Allergia_6-13

17 åtgärder vidtas, till exempel ändrade rutiner och utbildning. Allvarliga incidenter ska även rapporteras till Arbetsmiljöverket. MER INFO: Se gärna Livsmedelsverkets skrift Bra mat i skolan från 2013. Den finns på Livsmedelsverket: www.slv.se. ■ FLER INTRESSANTA WEBBSIDOR: Specialpedagogiska skolmyndigheten: www.spsm.se Skolinspektionen: www.skolinspektionen.se LÄSTIPS: Visst har jag rätt att… – En handbok om rättigheter i skolan för elever med funktionsnedsättning av Karin Paulsson med flera. Unga RBU-are 2010 Antidiskrimineringshandbok, av Sofie Charlie Lindberg, Unga Allergiker Vad har man rätt till för hjälp om en elev kommer efter i skolarbetet på grund av allergi? Åtgärdsprogram ska enligt Skollagen (3 kap, 9§) utarbetas om en elev behöver särskilt stöd, det vill säga inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det ska också utarbetas om en elev uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation, till exempel en funktionsnedsättning, som gör att skolan på sikt befarar att eleven inte når kunskapskraven. Skolan ska uppmärksamma och utreda behoven och om behov finns upprätta ett åtgärdsprogram som sedan ska följas upp och utvärderas. Åtgärdsprogram kan överklagas till Skolverkets överklagandenämnd. Vägledning finns i Skolverkets Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. MER INFO: Skolverket, www.skolverket.se. Vilka rättigheter har barnet att få säker mat i skolan? Skolan har skyldighet att se till att den mat som serveras på skolan är säker (enligt förordning (EG 178/2002 artikel 14). Om skolan gjort bedömningen att den allergikost som serveras inte kan garanteras som säker gör de rätt utifrån livsmedelslagstiftningen när de säger nej till att servera denna typ av mat. Däremot har eleven rätt till en kostnadsfri lunch enligt skollagstiftningen och av den anledningen måste skolan hitta ett sätt att lösa detta genom utbildning, inköp av färdig allergikost från något ställe som klarar hanteringen eller något annat sätt. Hur långt skolans ansvar sträcker sig när det gäller anpassning av kosten till elevers behov och önskemål är inte uttalat i förarbetena till skollagen. En rättslig prövning har gjorts av ett fall med en elev med födoämnesallergi. Där konstaterade Skolinspektionen att specialkost ska erbjudas elever som behöver det på grund av allergi. Om en elev har behov av särskild anpassning på grund av matallergi kan man också upprätta ett åtgärdsprogram för eleven. Det är rektor som har ansvar för om en elev kan vara i behov av olika anpassningar och beslutar om detta. Om problemet inte kan lösas av rektor kan man, om det är en kommunal verksamhet, vända sig till klagomålshanteringen i kommunen. Gäller det en fristående skola kan man vända sig till styrelsen för skolan. MER INFO: Europaparlamentets och rådets förordningar: eur-lex.europa.eu Hur ska förskolan/skolan/fritidshemmet agera om olyckan är framme och ett barn serveras felaktig kost? Det ska finnas kända rutiner för att hantera en sådan situation. Alla som arbetar ska känna till hur man hanterar en livshotande allergisk reaktion. Incidenten ska anmälas till kontrollmyndigheten (kommunen) och orsaken till incidenten ska utredas av de som lagat och serverat. Dessutom ska nödvändiga Om en elev behöver särskilt stöd ska en åtgärdsplan göras. Synligt mögel ska bedömas som en olägenhet för hälsan.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=