TIFF nr 4 2021

Vårt fokus skall ligga på tillgänglig materiel och i förlängningen tillgängliga förband, där vårt ge- mensamma bidrag är en Trovärdig och Tillgänglig Teknisk Tjänst. I min förra ledare nämnde jag att vi har våra högsta chefer med oss i utvecklingsarbetet. Detta gäller även inom Resursproduktionsenheten (RPE) vid HKV. Sedan en tid är det brigadgeneral Jonas Lotsne som står vid rodret för RPE och chef för RPE Logistikavdelning är överste Claes Isoz. Mina två närmaste chefer är mycket tydliga med att den så kallade losskastningen skall fullföljas och att det nu är upp till var och en i organisationen att bidra. Vi är på en resa åt rätt håll, men allt har ännu inte funnit sina former. Vi måste tänka och agera för utveck- ling på alla nivåer, där decentralisering av uppdrag, ansvar och mandat skall vara ledstjärnan. Med ef- fektivitet och robusthet i fokus, byggt på engagerade medarbetare och chefer, med vilja och förmåga att vara proaktiva, kreativa, djärva och villiga att föreslå och fatta beslut, uppnår vi målet. Detta kräver också att var och en är beredda att ta ansvar trots begrän- sade resurser och förutsättningar, att vi är beredda att ta risk och stödja varandra. Vi vet också att det inte är ett alternativ att vänta med förändringarna tills alla förutsättningar är på plats, för då kommer vi aldrig att ändra våra arbetssätt. Jag är övertygad om att det finns gott om både medarbetare och che- fer i din omgivning som stämmer in på beskrivning- en och jag skulle vilja uppmana just Dig att tillsam- mans med kollegorna diskutera frågan om vart vi är på väg och att dessutom lyfta och uppmärksamma de goda exemplen i din omgivning. När jag och mina kollegor gör analysen av vad som behöver göras för att nå målbilden för den tekniska tjänsten 2025, så finner vi tre tydliga fokusområden. Det handlar om att utveckla våra arbetsmetoder, öka tillgängligheten på reservdelar och utbytesenheter och att säkerställa kapacitet i form av egna och externa produktionsresurser. Avse- ende externa resurserna så behöver vi säkerställa robusta avtal som håller i samtliga konfliktnivåer och internt handlar det om utökning och renove- ring av vår verkstadsflotta samt att tillse materiell och personell tillgänglighet genom krigsplacering. Som en del i att öka kapaciteten genomför vi nu ett arbete som kommer att utmynna i en omfattande satsning på vår verkstadsinfrastruktur. Bulken av tillskott i kapacitet kommer att ske inom funktions- område mark de närmaste åren, men det görs även satsningar inom andra områden. Som exempel på nytillskott så kan du i detta nummer läsa om vår nya fina markverkstad på Gotland, som invigdes nyligen. Toftaverkstan, som den kallas, utgör i det fortsatta utvecklingsarbetet en konceptverkstad, där flexibi- litet, logistikflöden, modern produktionsteknik, bra arbetsmiljö och möjligheten att öka kapaciteten har fått utgöra grundstenar i designen. I skrivande stund är jag övad inom ramen för HKV ledningsövning (LÖ21). En övning som avslu- tas i samband med att detta nummer går i tryck. För första gången på mycket länge övar hela organi- sationen i HKV och vi har redan nu dragit erfaren- heter och mycket värdefulla slutsatser avseende vad vi behöver förändra i arbetssätt för att bli mer effek- tiva. Vi har bland annat, tillsammans med Insats- stabens Logistikavdelning (INSS J4) påbörjat ett arbete med att ensa och samordna rapporterings­ flöden, beredningar och logistiklägesbilder. Detta är något som jag ser har potential att ligga till grund för att effektivisera rapporteringsflödet i hela verk- samheten och samtidigt ge en mer rättvisande och användbar logistiklägesbild, vilket inte minst den tekniska tjänsten kommer att ha glädje av. Det nummer du håller i din hand bjuder som vanligt på en god bredd. Du kan bland annat stifta bekantskap med Olle Johansson, som är produktle- dare för generell underhållsutrustning på FMV. Olle beskriver vilka fördelar vi kan få av att samordna behovet inom hans område när så är möjligt. Han beskriver också att området idag främst hanterar ut- rustning till de främre underhållsnivåerna, vilket jag ser att vi behöver ändra på i takt med att de taktiska kraven på den bakre nivån ökar. Vidare återfinns ett antal artiklar kring Flygvapenövning 2021, vilka på olika sätt visar på god samverkan och den tekniska tjänstens betydelse för den operativa förmågan. I vanlig ordning finns det dessutom ett antal histo- riska artiklar att njuta av när du vill smyga undan jul- och nyårshetsen. Med detta vill jag önska alla en något tidig Gud Jul och ännu tidigare Gott Nytt År! Johan Igert PROD RPE LOG Ansvarig utgivare Ledaren Bäste TIFF-läsare! TIFF nr 4 / 2021 3 Foto: Jimmy Adamsson, Försvarsmakten

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=