Avfall och Miljö nr 2 2023

16 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 2 2023 TEMA METAN Avfallshantering orsakar metanutsläpp på flera sätt och därför har Avfall Sverige beslutat att ta fram en metanstrategi för att peka ut en gemensam riktning vad gäller mätning och uppföljning av metanutsläppen samt åtgärder för sänkta utsläpp. TEXT MALIN FORSGREN, 2050 ETT UNDERLAG TILL den kommande metanstrategin visar på tre huvudsakliga källor för avfallsrelaterade metanutsläpp: biologisk återvinning, deponier och avfallslagring. )|U ELRJDVSURGXNWLRQHQ ¿QQV GHW UHGDQ V\VWHP I|U NDUWOlJJQLQJ RFK nWJlUGHU 'RFN ¿QQV IRUWIDUDQGH SRWHQWLDO DWW PLQVND XWVOlSSHQ JHQRP UHODWLYW enkla metoder i produktionsanläggningarna. Kompostering orsakar också metanutsläpp, men idag saknas vedertagna mätmetoder och samordnad datainsamling. Därför går det inte att med säkerhet säga hur stora dessa utsläpp är. (WW DQQDW IRNXVRPUnGH I|U PHWDQXWVOlSS lU GHSRQLHU +lU ¿QQV HWW EHKRY av samsyn vad gäller mätning och redovisning av utsläpp. I aktiva deponier YLGWDV ÀHUD nWJlUGHU I|U DWW InQJD XSS RFK UHGXFHUD PHWDQXWVOlSS Vn P\FNHW som möjligt. Men Sverige har ett stort antal nedlagda deponier, enligt Statens *HRWHNQLVND ,QVWLWXW Vn PnQJD VRP ÀHUD WXVHQ ,GDJ lU GHW RNODUW L YLONHQ XWsträckning dessa deponier fortfarande orsakar metanutsläpp och i så fall vilka metoder som är de bästa för att göra något åt det. Här krävs både ett klargörande i ansvarsfrågan samt tekniskt och ekonomiskt stöd till kommunerna för att kunna hantera denna utmaning. Lagring möjlig metankälla Slutligen är lagring av avfall som ska gå till energiåtervinning troligen en källa till metanutsläpp där det krävs fortsatta utredningar. Det är oklart vilka storheter detta handlar om, dels för importerat avfall, men också för avfallet från svenska hushåll och verksamheter. Utsläppen beror på hur länge avfallet lagras innan det förbränns, hur det lagras och vad det innehåller. Avfallslagring kan vara en betydande källa till utsläpp. Samlat grepp I ljuset av ovanstående, och med tanke på hur potenta metanutsläpp är för den globala uppvärmningen, är det vitalt att ta ett samlat grepp om metanutsläppen från gårdagens och dagens avfallshantering för hela branschen. Med denna rapport tas ett första steg mot en metanstrategi för avfallssektorn. Nästa steg är att använda underlaget för att tillsammans med branschen bestämma en gemensam riktning och målsättning för avfallssektorn. LÄS MER i rapporten Underlag till Avfall Sveriges metanstrategi, som kommer att kunna laddas ner från avfallsverige.se Första steget mot en t Avfall Sveriges metanstrategi har potential att leda till nya styrmedel, bättre mätning och därmed renare avfallshantering. Det menar Ludvig Landen på NSR, en av Sveriges biogasprofiler. TEXT ANNA FROSTER, FRILANS I dag är ansvaret för diffusa metanutsläpp tämligen diffust. – Den nationella statistiken innehåller många schablonberäkningar, kunskapen brister och ansvarsfördelningen mellan mynGLJKHWHUQD lU RW\GOLJ 'HW ¿QQV NRUW VDJW stor förbättringspotential. Därför ville vi sätta upp mål och sammanställa hur vi kan bidra till Sveriges åtaganden, säger $YIDOO 6YHULJHV YG 7RQ\ &ODUN VRP WRJ initiativ till att ta fram en metanstrategi. Ludvig Landen är innovationsutvecklare på NSR AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, som är en av Avfall Sveriges medlemsorganisationer. Han är också med i en referensgrupp som

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=