Allergia_5-14

24 1. Det är en viktig fråga att uppmärksamma och förslaget är inte helt olikt det förslag om skol-ROT som vi drev tillsammans med MP och V i valet 2010. Vi anser, precis som då, att alla barn har rätt till en god skolmiljö och att de stora renoveringsbehoven behöver åtgärdas. Satsningar på att tidigarelägga renoveringar skulle ge positiva effekter på arbetsmiljö och energianvändning i skolor. Inte minst viktigt är att det också innebär en chans att skapa nya jobbtillfällen inom till exempel byggbranschen. 2. Elever och personal har rätt till en god arbetsmiljö. En viktig del i vår skolpolitik är att minska storleken på klasserna. Barns hälsa och lärande påverkas negativt av för små lokaler och bristande ventilation och städning. Dålig ventilation som inte är anpassad efter storleken på klasserna ökar sjukfrånvaron, gör både elever och personal trötta och ökar frekvensen av astmasymtom. Viktigt är också att friskoleföretag inte ska kunna göra vinst genom att dra ner på kvalitetsaspekter, som till exempel städning. Vi menar att människor måste trivas och utvecklas på sin arbetsplats. Tyvärr ser vi en utveckling i skolan där anmälningarna om miljön ökat kraftigt sedan 2007. Vi ser det i arbetslivet i stort där till exempel arbetsplatsolyckor ökar. Ändå har mer än var fjärde arbetsmiljöinspektör försvunnit och stödet till företagshälsovården minskat drastiskt. Socialdemokraterna vill bryta den trenden och investera i arbetsmiljöinspektioner och företagshälsovård med fokus på det moderna arbetslivet, väl underbyggt av forskning. Socialdemokraterna FRÅGOR: 1. Vad tycker ni om Astma- och Allergiförbundets valfråga ”Klassrumspeng”? 2. Hur vill ni förebygga dålig inomhusmiljö i skolan? 1. Självklart ska elever och lärare verka i en god miljö. Regelverk och granskningar fyller en viktig funktion för att så sker. En bra inomhusmiljö är en viktig förutsättning för god hälsa bland eleverna och för ett bra inlärningsklimat. Astma och Allergiförbundet har ett intressant förslag, som samtidigt tydliggör att ansvaret för skolan ligger hos kommunen. 2. För Nya Moderaterna är en lugn och trygg studiemiljö avgörande för att alla elever ska ges förutsättningar att klara skolan. För oss är det självklart att ingen elev ska behöva acceptera en dålig inomhusmiljö. Vi menar att alla huvudmän ska följa skollagen och vi tar ett särskilt ansvar att uppmana kommuner som leds av Nya Moderaterna att ta sitt fulla ansvar för att kraven ska mötas. År 2008 inrättade Nya Moderaterna och Alliansen Skolinspektionen som just granskar om skolan skapat en god miljö för lärande och utveckling i sin tillsyn. Under hösten 2013 inledde Arbetsmiljöverket en flerårig nationell tillsynsinsats riktad till skolan. Målet är att alla skolhuvudmän och även skolor, arbetstagare och elever på något sätt ska beröras av insatsen. Vi följer noggrant myndighetens arbete. Vi förväntar oss att alla huvudmän följer arbetsmiljölagen. I skollagen finns även bestämmelser som ställer krav på elevernas utbildningsmiljö. Det ska finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Vidare ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. I läroplanen för grundskolan anges också att skolan ska sträva efter att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Moderaterna "Ansvaret för skolan ligger hos kommunen" "En viktig fråga att uppmärksamma" INFÖR RIKSDAGSVALET

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=