Allergia_6-13

11 Huvudmännen måste ta ett ökat ansvar, säger Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet. – Det är mycket angeläget att beakta de problem som astma och allergi kan medföra för barns och ungdomars skolprestationer. Utifrån Socialstyrelsens studie är det dock svårt att dra några bestämda slutsatser för att förklara den generella resultatutvecklingen i svensk skola. För enskilda elever är det däremot uppenbart att deras besvär kan påverka skolresultaten. – Skollagen säger att skolan ska ge elever sådant stöd att de kan utvecklas så långt som möjligt. Om elever har svårt att följa undervisningen på grund av sina astma- och allergibesvär, är det viktigt att skolan uppmärksammar och åtgärdar detta. ■ Greta Smedje. Men det är också viktigt att komma tillrätta med problemet att barn och ungdomar med överkänslighet känner sig utpekade och till besvär i samband med måltiderna. RUTINER SAKNAS. Kunskap och kommunikation är viktiga begrepp för att förbättra arbetsmiljön för barnen. Ofta saknas rutiner för hur informationen mellan elevhälsa, skola och föräldrar/barn ska gå till. Föräldrar upplever att de inte kan påverka barnets situation i skolan och att de inte får adekvat information om aktiviteter i skolan som har betydelse för barnet. – Skolornas kunskap om vad som behöver göras, hur och av vem behöver stärkas. Det betyder inte att alla ska bli allergiexperter. Men skolledningarna måste ha så pass mycket kunskap att de förstår när de behöver be om hjälp, säger Greta Smedje. BEHOV AV UTBILDNING. De olika regelverken på området uppfattas som komplexa och ansvarsfördelningen mellan de inblandade myndigheterna som oklar. Utredaren framhåller därför behovet av samordning och skärpt tillsyn, men också en omfattande nationell utbildnings- och informationsinsats, både om astma och allergi och om vilken ansvarsfördelning som gäller. Målgruppen skulle i första hand vara personal inom förskole- och skolverksamhet i bred bemärkelse; ägare, beställare, skolledare, lärare, livsmedelsföretag och fastighetsägare. Insatserna bör vara samordnade mellan flera myndigheter och Socialstyrelsen ser helst att Skolverket fungerar som spindeln i nätet. Slutligen föreslår utredningen att regeringen ger ett uppdrag till en myndighet att ta fram en nationell strategi för allergisjukdomar. ANSVARET PÅ KOMMUNERNA. Forskning visar att barn och ungdomar med överkänslighetsbesvär har högre sjukfrånvaro än andra barn. Barn med astma har i genomsnitt 2–15 fler sjukfrånvarodagar per år jämfört med barn utan astma, fyra procent av barnen med astma är hemma mer än 30 dagar. Under pollensäsongen påverkas skolprestationerna i regel negativt. Hur ser regeringen på kopplingen mellan astma- och allergibesvär och svårigheterna att hänga med i undervisningen? – Socialstyrelsens rapport sänder en viktig signal för att uppmärksamma astma och allergi i skola och förskola. Rapporten Allergi i skola och förskola kan laddas ner eller beställas på www. socialstyrelsen.se Många skollokaler uppfyller inte Socialstyrelsens rekommendationer för en god inomhusmiljö.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=