Allergia_3-15

8 MER BAKTERIER. En ny svensk studie visar att i familjer där man diskar för hand är allergiförekomsten lägre än där man använder diskmaskin. Ytterligare lägre allergiförekomst ses om barnen också serveras fermenterade livsmedel eller om familjen köper mat direkt från bondgårdar. Minskad bakteriell exponering under framför allt späd- och småbarnsåren anses av många vara en viktig förklaring till att allergierna har ökat. Detta brukar sammanfattas som hygienhypotesen. Hypotesen har stöd från era studier, där till exempel minskad variation av tarm- oran hos spädbarn är kopplad till ökad förekomst av eksem. Frågan är därför om ökad bakteriell exponering leder till minskad risk för allergi. I den aktuella studien tillfrågades familjerna hur de brukar diska. Andra studier har visat att diskning för hand är mindre effektiv än maskindiskning, vilket ökar risken för att bakterier nns kvar på porslin och bestick. Hypotesen var således att testa om diskning för hand var associerat med lägre allergiförekomst hos barnen. Enkätstudien omfattade svar rörande 1029 barn från Mölndal och Kiruna i åldrarna 7–8 år. Fynden belyser en viktig fråga i det allergiförebyggande arbetet, nämligen om det nns en eller era vardagssituationer som är förknippade med lägre risk för allergi, situationer som innebär ökad bakteriell exponering och minskad allergiförekomst utan att för den skull orsaka sjukdom. Ytterligare studier är dock nödvändiga innan det nns tillräcklig kunskap för att påvisa ett eventuellt orsak–verkan-samband och ge råd i frågan, påpekar forskarna. NOTISER TATUERINGSFÄRG KOLLAD Av totalt 29 tatueringsfärger som Läkemedelsverket har granskat innehöll 15 färger förbjudna ämnen eller för höga halter av föroreningar. Ämnen som kan orsaka cancer, allergi eller vara skadliga för fortplantning och arvsmassa. Kontrollen innefattade färger som används för tatuering och permanent makeup. Sex av produkterna innehöll aromatiska aminer som är förbjudna eftersom de är cancerframkallande, kan skada arvsmassa och fortplantningsförmåga eller är allergiframkallande. Kontrollen resulterade i att 20 färger helt togs bort från den svenska marknaden. POLLENFÄLLA PÅ GOTLAND Gotland har fått en pollenmätstation, placerad ovanpå rådhusets tak i Visby. Pollenfällan ska läsas av tre gånger i veckan under pollensäsong. Hittills har prognoserna för ön gjorts från mätstationer i Stockholm och i Västervik. På pollenkoll.se samlas all information med bland annat dagliga pollenprognoser, information om pollensäsonger, närmaste allergispecialist och fakta om olika behandlingsalternativ. PROBLEM MED INNEMILJÖ ÖKAR Statistik visar att nästan fyra av tio nybesök vid Centrum för arbets- och miljömedicin inom Stockholms läns landsting 2013 gällde besvär som eventuellt kan kopplas till byggnaderna där patienterna arbetar eller bor. Nybesöken som handlar om exponering för dålig inomhusmiljö har sedan 2008 ökat mer än andra, till exempel de som rör kemikalier och belastning. Dålig inomhusmiljö kan bland annat bero på fukt och mögel i huset och problem med ventilationen. Handdisk bättre än maskin? NYA FYND. Allergiska besvär drabbar hela 30 procent av befolkningen, och tio procent av alla barn får astma. Forskare i England, USA, Sverige och Kanada rapporterar nu att man upptäckt mer än 30 gener som är kopplade till allergiska besvär och astma. Dessutom styr dessa gener nivån av IgE i blodet, det protein som kan utlösa allergiska reaktioner. – Vi fann också att regleringen av genernas aktivitet var koncentrerad till eosino la blodkroppar, som man ofta nner aktiverade i lungvävnad hos astmatiker. Flera av dessa gener kan bli föremål för helt nya behandlingsprinciper vid allergi och astma. I förlängningen kan man tänka sig att en mer individualiserad behandling kan ges till olika patienter beroende på vilka gener som är felreglerade hos den enskilda patienten, säger Lars Rönnblom, professor i reumatologi vid institutionen for medicinska vetenskaper, Uppsala universitet och läkare på Akademiska sjukhuset. Forskarteamet har använt en ny teknik som påvisar genetiska förändringar som inte är kopplade till DNA-sekvensen, så kallade epigenetiska förändringar. Totalt undersöktes 27000 områden i genomet hos individer i familjer med astma för att ta reda på om IgE-nivåerna kunde korreleras till det epigenetiska mönstret. Resultatet jämfördes sedan med den epigenetiska bilden hos celler från friska blodgivare. – Studien visar på styrkan med den epigenetiska metodologin, då tio gånger er gener än tidigare visade sig vara inblandade i regleringen av IgE-nivåerna. Det betyder att det nns er möjliga molekyler att rikta ett läkemedel mot, säger Lars Rönnblom. Behandlingar som neutraliserar eosino la blodkroppar nns redan, men de är dyra och fungerar bara vid vissa former av astma. De nya fynden ger möjlighet att förutse om behandlingen kommer att ha effekt, innan den påbörjas. Klarare bild av gener bakom allergi och astma COLOURBOX

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=