Allergia_6-13

8 NOTISER DÅLIG KUNSKAP BLAND JURISTER Kunskapen om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är förfärande låg bland domare och jurister. I en lägesrapport från Handisam framkommer att hela 29 procent av domarna och 44 procent av beredningsjuristerna på domstolarna saknar kännedom om FN-konventionen. Bara 13 av de 22 strategiska myndigheterna har ett återkommande och systematiskt samråd med funktionshindersrörelsen, vilket motsvarar 59 procent. 7 av 22 har haft enstaka möten och påbörjat processerna med samråd. FOLDER FÖR PATIENTER Läkemedel byts ut enligt reglerna för det generiska utbytet för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel – varken patienter eller samhället. Tack vare den generiska konkurrensen och att apoteken byter ut läkemedel frigörs flera miljarder kronor per år. Nu finns en folder för patienter som förklarar detta närmare. Den hittar du på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket. se/utbyte. BRA VENTILATION – BÄTTRE RESULTAT Studier visar att bristfällig ventilation och luftkvalitet kan påverka skolprestationer och ge ökade symtom hos personer med astma. Det kan ge ökad frånvaro och svårigheter att vistas i skolan. Professor David Peter Wyon, vid centret för inomhusklimat och energi vid Köpenhamns Tekniska Universitet, har visat att om luftomsättningen i klassrummen ökar skulle även skolprestationerna öka – med upp till 30 procent. ● BLIR VANLIGA LIVSMEDEL. I juli i år började en ny EU-förordning gälla, den ersätter de övergripande regler som hittills gällt för livsmedel för särskilda näringsändamål (särnär). Begreppet särnär försvinner helt år 2016 och under en övergångsperiod på tre år ska specifika regler tas fram för olika produktgrupper. Sedan särnär togs fram för drygt 30 år sedan har det hänt mycket inom både livsmedelslagstiftningen och livsmedelsmarknaden. Tanken med den nya förordningen är att regelverket ska moderniseras, att reglerna blir enklare och de kryphål i reglerna som uppstått med tiden ska täppas till. Dessutom ska reglerna inom EU bli mer lika. Förordningen ersätter de övergripande reglerna för särnär och omfattar färre livsmedelskategorier, nämligen: modersmjölksersättning och tillskottsnäring, spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och kompletta kostersättningar för viktkontroll. De produktgrupper som inte finns med i den nya förordningen kommer att betraktas som vanliga livsmedel. Dessa är: natriumfattiga livsmedel, livsmedel för diabetiker, glutenfria, laktosfria och andra ”fri från”-livsmedel, livsmedel för idrottare, måltidsersättningar och övriga livsmedel för särskilda näringsändamål. Övergripande regler kring märkning om allergi och intolerans och vad som gäller för frivillig märkning finns i informationsförordningen. Den frivilliga informationen får inte vilseleda konsumenten, inte vara tvetydig eller förvillande och det krävs även att den i förekommande fall är grundad på relevanta vetenskapliga uppgifter. Det finns idag många produkter som är märkta med ”fri från”. Enligt Livsmedelsverket vill konsumentorganisationer, handel och industri behålla märkningen och är positiva till att hantera allergi och intolerans via informationsförordningen. ● BARA FJORTON. Med nya EU-regler kommer allergiframkallande ämnen att synas tydligare på matförpackningar. Men reglerna omfattar endast de fjorton allergen som EU beslutat är de viktigaste. Innehållsförteckningarna på matförpackningar är ofta långa och svåra att läsa, eftersom texten är så liten. Man måste vara väldigt noggrann, oväntade livsmedel kan innehålla allergiframkallande ämnen – något som i värsta fall kan vara en dödsfälla. När de nya EU-reglerna för livsmedelsmärkning träder i kraft kommer ett antal allergiframkallande ämnen att bli lättare att upptäcka. – De ingredienser som kan vara allergiframkallande kommer att vara highlightade i innehållsförteckningen. Konsumenten ska snabbt få en överblick om produkten innehåller någon allergen, säger EU-parlamentarikern Carl Schlyter (MP) som varit med och tagit fram de nya reglerna. Marianne Jarl, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet, är dock kritisk till de nya reglerna. – Det är viktigt att påpeka att denna förändring endast gäller de fjorton allergen EU listat. Astma- och Allergiförbundets hållning är att alla ingredienser ska synas tydligt. Att endast markera dessa fjorton med fetstil kan ge konsumenten en falsk trygghet. Även om man har en ovanlig allergi så är det naturligtvis viktigt för den individen att kunna tyda texten. En positiv innebörd av de nya reglerna är att producenterna måste skärpa sig med märkningen "Kan innehålla spår av" – som inte längre ska kunna användas slentrianmässigt. Bara när det verkligen finns en risk att varan kontaminerats av ett allergen ska man få skriva "kan innehålla spår av". Med de nya märkningsreglerna måste producenterna följa god produktionssed och i största mån hålla isär allergener med övriga ingredienser. De nya reglerna träder i kraft i december 2014. Märkning når bara halvvägs Ska ERSÄTTA särnär Kryphål i reglerna täpps till

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=