Page 15

Arbetsterapeuten nr 7 - 2015

TEMA: ÖVERVIKT 15 Och barnen minskade i BMI. Men eftersom BMI-gränserna för övervikt och fetma hos barn varierar med kön och ålder räknar man om värdena till BMI-SD, det vill säga standarddeviationen från normalvikt. Gränsen för fetma går vid cirka +2 SD (vilket motsvarar BMI 30 vid 19 års ålder), för övervikt ligger gränsen vid +1 SD (motsvarande BMI 25 vid 19 år). Från tiden för remissen till inter vention ens slut minskade barnens BMI-SD med 0,43 från 3,36 till 2,93. Och kanske ännu mer glädjande är att de förändrade van orna verkar bestå – ett år efter interventionens slut hade BMI-SD gått ner med totalt 0,48. För familjerna som fick den beteendeinriktade behandlingen med psykologstöd bestod inte resultaten, utan barnens BMI-SD hade ökat igen ett år efter avslut. – Det visar att fokus på förändringar i vardagen och att lära känna sin egen aktivitetsrepertoar och identifiera vad man tycker om att göra och mår bra av ger effekt för barnen på lång sikt. Allra störst BMI-förbättring hade barnen i familjer som signifikant ändrade sitt aktiv itetsmönster. Det visade sig också att föräldrar som samordnade och delade på ansvaret för barn och hushåll hade betydligt lättare att öka tiden tillsammans med sina barn än föräldrar som hade mer separata aktivitetsmönster. Barn till föräldrar som inte förde dagbok minskade inte sitt BMI-SD i samma grad. Kristina Orban väntar med spänning på resultat för två år efter interventionsslut. I framtiden hoppas hon på att Lättare vardag ska erbjudas i hela landet via barnhälsovården. Hon poängterar att interventionen måste ledas av en arbetsterapeut, annars är risken stor att man glider in i att diskutera vikt och kalorier och tappar aktivitetsfokuset. En stor utmaning blir att nå familjer med låg utbildningsnivå, som kanske inte har svenska som modersmål, eftersom övervikt och fetma är vanligare i de grupperna. Studien visade att lågutbildade i större utsträckning tackade nej till att delta i interventionen. Kristina Orban tror att metodiken från Lättare vardag kan överföras till vuxna som vill förändra sin vikt, till exempel att föra tidsgeografisk dagbok. Forskargruppen har varit med och utvecklat en app, som utvärderas just nu, som gör att du kan föra dagbok direkt i telefonen. – Mer motion och förändrad kost är välkända råd, men svåra att följa. Att bli uppmärksam på sitt aktivitetsmönster tror jag skulle vara precis lika effektfullt för vuxna, men då tror jag att det krävs att man för dagbok. Hon fortsätter: – Vi såg hur betydelsefullt det vara att äta tillsammans, och det kan vara precis lika viktigt för vuxna som för barn i förskoleåldern att samlas kring en måltid. Och lever man i ett parförhållande kan man turas om med matlagning, så att partnern kan få tid till att göra andra saker som till exempel träning. Hon tror också att det är värdefullt att dela med sig av sina mål och berätta för vänner och bekanta om sin vilja att ändra sin livsstil. – Då kan man få hjälp och stöttning av andra. ¶


Arbetsterapeuten nr 7 - 2015
To see the actual publication please follow the link above