TIFF nr1 2023

TIFF nr 1 / 2023 14 Del 2 Integrerat Logistikstöd, ILS ILS-planen bryter ned målen och inriktningarna från en eventuell ILS-strategi ytterligare och konkretiserar dessa, Figur 5. ILS-planen behöver adressera en rad frågor sådana som exempelvis: –  ILS-strategin omvandlad till planer för varje ILS-element. – Koncept för underhåll och stöd. –  Hur driftsäkerhetsprestanda ska uppnås och upprätthållas över livscykeln. –  Hur driftsäkerhet för systemet adresseras i som en integrerad del av anskaffningsstrategi och systemarbetsprocesseran liksom designprocesserna för systemet. –  Fördelning av ansvar och ledningsfunktionens angreppsätt för att uppnå effektiv och tidsmässig produktion och leverans. –  Utväxling av information och data. –  Resursbehov och kostnad för olika kategorier inom logistikstödet. –  Plan för identifiering och val av källor för reparation och stöd. –  Riskområden och plan för mitigering ILS-planen behöver beskriva hur ILS-verksamheten ska bedrivas över livscykeln för ett system. Här behöver beskrivas vilka aktiviteter som ska genomföras och med vilken ambitionsnivå, vem som ska genomföra dem och när. Ansvar och organisation inom FMV och FM för ILS-verksamheten behöver också framgå. ILS-planen behöver utgå från de mål och inriktningar som ges i en eventuell ILS-strategi och bryta ner. Identifiering av tidigare framtagna krav- och styrdokument behöver göras. Planen utgår från ILS-strategin, om det finns en sådan, när planen ska tas fram för första gången. Där finns mål för verksamheten och riktlinjer för hur den ska genomföras. Om det var länge sedan ILSstrategin skrevs kan det finnas behov av att på nytt kartlägga krav och förutsättningar. Den senast genomförda LCC-analysen bör användas för avvägningar och prioritering av aktiviteter. Under vidmakthållandeskedet bör om möjligt uppföljda drift- och underhållskostnader användas. Till ILS-planen behövs en aktivitetsplan/WBS (Work Breakdown Structure) för ILS-verksamheten. För den behöver de aktiviteter som är väsentliga för att uppnå driftsäkerhetskraven identifieras. Aktiviteter och analyser som pekas ut i ILS-strategin är en utgångspunkt. För planen bestäms lämplig ambitionsnivå för aktiviteterna och bedöm resursbehov. När ett första utkast av WBS’en är klar görs en fördelning av uppgifter mellan FMV, FM och andra aktörer. WBS’en bör utformas så att den inte innebär onödiga begränsningar av andra aktörers handlingsfrihet. De aktiviteter som FMV respektive FM ansvarar för kan behöva brytas ned ytterligare på motsvarande sätt som andra aktörer behöver bryta ner sin planering ytterligare. Till planen hör normalt ett Gantt-schema där det framgår när under systemets livscykel de olika aktiviteterna ska genomföras liksom aktiviteternas inbördes beroenden. Vilka leverabler som ILS-verksamheten ska resultera i behöver också framgå. Planen beskriver organisation och ansvar för ledning av ILS-verksamheten inom FMV och FM i olika skeden. Aktiviteterna i WBS’en beskrivs så att det framgår vad som ska göras och ambitionsnivå. Det är framför allt de aktiviteter som FMV och FM ansvarar för som ska beskrivas. En informationsanalys genomförs lämpligen med syfte att identifiera vilka dataelement som behöver hanteras. ILS-strategin studeras, vilken behöver ge riktlinjer om underhållsdatabas, informationsstandarder m m. Planen utgår från de leverabler som behöver utarbetas och vilken information som krävs för att genomföra aktiviteterna i WBS’en. Rutiner för informationsöverföring mellan de olika aktörerna behöver också framgå av ILS-planen. Det är viktigt att kontinuerligt under utarbetandet av ILS-planen göra bedömningar av kostnaden för ILSverksamheten och relatera detta till potentiell kostnadsbesparing under systemets återstående livstid. ILS-planen kan innehålla följande: – Planer för varje ILS-element. Figur 5: Framtagning ILS-plan.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=