TIFF nr 2 2023

TIFF nr 2 / 2023 13 Degradation beskriver hur handsken efter att den har utsatts för ett kemiskt ämne står emot punktering. Utöver dessa egenskaper ska man också beakta tjockleken på handsken. I regel gäller att ju tjockare handske man har desto längre står den emot en viss kemikalie. En generell regel, demonstrerad i figur 1, nämligen ”lika löser lika”, som syftar på att ämnen med liknande polaritet löser sig väl i varandra. I ett fall då ett polärt ämne hanteras ska således en opolär handske användas och vice versa. Tabell 1 visar vanliga skyddshandskar och till vilken kemisk riskkälla de passar att använda. I tabell 1 rekommenderas en så kallad laminathandske till vissa typer av produkter. Handsken är då uppbyggd av flera skikt av olika polymera material för att skydda mot ämnen av olika polaritet. Handskmaterial och tjocklek är däremot inte de enda parametrarna som påverkar valet. Utöver dessa ska man också ta i beaktning hur den kemiska produkten hanteras. Hanteras stora mängder där mycket kontakt med produkten föreligger så finns en större risk och en mer motståndskraftig handske bör väljas. Hanteras produkten på så sätt att kontakt med produkten är osannolik så kan en mindre resistent handske väljas, men då kontakt med produkten uppstår, måste man byta handsken snabbt därefter. Ska man göra riskbedömningar? Ja! En riskbedömning ska alltid utföras om man arbetar med kemiska produkter eller kemiska riskkällor. I riskbedömningen värderar man riskerna som föreligger kopplat till den hantering som utförs. Visste du att en riskbedömning alltid ska genomföras innan arbete påbörjas? I riskbedömningen ska det framgå vilka skyddsåtgärder som krävs vid just det aktuella arbetsmomentet. Produktens säkerhetsdatablad beskriver i avsnitt åtta vilken skyddsutrustning som behövs när man hanterar produkten. Till sin hjälp kan man också använda tekniska ordrar, exempelvis AF ALLM 900–010929 som behandlar val av skyddshandskar, AF ALLM 900–012506 Andningsskydd och AF ALLM 900–015826 Ögonskydd och skyddskläder. AF ALLM 900–010929 är under uppdatering. Riskbedömningen ska vara tillgänglig för alla arbetstagare. ”En riskbedömning ska alltid genomföras innan arbete påbörjas” Vilka tätningsmedel hanteras inom Försvarsmakten? Inom Försvarsmakten används många olika typer av tätningsmedel. Beroende på vilken produkt som ska hanteras, ska olika skyddshandskar användas. Tätningsmedel inom Försvarsmakten delas in i följande olika grupper; polysulfid-, silikon-, uretan-, nitirilgummibaserade och permapoltätningsmedel. Utöver det finns ytterligare tätningsmedel som inte faller in i ovanstående grupper. Många av de produkter som används är klassade som allergiframkallande och har då klassificeringen H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion eller H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Arbetsmiljöverket har specifika krav som måste uppfyllas för att få arbeta med produkter med denna typ av klassificering. Har du inte gått utbildning eller genomfört en medicinsk kontroll, pratar du med din chef. Vissa tätningsmedel är dessutom cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande det vill säga har någon av följande CMR-klassificeringar; H340 ”Kan orsaka genetiska defekter”, H350 ”Kan orsaka cancer” eller H360 ”Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet”. Hanteras sådana produkter ställs ytterligare krav från Arbetsmiljöverket. Allergiframkallande produkter och CMR-produkter ska hanteras extra varsamt då konsekvenserna vid felaktig hantering kan bli mycket stora. Tätningsmedel är ofta en två-komponentprodukt, det vill säga består av en bas och en härdare. Det finns också en-komponentprodukter. För Figur 2: Val av handskmaterial utifrån produktens kemiska egenskaper (polaritet). Kemisk produkt Skyddshandske Lösningsmedel Butyl, laminat Bensin Nitril Fotogen Nitril Epoxylim Butyl, laminat eller nitril1 Låsvätskor Laminat, butyl eller nitril2 Snabblim Nitril 1) För nitrilhandskar, byt handskar omedelbart vid spill 2) Nitrilhandskar fungerar

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=