Allergia_3-14

22 Om säkerheten brister för ditt allergiska barn handlar det naturligtvis om att försöka lösa problemen. Snabbt. Det är ibland svårare än man kan tro. Perlof Artberg, har mångårig erfarenhet som handläggare och beslutsfattare vid Skolinspektionen. Han har en stegförsteg lista kring hur man som förälder kan försöka påverka situationen. Han påpekar att det första steget och den allra snabbaste vägen att komma till rätta med brister är att tala med berörd personal. – Fungerar inte det och problemen kvarstår, arbeta er uppåt mot förskolechefen eller rektorn Man bör även känna till att det går att vända sig till kommunens klagomålshantering om situationen inte förbättras, eller till ägarna, om det handlar om en fristående skola. Har man inte gått den vägen först kan det hända att vi överlämnar ärendet till kommunen eller ägaren för den fristående skolan så att de får utreda klagomålet och vidta de åtgärder som eventuellt krävs. FOKUS PÅ PROBLEMLÖSNING. För att få igång en konstruktiv dialog menar PerOlof Artberg att det är viktigt att ta reda på sina rättigheter och att veta att det ytterst alltid är kommunen eller huvudmannen för en fristående skola som har ansvaret. Men. – Även om man känner att man inte får gehör är det viktigt att försöka lägga fokus på problemlösning. Det gäller alla inblandade, men se till att få snabb respons, kräv svar kring hur skolan ser på situationen. Ytterst kan det ju handla om liv. Men ibland låser det sig. Frustrerade föräldrar känner sig maktlösa inför en ohållbar och farlig situation och personal går kanske i försvarsställning när de känner sig kritiserade. – Alla måste vilja samverka. Ett instrument, både för skola och föräldrar, för att kunna avväga situationen är att dokumentera. Vad har hänt, varför händer det och vem har ansvaret? För Patricia Delgado krävdes en anmälan till Skolinspektionen för att få sin röst hörd. Hon hade hjälp av den dagbok hon fört när hon vände sig dit för att få hjälp. – Förhoppningsvis sätts det igång en process i verksamheten redan när vi skickar ut en begäran om yttrande kring den aktuella situationen, förklarar PerOlof. TAR TID. Nackdelen är att ärenden som tas upp av Skolinspektionen sällan går särskilt snabbt. Patricia Delgados son hann börja förskoleklass och lämnade alltså förskolan innan situationen löstes. Det tog cirka ett år från det att anmälan inkom innan förskolan blev ålagd att förbättra rutinerna. Skolinspektionens målsättning är dock att ett beslut ska komma inom fem till sex månader i de ärenden som utreds. Ärendeinströmningen har dock varit stor så i vissa fall kan det ta längre tid. – Befinner man sig i den här situationen förstår jag att våra handläggningstider kan kännas långa, men vi jobbar för att de ska bli så korta som möjligt, säger PerOlof och påpekar att deras hemsida rymmer bra information om hur man går tillväga och vad man kan förvänta sig (www.skolinspektionen.se). – När brister i skolan gäller barn som behöver någon form av hälso och sjukvårdsåtgärd rekommenderar jag också Skolverkets hemsida: www. skolverket.se. Där står tydligt vilka skyldigheter skolan har och vilka möjligheter ett barn har för att få en säker och trygg skolgång med stöd av läkare och skola tillsammans, en så kallad egenvårdsplan. INTE ROLIGT. Hur upplevde då Kerstin Fagerström Clarin, förskolechef vid Älvsjös stadsdelsförvaltning, situationen? – Det är ju aldrig roligt att få en reprimand från Skolinspektionen, men man lär sig av sina fel och misstag. Naturligtvis tar vi till oss kritiken och vi har vidtagit åtgärder för att förbättra rutinerna. Bland annat satsas det allmänt på en större medvetenhet kring mat och allergi och rutinerna kring aktuella akutscheman har stärkts och förtydligats. – Det är djupt beklagansvärt hur den här familjen drabbades. Kommunikationen fallerade och jag tar på mig ansvaret. Jag uppskattar möjligheten att rätta till bristerna. Ibland kan det vara bra med en blick utifrån för att hitta problemlösningarna. n TEXT ANNICA WENNSTRÖM Patricia Delgado hade svårt att nå fram till lösningar när förskolan inte fungerade. Per-Olof Artberg är undervisningsråd vid Skolinspektionen. Här föreslår han en väg för att snabbt hitta lösningar. – Ta reda på dina rättigheter Per-Olof Artberg, Skolinspektionen. –Se till att få snabb respons

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=