Ett nytt modersmål

20 21 Fl er språk i ghet i nya f ami l j en Grundrådet för f l er språk i ga f ami l j er är at t förä ldrarna ska prata et t språk de behär skar på dj upet och där de kan vara goda språk l i ga förebi lder för barnen . Sver iges befolkning består idag av ca 20% personer med rötter i andra språkkul turer än den svenska major i tetsbefolkningens. Många fami l jer består idag av f lerspråk iga föräldrar som själva vuxi t upp i Sver ige och pratar både svenska och modersmålet f lytande. Ytter l igare andra består av mer nyanlända individer vars behärskning av svenskan är begränsad. När f lerspråk iga fami l jer adopterar bl i r språkfrågan central , speciel l t om man kom- mer att adoptera ett l i te äldre barn. Man undrar al l t id vad är bäst för barnet , svaret är hel t beroende av fami l jens sammansättning, föräldrarnas språkbehärskning och ”känsla” för de ol ika språken samt barnets ursprung och bakgrund. Om vi utgår från att språk är något vi ger barnen så bl i r konsekvensen att vi inte kan ge mer än vi har. Det f inns där för inte så många val om vi lket språk en förälder ska prata med si tt barn, utan det handlar om var och ens behärskning och känsla för de språk man kan. För barn som adopterats är detta särsk i l t vikt igt , då barnen kan ha t i l lbr ingat en t id i en språk l igt tor f t ig mi l jö. Det är inte att rekommendera att föräldrar pratar ett språk de inte hel t behärskar el ler känner sig bekväma med, även om detta är barnets ursprungsspråk el ler det nya major i tetsspråket . Det språk barnet exponeras för och interagerar på mest kommer att bl i det språk barnet behärskar bäst .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=