Allergia_3-13

23 uppfyller kraven kan domstolen kräva att Sverige betalar dryga böter. Dessutom har en ny undersökning visat att luftföroreningar är en viktig fråga för EU-medborgare, 72 procent säger att offentliga myndigheter inte gör tillräckligt för att främja en god luftkvalitet och 87 procent tycker att luftvägssjukdomar är ett allvarligt problem. EUs senaste analys visar 420 000 förtida dödsfall från luftföroreningar i Europa 2010. specialkost fungerar väl i grundskolornas kök i dag. Projektet som genomförts under 2012 är en fristående uppföljning och fördjupning av tidigare års riktade kontroller. Tillagningskök vid elva grundskolor i Stockholms stad ingick i förra årets projekt. – Väldigt kul att höra att resultaten är så bra, säger Marianne Jarl, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet. De har gjort ett mycket bra jobb. En fråga de ännu inte har hunnit ta tag i är ommaten är god och varierad. Ofta får barn med matallergier sämre mat vad beträffar näring, variation, och smak. Det ger lägre självförtroende och gör matsituationen väldigt jobbig. Det är nästa stora område att kolla upp. förbättrats och kontrollerna har bidragit till att verksamheterna genomfört åtgärder för att öka livsmedelssäkerheten, bland annat genom att ge personalen relevant och anpassad utbildning. För att analysresultatet i så stor utsträckning som möjligt skulle spegla normala förhållanden var kontrollerna oanmälda. Tre allergener har ingått i projektet: gluten, mjölkprotein och soja. Vid provtagningen användes ett formulär med frågor kring rutinerna för tilllagningen av den provtagna maträtten. Ingredienserna granskades sedan för att kontrollera om de innehöll något av de tre allergenerna. – Vi kollar alltid väldigt noga hur specialkosten hanteras när vi inspekterar skolkök. Det gör vi för att om något skulle gå fel kan det få mycket allvarliga konsekvenser för den elev som är allergisk. Ett sätt är att ta prover, ett annat är att granska recept och ingrediensförteckningar. Båda de sätten använde vi oss av i projektet. Slutsatsen av projektet är att resultatet har stärkt Stockholms miljöförvaltnings uppfattning av hanteringen av Kökspersonalen i Stockholms skolor är kunnig visar kontroller. De senaste årens fokusering på specialkost har gett resultat. På livsmedelskontrollens butiksenhet i Stockholm har man under 2012 arbetat med ett provtagningsprojekt riktat mot specialkosten vid grundskolornas tillagningskök. Syftet har varit att undersöka om maträtter som serveras till barn med allergi eller överkänslighet är fria från allergen och ämnen som kan orsaka överkänslighetsreaktion. Resultaten visar att skolköken har väl fungerande grundläggande system för hantering av allergifri kost. – Resultatet är mycket positivt. Det visar att kökspersonalen är kunnig och att det fungerar bra i de allra flesta fall. I det fall där vi hittade ett fel, hade en råvara med innehåll av allergen använts av misstag, säger Teresa Tärnvik på butiksenheten på livsmedelskontrollen. Butiksenheten har de senaste åren fokuserat på hanteringen av specialkost vid kontrollerna av kommunens skolkök. Kontrollresultaten har stadigt Specialkost i skolkök FUNGERAR BRA Länderna i Europa måste göra mer för att få renare luft. Föroreningar orsakar varje år hundratusentals sjukdoms- och dödsfall. Luftföroreningarna är ett stort problem för medborgarna inom EU. EU-kommissionen gör nu en översyn av luftvårdslagstiftningen i syfte att fastställa nya långsiktiga mål efter 2020 och har lanserat år 2013 som ett "Year of Air" (Luftens År). Förhoppningen är att EU år 2013 ska kunna anta en ny strategi för luftföroreningar, ett kompletterat luftkvalitetsdirektiv samt ett nytt så kallat takdirektiv. EUs luftkvalitetsdirektiv innebär att det finns gränsvärden för hur smutsig luften får vara och hur luftkvaliteten ska övervakas. Om gränsvärdena överskrids måste ett åtgärdsprogram tas fram. Sådana program har tagits eller håller på att tas fram för drygt ett tiotal svenska tätorter, eller i Stockholms fall län. Om åtgärdsprogrammen inte ger tillräcklig effekt ska de ses över efter sex år. Sverige har trots omfattande insatser inte nått gränsvärdena i luftkvalitetsdirektivet i hela landet utan har fällts i EU-domstolen för att ha överträtt luftkvalitetsdirektivet. Om Sverige inte Luftvårdsarbete inom EU 420 000 förtida dödsfall från luftföroreningar – Personalen är kunnig och det fungerar oftast bra I det fall fel hittades, hade en råvara med innehåll av allergen använts av misstag. COLOURBOX

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=