TIFF nr1 2023

TIFF nr 1 / 2023 12 Del 2 Integrerat Logistikstöd, ILS är rätt utformat för att uppfylla de driftsäkerhetskrav som Försvarsmakten har på systemet. DU-systemet utformas initialt utgående från ett antal antaganden. I takt med att systemet används erhålls mer korrekta data vilket ger underlag för en förnyad analys och eventuellt en ny konfiguration av drift- och underhållssystemet. ILS-verksamheten ska genomföra systemeffektberäkningar där avvägningar görs mellan teknisk prestanda, driftsäkerhetsprestanda, livscykelkostnad och framtida handlingsfrihet. Driftsäkerhets-, underhålls-, och LCC-analyser används för att göra avvägningar. Analyser och avvägningar bör påbörjas tidigt då möjligheterna till påverkan på systemet är som störst. ILS-strategi eller ILS-plan ger förutsättningar till vald lösning för drift- och underhållssystem. Vald lösning ska fortlöpande utvärderas och vid behov omprövas under ett systems livscykel. Kraven på arbetets omfattning varierar mellan olika projekt. Vid utvecklingsprojekt och upphandling av komplexa objekt/system i större skala bör krav ställas på i stort sett alla typer av aktiviteter. Vid upphandling av kommersiellt tillgängliga, redan konstruerade utrustningar, är det till exempel svårt att göra något åt konstruktionen. Man kan också som nämnts tidigare konstatera att omfattningen av produkten som ur en leverantörs synvinkel redan har gått igenom skeden fram till avveckling och som ur leverantörens perspektiv anses mer eller mindre färdigutvecklad har en stor variation. Det är inte ovanligt att anskaffnings- eller modifieringsprojekt innehåller kombinationer av ny design och integration av redan befintlig design och motsvarande produkt. Det medför att det kan förekomma olika mognadsgrad och förutsättningar på olika produktnivåer för en produkt med dess integrationsprodukter. Dessutom kan en eller flera leverantörer med dess underleverantörer vara inblandade. Det är också viktigt att inse att en produkt med hög teknisk mognadsgrad, TRL (Technology/Technical Readiness Level) inte nödvändigtvis behöver ha motsvarande höga mognadsgrad för logistikstödet ”Logistics Support Readiness Level” för Försvarsmakten. Till exempel kan välutvecklade och beprövade system potentiellt fortfarande vara utan utbildade tekniker eller utan reservmateriel i FM egna lager. På motsvarande sätt kan underhållsplaner och underhållsintervall vara osynkroniserade för integrationen i en bruksenhet även om den enskilda produkten ha en alldeles utmärkt underhållsplan i sig självt. Att hantera mångfalden och sammansättning av komplicerade eller komplexa system ur ett driftsäkerhetsperspektiv är en betydande del av ledningen av ILS. Likaså att förbereda för införandet av stöd för systemet i en mer eller mindre gemensam informationsstruktur där det även förekommer gemensamma informationsformat. För detta behövs ett stort mått av analys och planering. Plan eller strategi Vad som är en plan eller strategi finns det en rad olika åskådningar kring. Exempel: • ”Planen beskriver bara stegen för att nå ett mål. En strategi handlar också om hur alla svårigheter, konflikter och motdrag kan bemästras med olika medel för att uppnå bästa möjliga resultat.”1 • ”Strategi är en plan för att uppnå ett eller flera långsiktiga eller övergripande mål under osäkerhet. Planen bryts ned i strategiskt viktiga mål över tiden.”2 • ”Strategi definierar planen för hur ett givet mål ska uppnås. Fokus ligger på förhållandet mellan de resultat som man strävar efter och de resurser som finns tillgängliga.”3 Strategin tar alltså avstamp i ett utgångsläge och en målbild och anger hur att ta sig till målbilden med tillgängliga resurser eller i alla fall i förhållande till någon form av förutsättningar. Strategin kan även innehålla visst mått av taktik. Figur 4: Framtagning ILS-strategi. 1 https://vadarskillnaden.se/vad-ar-skillnaden-mellan-taktik-och-strategi/ 2 https://ension.se/ledarskap-guide-exempel/planering 3 https://vadarskillnaden.se/vad-ar-skillnaden-mellan-taktik-och-strategi/

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=