Avfall och Miljö nr 2 2023

Nr 2 2023 AVFALL OCH MILJÖ | 15 METAN TEMA Men handlingsplanen innehåller inga nya förslag utan är snarare en lägesbeskrivning. Konkreta förslag på hur metanutsläppen ska minska har regering- m en istället bett Naturvårdsverket att komma med, genom ett regeringsuppdrag som ska redovisas i september 2023. Vad detta kommer att utmynna i är för tidigt att sia om, enligt projektledaren Sara Nilsson, eftersom Naturvårdsverket nyss satt igång uppdraget och påbörjat dialoger med branscher och andra myndigheter. Än så länge ser hon inte avfallsområdet som det mest prioriterade eftersommycket redan är gjort där och utsläppsprognoserna visar en sjunkande trend. – Sedan tidigare vet vi att jordbrukssektorn har stora utsläpp, och där kan insatser behövas för att få utsläppen att gå ner snabbare. Även inom energiVHNWRUQ VNHU VWRUD OlFNDJH RFK GHW ¿QQV osäkerheter kring hur stora dessa läckage faktiskt är. Sara Nilsson utesluter inte att de kan föreslå ny lagstiftning, även om hon tvivlar på att de kommer att hinna ända i mål med ett sådant förslag. Vi måste bygga kunskap Avfall Sverige hoppas att detta regeringsuppdrag kommer att sätta fart på arbetet med svenska metanutsläpp, även från avfall. En tekniksatsning och en nationell sammanställning av mätresultat vore en bra start, tycker Avfall Sveriges vd Tony &ODUN – Mätning och uppföljning av metanutsläppen behöver förbättras, och den nationella utsläppsstatistiken behöver vara tydligare kopplad till de faktiska utsläppen. Om vi inte känner till omfattningen av utsläppen blir det svårt att åtgärda dem, säger han. Under de senaste åren har Avfall 6YHULJH DUEHWDW L ÀHUD ROLND SURMHNW PHG 6 att kartlägga kunskapsläget kring metanutsläppen från avfallssektorn. ± 'HW ¿QQV DOOGHOHV I|U PnQJD NXQskapsluckor – var utsläppen sker, hur stora de är och delvis också hur de kan förebyggas och stoppas. Vi behöver arbeta gemensamt med Naturvårdsverket v för att ge underlag för fortsatt höjda ambitioner. Varför vill Avfall Sverige ha högre ambitioner, ligger det i ert intresse att metanutsläpp regleras hårdare? – Om vi ska ha en jord att lämna vidare till kommande generationer måste vi göra allt vi kan för att bekämpa klimatförändringarna. Självklart ska avfallshanteringen bidra med sin del. Mycket sker redan på frivillig väg, men en gemensam riktning gör att vi kan åstadkomma mycket PHU VlJHU 7RQ\ &ODUN Avfall Sverige har påbörjat arbetet med en metanstrategi för avfallssektorn. Mer om den på sidan 20. De svenska rapporterade metanutsläppen 1990–2020. I sammanställningen ingår inte undvikna utsläpp från sektorn land usage, land usage change and Forestry (LULUCF). Källa: Naturvårdsverket METAN – GER STARK OCH SNABB EFFEKT PÅ TEMPERATUREN På 100 års sikt har metan cirka 30 gånger starkare påverkan på växthuseffekten än koldioxid. Eftersom metan bryts ner relativt snabbt blir dess effekter ännu starkare på kort sikt; på 20 års sikt är metan drygt 80 gånger mer potent än koldioxid. Att minska metanutsläppen ger därmed snabb effekt på den globala temperaturökningen. METANUTSLÄPP FRÅN AVFALL Avfallssektorn står globalt sett för cirka en femtedel av metanutsläppen från mänskliga aktiviteter. I Sverige står avfallssektorn för cirka två procent av de totala utsläppen av växthusgaser. När det gäller metan står avfallssektorn för en större andel: 16,5 procent av det totala svenska metanutsläppet (Natur- t vårdsverket 2020). Av detta kommer 85 procent från deponier. Satellitmätningar pekar på att nationella rapporteringar missar stora utsläpp. AKTUELLA METANINITIATIV • EU:s metanstrategi lanserades i oktober 2020. Här föreslås bland annat en ny förordning om minskade metanutsläpp i EU:s energisektor, som är under förhandling. • Global Methane Pledge lanserades på FN:s klimattoppmöte i november 2021. De drygt 100 länder som skrivit under den har som kollektivt mål att minska metanutsläppen med 30 procent från 2020 till 2030. • Sveriges handlingsplan lanserades på FN:s klimattoppmöte i november 2022. Den beskriver läget på metanområdet, och ger prognosen att pågående arbete kommer att minska utsläppen med 17 procent från 2020 till 2030. • Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att föreslå åtgärder för minskade metanutsläpp. • EU:s Biomethane Industrial Partnership är en del av RepowerEU, EU-kommissionens plan för att göra EU oberoende av ryska fossila bränslen, mot bakgrund av invasionen av Ukraina. Här ingår mål om att skala upp biogasproduktionen till 35 miljarder kubikmeter till 2030. Ungefär samma mål har Europeiska biogasproducenter jobbat mot sedan december 2021 under namnet Biomethane Declaration.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=