TIFF nr 3 2023

TIFF nr 3 / 2023 18 Produkter innehållande kandidatämnen är inte godkända enligt Kriteriedokumentet. Alla kemiska produkter och varor som levereras till försvarssektorns myndigheter ska så långt som möjligt vara fria från ämnen så som tex dödliga, cancerframkallande, allergiframkallande, miljöfarliga, ozonpåverkande. Inom FMV jobbar man internt med FMV Tjänsteföreskrift Kemi. Tjänsteföreskrift Kemi handlar om reglering av kemiska produkter och varor innehållande kemiska ämnen i ett systems hela livscykel och syftet är att säkerställa efterlevnad av europisk kemilagstiftning. Tjänsteföreskrift Kemi beskriver roller med specifikt ansvar. I tjänsteföreskriften framgår tydligt att det är designansvarig, eller person som arbetar på uppdrag av designansvarig, som ska säkerställa god kännedom om innehåll av farliga kemiska ämnen och komponenter som ingår i materielsystemet. Det är också designansvariges ansvar att tillse att arbetet för substitution och farliga kemiska produkter och särskilt farliga ämnen bedrivs. Jerker Fredén FMV samt Annika Wirén Saab ECS var näst på tur att hålla föredrag. Föredraget handlade om utvecklingen av kemi- och miljöarbetet inom FMS39 vilket varit en stor inspirationskälla till det flyggemensamma arbetssättet. Jerker Fredén arbetar med samordning av kemi-miljöfrågor inom FMV VerkO Flyg. Redan 2018 etablerade och utvecklade Jerker tillsammans med ECS en miljöplan inom FMS39, i syfte att kartlägga och utöka kunskapen gällande kemiska produkter och ämnen. Detta ledde till inventering av samtliga kemiska produkter, kontinuerlig bevakning av kemiska produkter samt bevakning av lagstiftning inom området. Även ett samverkansforum mellan FMV, Försvarsmakten och Saab har skapats, vilket kommer ge bred överblick inom samtliga flygmaterielsystem som skapar möjligheten att inleda ett substitutionsarbete för utfasning av farliga ämnen. Miljöplanen är en bilaga till FMV systemlivscykelplan som årligen skrivs för varje materielsystem. Syftet med miljöplanen är kunskap och kartläggning av systemets miljöstatus, identifiera områden som kräver åtgärder, även drift och underhåll, kvalitet, sekretess, utveckling, miljöpåverkan på luftfartyg, bränsle samt buller ryms i miljöplanen. Kontinuerlig uppföljning av förändringar är viktigt och ger god kontroll över kemiska produkter. De inblandade instanserna för arbetet är leverantörer av materielsystem, FMLOG försörjning, beställare inom FM, leverantör kemisk produkt, brukare FM, PrL FMV, DL FM, arbetsmiljöingenjörer vid FM samt kemiexpert vid FMV. Arbetet inom FMS39 har varit lyckat och flera farliga ämnen har gallrats bort ur sortimentet. I frågeställning kring substitution är ett hinder t ex att verkstaden som använder ämnet inte har mandat att ändra/använda annat ämne. Ett annat hinder som kan innebära svårigheter är när det kommer förfrågningar med kort varsel, där det inte finns någon avvecklingsmanual. När eventuellt gammalt ämne finns kvar på lager kan det bli en utmaning att få fram information kring användandet av detta ämne och nå ut till alla berörda. Kemi- och miljöarbetet inom FMS39 har gett effekt och erfarenhet som kan appliceras på det generella proaktiva miljöarbetet och inbegriper tre delar: • Inventering och granskning kemiska produkter • Vidmakthållande av sammanställning och bevakning av lagstiftning • Substitution av kemiska produkter Målet är att alla kemiska produkter som levereras till Försvarssektorns myndigheter ska vara fria från farliga ämnen. Arbetet med samordning inom FMV VerkO Flyg är inriktat på en totalöversikt för alla FMS inom VerkO Flyg för god kontroll och uppföljning av substitutionsarbetet. Med på workshopen var även David Rudolfsson från FMLOG som berättade om sin del i arbetet med kemiska produkter. Hanna Jonsson FMV.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=