Page 13

Arko nr 3 - 2015

ÅSIKTEN Socialstyrelsen har stort ansvar för narkotikadöden Sedan mitten av 90-talet har den narkotikarelaterade dödlig heten mer än tredubblats. Det rättsmedicinska registret Toxreg redovisar 686 döda under 2014. Socialstyrelsens dödsorsaksregister redovisar 765 döda. Ökningen var måttlig fram till 2006 då den istället ökade kraftigt. Året innan hade Socialstyrelsen beslutat om nya regler för behandling med läkemedlen metadon och buprenorfin och det är framförallt dessa läkemedel som är kopplade till den ökade dödligheten sedan dess, samtidigt som heroin- och morfindödligheten legat kvar på en hög nivå. Toxreg bygger sina uppgifter på rättsmedicinskt undersökta dödsfall och redovisar vilken drog som ansetts vara huvud orsaken till dödsfallet, se figuren. I Toxreg finns också uppgifter om var någonstans personen dog och av det kan man utläsa att metadon/buprenorfin-dödsfallen är spridda över hela landet medan heroindödsfallen är koncentrerade till storstäderna. Det är rimligt att på basis av detta anta att metadon och buprenorfin kommit på villovägar främst från sjukvården medan heroinet distribueras via narkotikalangare. En undersökning gjord vid Malmö högskola, (Johnson och Richert, International Journal of Drug Policy 2014) visar att två tredjedelar av de patienter man intervjuat någon gång gett bort eller sålt sina läkemedel vidare. En fjärdedel hade gjort så senaste månaden. Dessa uppgifter borde fått alarmklockorna att ringa högljutt hos Socialstyrelsen men där har man istället producerat en rapport där myndigheten försöker visa att det handlar om insmugglade läkemedel från framförallt Frankrike. Därför är det ytterst märkligt att regeringen gett Social styrelsen i uppdrag att utreda orsakerna till den ökade dödligheten. Är det någon som tror att Socialstyrelsen kommer att peka på sitt eget ansvar för detta? Rapportförfattarna drar tvärsäkra slutsatser utifrån ett begränsat undersökningsmaterial och det går inte att komma ifrån känslan att Socialstyrelsen försöker sopa igen spåren av sina egna misstag. Metadonbehandling har förekommit i Sverige sedan 60-talet och sköttes länge exemplariskt och var till stor nytta för människor med opiatberoende. En viktig del av kontrollen av denna behandlingsform var att Socialstyrelsen hade ett patientregister där viktig information fanns samlad. Gradvis monterade Socialstyrelsen ner detta register och idag finns det inte längre, vilket gör det svårt att se till att klinikerna sköter behandlingen korrekt till nytta för patienterna. Då och då förekommer det i debatten att den ökade narkotikadödligheten hänförs till den restriktiva narkotikapolitiken; att förbudet att använda narkotika skulle på olika sätt hindra eller försvåra att folk söker vård. Den statistik som Toxreg tagit fram visar istället tydligt kopplingen till de förändrade reglerna för behandling med metadon och buprenorfin 2005. Därför är det ytterst märkligt att regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda orsakerna till den ökade dödligheten. Är det någon som tror att Socialstyrelsen kommer att peka på sitt eget ansvar för detta? Den linje Socialstyrelsen valt i nuläget är att genom ändrade föreskrifter utöka behandlingen med metadon och buprenorfin till nya patientgrupper. Fram till idag har underhållsbehandling med metadon och buprenorfin begränsats till opiatmissbrukare – det vill säga heroin, morfin och opium. Nu vill Socialstyrelsen att även opioidmissbrukare från årsskiftet ska kunna få behandling, det vill säga personer som missbrukar syntetiskt framställda preparat som liknar opiaterna. Således ska de som missbrukar metadon och buprenorfin få underhållsbehandling med – metadon och buprenorfin. Huruvida detta är en bra behandlingsform vet vi inte eftersom forskningsunderlaget är ytterligt svagt. I det nya regelverket försvinner även kravet på att ett dokumenterat missbruk omfattande minst ett år ska föregå behandlingen. I framtiden ska den behandlande läkaren göra en bedömning av hur länge missbruket förekommit. Sammantaget kommer de nya föreskrifterna sannolikt leda till en kraftfull ökning av förskrivningen av metadon och buprenorfin vilket troligen kommer leda till större läckage ut på svarta marknaden och att narkotikadöden fortsätter öka. Behandling mot heroin missbruk med meta don och buprenorfin är en nödvändig del av svensk narkotikapolitik, men den måste kontrolleras mycket bättre än vad som sker idag. I nuläget ser det inte ut som att Social styrelsen är beredd att ta ansvar för detta. Det är svårt att tro att folkhälsominister Gabriel Wikström kommer att ta nya initiativ gällande narkotikadöden efter att han gjort misstaget att ge utredningsuppdraget till Socialstyrelsen istället för till en oberoende utredare/utredningsgrupp. I detta läge bör Socialutskottet i Riksdagen ta initiativ till en parlamentariskt tillsatt utredning vars uppgift ska vara att snabbt ta fram en åtgärdsplan för att kraftfullt minska de narkotikarelaterade dödsfallen. Målet för utredningen bör vara att Riksdagen under vintern ska fatta beslut om en sådan plan med målsättningen om en nollvision för narkotikadöden. „ PER JOHANSSON, GENERALSEKRETERARE Narkotikafrågan 3/2015 13


Arko nr 3 - 2015
To see the actual publication please follow the link above