TIFF nr 3 2023

TIFF nr 3 / 2023 17 Teknisk Chef flyg Laci Bonivart. Föredragshållare var Jerker Fredén FMS39 Bitr. PL Vmh, Hanna Jonsson FMV, Veronica Sandgren Kemiingenjör Saab, Annika Wirén Miljöingenjör Saab, FMLOG David Rudolfsson Handläggare Kemi Försvarsmakten. Laci inledde workshopen med att understryka vikten av ett löpande arbete med kemiska produkter och med miljö i allmänhet. Han betonade allas ansvar för att skydda, inte minst de som använder produkterna och utsätts för risker, men även miljön i naturen och dess påverkan från kemiska produkter. Gemensamt för dagen var diskussion kring: • Miljöplan • Förteckning över kemiska produkter via kem-TO • Löpande bevakning kemiska produkter • Genomlysning kemiska produkter • Import av kemiska produkter • Ersättningsarbete samt status för att arbeta fram ett gemensamt kemimiljödokument. Historiskt har inventering av kemikalier skett vid punktvisa tillfällen. Risken med detta arbetssätt är att man missar lagändringar och information i form av uppdateringar av produkterna. Det kan vara t ex nya restriktioner som tillkommer, vilket kan få stor påverkan på verksamheten. Mer komplex lagstiftning blir allt vanligare med t ex ämnesgrupper som begränsas istället för enstaka ämnen. Ett exempel på detta är PFAS. Detta ställer stora krav på kunskap inom kemiområdet, varpå expertkompetens blir nödvändig. I takt med att reservdelar och kemiska produkter inte längre kan anskaffas för att de är förbjudna eller för att tillverkare väljer att sluta tillverka dessa så får det konsekvenser på verksamheten. Målet är därför löpande uppföljning, bevakning och rapportering av kemiska produkters förändringar till varje FMS inom flyg. Ett koordinerat arbete vilket ger en mer stabil leverans av information och risken att man missar viktiga lagändringar minskar vilket leder till försörjningssäkerhet, robusthet, uthållighet och operativ förmåga. Första föredragshållaren för dagen var Hanna Jonsson från FMV som höll ett föredrag om vilken kravbild FMV har inom kemi- och miljöområdet. Hanna Jonsson (FMV) jobbar till vardags med kemirelaterade frågor inom materialförsörjning, interna krav, lagar och regler, verktyg och stöd samt omvärldsbevakning. Nedan reder hon ut begreppen REACH, ROHS, CMR, substitution och vad som gäller kring de övergripande lagarna gällande kemilagstiftning: REACH-förordningen (EG 1907/2006) är ett europiskt regelverk där krav ställs på importörer, tillverkare och leverantörer. Reach omfattar krav på kemiska ämnen och varor. Information om ämnena finns i säkerhetsdatablad utfärdat av tillverkarna. I dessa säkerhetsdatablad finns information om bland annat CMR-ämnen där CMR står för cancerogent, mutagent samt reproduktionstoxiskt. REACHförordningen begränsar användning av dessa ämnen men ett problem kan vara att hitta ersättare, så kallad substitution. Andra länder utanför EU så som England har egen lagstiftning där kravbilden kan se annorlunda ut från den inom EU. Detta kan medföra vissa svårigheter såsom att få ett korrekt utformat säkerhetsdatablad (SDB) med rätt information samt ställer krav på olika registreringar som kan vara både tidskrävande och kostsamt. REACH, bilaga XVII handlar om begränsning av ämnen, hur de får tillämpas. Kandidatlistan är en sammanställd lista på ämnen som inger mycket stora betänkligheter för människors hälsa eller på miljön såsom CMR-klassade, persistenta dvs stannar kvar i miljön, bioackumulerande, toxiska samt hormonstörande ämnen. Kandidatlistan uppdateras vanligtvis två gånger per år. Vissa ämnen kräver tillstånd för att få användas inom EU. De kallas tillståndspliktiga. En kemisk produkt med tillståndsämne får bara användas om det finns ett tillstånd sökt eller beviljat, Tillstånd sökes användningsspecifikt. FM vill ej ha tillståndspliktiga produkter, dels på grund av de hälso- och miljörisker som produkterna innebär, men också på grund av den administrativa bördan det innebär att efterleva villkoren i tillstånden. Kunskap och aktuell information är avgörande för att projekt och affärer ska bli möjliga. Ett annat dokument som FMV styr efter är Försvarssektorns Kriteriedokument. Detta dokument uppdateras vartannat år. Syftet med Kriteriedokumentet är att ge en samsyn på kemikrav inom försvarssektorns olika myndigheter, vilket i sin tur underlättar kravställning och kommunikation och målet är att ligga i framkant med substitution. Men även att säkra fortsatt försörjning av de produkter man behöver. REACH är en EU-förordning (EG) nr 1907/2006 som omfattar registrering, utvärdering, tillståndsprövning och begränsning av kemiska ämnen. Försvarssektorns kriteriedokument - kemiska ämnen, kemiska produkter och varor (19FMV3315-2:2) är ett styrande dokument som anger kriterier för kemiska produkter och ämnen i varor som ska undvikas inom försvarssektorn. FMVTjänsteföreskrift Kemi (18FMV6777-1:1) utgår ifrån gällande lagstiftning och interna krav som reglerar området kemiska produkter och kemiska ämnen i varor för att säkerställa styrning inom detta. ROHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=