbundet. Förbundets stabila ekonomi kommer att resultera i ytterligare stöd inom förenings-utvecklingsområdet med tyngdpunkt på barnfotboll, integration samt inkludering. Tävling Distriktsserierna för herrar och damer spelas enligt fastställda seriesammansättningar och efter antagna tävlings- och representationsbestämmelser. Reservlags-, utvecklings-, ungdoms-, och juniorserier kommer att genomföras. Förbundet kommer även att arrangera Mo-tionsserier. Under året kommer vi även att titta närmare på Fotboll Fitness en spelform som inriktar sig helt på motion och friskvård. DM tävlingar kommer att genom-föras. Totalt kommer det under 2018 att genomföras cirka 50 000 matcher i Skånes Fotbollförbunds regi. Anpass-ningar för att bättre nyttja Fogis kommer att genomföras. Nytt för 2018 är att dispensmöjligheter att i cuper kora slutsegrare från 11 år slopas. Under en övergångsperiod 2018 – 2019 kommer det att finnas möjlighet för cuper med internationellt deltagande att frångå regeln att kora slutsegrare men från och med 2020 så gäller inom all ungdomsfotboll i Sverige en åldersgräns på 13 år eller äldre för att få kora slutsegrare. Fortsatt arbete med att med kraftfulla åtgärder stävja fysiskt och verbalt våld under och i samband med fotbolls-matcher kommer att fortsätta och intensifieras under 2018. Särskild priorite-ring med bl.a. omfattande uppsökande verksamhet i form av synliga och anonyma matchvärdar och kontrollanter. Tävlingsutskottets tillämpning av gällande regelverk kommer att väsentligt förstärkas. En översyn av straffska-lor för de allra grövsta förseelserna kommer att genom-föras under 2018. Utbildning Förbundets kurs och lägerverksamhet kommer att genom-föras enligt utsänd information. Vi kommer att lägga allt större vikt vid att utbilda såväl spelare som ledare i kom-bination. Detta genom att vi bjuder in till gemensamma utbildningar för såväl spelare som ledare i föreningarna. Tack vara bl.a. det utökade distriktsanslaget samt med hjälp av Idrottslyftsmedel har föreningarnas aktiviteter kunnat utvecklas i en allt större omfattning inom många olika områden och stor vikt kommer att läggas på konti-nuerlig uppföljning och förbättring av detta. Styrelsens beslut att införa en ny spelare- och tränarutvecklingsplan (STU) har införts under det gångna året och en fortsatt utveckling av denna kommer att ske under 2018. Fören-ingsutveckling genom att utbilda lokala spelarutvecklare i respektive föreningar och därmed till viss mån certifiera dessa föreningar att följa förbundets spelarutvecklings-plan har gett gott resultat. Vi är i dagsläget cirka 60 (SUP) föreningar och målsättning är att utöka detta antal till drygt 100 under 2018. Särskilda resurser är tillsatta för att nå detta mål. Samarbete med skolorna gällande fotboll i skolan kommer att fortsätta. Vi delar ut ”klassbollar” till alla 1:e klassare i Skåne. En boll till varje klass. Landsla-gets fotbollsskola kommer att genomföras i samarbete med våra föreningar. Domarverksamhet Utbildningsinsatser kommer att fortsätta med oförminskat engagemang. Stort fokus på ungdomsdomare och rekry-tering av dessa. Satsningar på att förbättra ”klimatet” för våra domare kommer att ske i form av information och utbildningar. Försök med två domare system testades under 2017 med gott resultat detta kommer vi att fortsätta utveckla under 2018. Rekrytering av nya domare är ett prioriterat område och i detta arbete kommer vi att söka nya kanaler för att nå detta mål. Samarbetet lokalt och regionalt med domar-organisationer har och kommer att fortsätta att genomföras och utvecklas. Den sedan några år genomförda omorganisationen av domarrörelsen i Skåne visar fortfarande på en väsentligt förbättrad verk-samhet, men ytterligare förbättringar kan genomföras. Anläggning och marknad Marknads- och anläggningsfrågor hanteras inom sär-skilda arbetsgrupper. Vi har ett gott samarbete med ett tiotal skånebaserade företag via vårt nätverk ”Skånelaget” Ett samarbete som skapar mervärde inte bara för Skånes Fotbollförbund utan för samtliga företag som är med. Vi kommer under 2018 att synas betydligt mer och bedriva en mer utåtriktad verksamhet. Deltagande på mässor och konferenser. Vår tidning Skånebollen kommer att ges ut vid 4 tillfällen under året. En grafiskprofil är framtagen och under 2018 kommer en marknadsplan att tas fram. Samverkan med andra specialidrottsförbund är också prioriterad verksamhet för det kommande året. En mer aktiv bearbetning av våra 33 kommuner kommer att ske. Fokus på anläggningsfrågor och då med tanke på de för-ändringar som behöver ske i samband med införandet av ”Nya nationella spelformer” STYRELSEN Skånebollen nr 1 # 2018 5


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above