TF-Bladet_1-13

2 TF-BLADET NR 1/2013 FÖRBUNDSSTYRELSENS SPALT MargarethaMolius. Forts. sid 4 ”Svanesång” för kvicksilver och amalgam! D stora miljökonferens året därpå i Rio de Janeiro, Brasi- lien. I Miami var kvinnor från hela världen representerade ochmånga all- varligamiljöfrågor debatterades. Den första undersökningen, som vi hade gjort i Tf:s regi angående tandsköter- skornas arbetsmiljöbelastning, hadevi med oss och fickmöjlighet att presen- tera den vid en ”work-shop”. Det väckte frågor, framför allt i USA, där man inte informerade om att ”silver- fillings” innehöll kvicksilver. Samtidigt blev vi, somdeltog från Sverige, plågsamt medvetna om hur många giftiga ämnen som cirkulerar på vår jord med eller utan ländernas ochmyndigheternas tystamedgivande. Det som väckte störst medlidande var nog ändå den beskrivning, som en kvinna gjorde kring förgiftningen av krom genom dumpning i vattendrag i en delstat i USA. Den erfarenheten, som hon delade med sig av, om hur nära och kära gått bort i olika typer av cancer efter att ha druckit det kom- munala vattnet, etsade sig för alltid fast i mitt minne. Den film, som sedan gjordes om Erin Brockovich, känns somen återgivning av den berättelsen. Eftersom kvinnor från hela världen fanns där, var beskrivningarna många och ibland outhärdliga i sin grymhet. Den obetänksamhet och det ointresse från makthavares sida om vad som händer, när man smutsar ner vår miljö, är på något sätt fullständigt obegriplig. Även dessa har barn, som de vill ska växa upp och må bra. Fler varningar för amalgam På vårt område har vi år ut och år in försökt att få gehör för riskerna att kvicksilver från amalgam kan skada fostret. Nu finns det från olika håll, till och med från leverantörerna av amal- gam, varningar mot att använda amal- gam på barn och gravida. Dock har inte Smittskyddsinsitutet fattat detta, när de prackade på all- mänheten sprutanmot svininfluensan, sominnehöll kvicksilverhaltigt konser- veringsmedel. När det sedan visade sig att många insjuknade, så blandar manbort kortenochvill eller vågar inte berätta om innehållet av giftiga kon- serveringsmedel. Hur många gravida, som fick missfall eller skadade barn efter sprutan, har inte diskuterats. Tro- ligen har man inte ens fattat sam- banden. När det gäller våra yngre, sjuka medlemmar, som ofta bara har några få fyllningar,måstemanalltidkollaom modern fick mödratandvård och hur mycket vaccinationer somhar genom- förts. Det är viktigt att varamedveten om att de, som inte har haft egna amal- gamfyllningar, somregel har fått kvick- silver i sig från fosterstadiet. Den fria och gratis mödratandvården, som er- bjöds allablivandemammor från1940- talet fram till 1970-talet, har inneburit att de allra flesta barn födda under dessa årtionden har en medfödd käns- lighet för kvicksilver också via bröst- mjölken och de vacciner som erbjöds. Eftersom köerna till Folktandvår- den var årslånga, var intyget från barn- morskan guld värt. Allt som behövde lagas lagades, och omman behövde få in enguldkrona ovanpå amalgamet var kostnaden för detta mycket liten i för- hållande till vad priset annars skulle ha blivit. Men med den erfarenhet, som jag fick av tandsköterskornas och andras berättelser, var detta också mycket riskabelt, många missfall skedde i an- slutning till tandläkarbesöken. Något På nyåret 2013 kom 137 nationer i Genève äntligen överens om ett globalt fördrag om förbud för kvick- silver. Mer om detta i en särskild artikel i detta num- mer. Förbudet har föregåtts av mångåriga förhand- lingar i UNEP och många andra organisationer. Re- dan när FN började sitt miljöarbete fanns Tf med som representanter på ”World’s Womans Congress” 1991 i Miami.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=