TIFF nr1 2023

TIFF nr 1 / 2023 15 Artikelserie Integrerat Logistikstöd, ILS –  Planer för specifika aktivitetsområden inom ILS-elementen. –  Mätbara mål och delmål för ILS-arbetet. –  En beskrivning av ansvarsförhållanden mellan olika roller (inom FMV) och (externa) aktörer. –  En WBS för ILS som definierar vilka aktiviteter som ska utföras av vem. – Gantt-schema. –  En leveransplan som beskriver vilka leverabler ILS-arbetet ska resultera i och när dessa ska levereras. –  Vilken ILS-information som ska skapas och hur den ska hanteras. Projekt eller produkt? ILS-strategi för produkten anger målsättningar och angreppssätt för att uppnå dessa målsättningar. ILS-planen för produkten kan sägas beskriva ett verksamhetsprogram som omfatta alla aktiviteter som behöver genomföras oavsett vem (leverantör, upphandlare eller nyttjare) som genomför dem och behandla organisation, samt omfattning och redovisning av aktiviteterna. Framtagning av strategi kan ses som att ta fram de aktiviteter som ger bäst resultat med insatta eller tillgängliga resurser, det vill säga anger angreppssätt. ILS-strategi kan ha olika fokus och innehåll beroende på var i livscykeln produkten befinner sig. Strategin kan därför behöva uppdateras inför de uppgifter som ska genomföras med ILS-strategin för produkten som stöd. Strategin inom olika ILS-element kan se olika ut vid framtagning av nytt system i förhållande till när det senare ska modifieras. Angreppssätt kan vara olika beroende på systemets mognadsgrad inklusive dess underhållssystem. ILS-strategi kan tas fram eller uppdateras i olika verksamhetsformer varav projekt är ett exempel. ILS-strategin är för ett system men kan skapas och uppdateras i en projektkontext. I ett projekt som kan ha en begränsad omfattning (scope), till exempel utbyte av ett delsystem/ underprodukt, så är det viktigt att revidera ILS-strategin för SiF och inte skapa en ny (egen) ILS-strategi för det aktuella projektet. När strategi och planen ska realiseras/produceras så gör det normalt i någon form av projekt kring produkten. Till exempel i ett anskaffningsprojekt eller modifieringsprojekt. Beroende på var i livscykeln produkten befinner så kan projektets innehåll variera. Utifrån utgångspunkten gås alla kvarvarande relevanta ILS-element igenom och dess mognadsgrad utvecklas till utgångspunkt för nästa skede. Utvecklingen sker iterativt och rekursivt mellan skedena, Figur 6. Det är viktigt att ha med sig att ILS-strategin liksom ILS-planen utvecklas i takt med mognadsgraden för produkten genom dess olika livscykelskeden. I de olika skedena hanteras alla ILS-element iterativt men utifrån olika perspektiv, i olika indelningar och med olika tyngdpunkt hos olika aktörer, Figur 7, se sidan 16. Aktörer, inbegripet leverantörer, kan ha olika uppgifter i olika skeden. Ett projekt på FMV kan omfatta ett eller flera skeden, eller en del av att skede. I detta projekt kan en eller flera leverantörer vara inblandade i olika grad i olika skeden. Aktiviteter gentemot en produkt kan då medföra projekt med olika innehåll och innebörd för olika aktörer vid olika tidpunkter, Figur 8, se sidan 16. För att specifikt reglera förhållandet med olika leverantörer (generellt aktörer), där FMV eller FM eller enskilda parallella levererande projekt samt leverantörer modellmässigt Figur 6: Utveckling iterativt och rekursivt mellan skeden.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=