TF-Bladet_2-11

2 TF-BLADET NR 2/2011 FÖRBUNDSSTYRELSENS SPALT MargarethaMolius. Forts. sid 4 Vart går sjukvården? S amtidigt som kraven på fler lä- kare, sjuksköterskor och fler vårdplatser ökar, vittnar patien- ter om allt längre köer, svårt att få rätt behandling eller rena kränkningar i vården. Psykiatrin kräver hela tiden mer pengar, då Sveriges befolkning, som i vissa lägen anses så frisk, sam- tidigt har enorma behov avpsykiatrisk vård. Det rimmar illamedpolitikernas krav på att människor ska tillfriskna efter vissa mallar uppställda av byrå- krater. Om man inte får rätt diagnos, hur skaman då kunna bli fortare frisk? Ofrivillig medicinering av kvicksilver Många av de tandvårdssjuka och kvicksilverförgiftadehamnar i psykia- trin, därför att vården trots kvicksilver- förbudet ännu inte har klart för sig att hundratusentalsmänniskor fortfarande lever med sin ständigt pågående ofri- villiga medicinering av kvicksilver. Denna okunskap innebär, att patien- terna, istället för elimineringavbelast- ningen av det giftiga kvicksilvret, får enmängdsymtomlindrandemediciner mot de mest framträdande besvären. Det kan vara led- och muskelvärk, sömnsvårigheter, huvudvärk, psykiska besvär, mag- och tarmproblem, neurologiska sjukdomar, allergier eller annat som satts igång av denna kvicksilverbelastning. När man i vården inte vet bakgrun- den, är det vanligt att man skriver ut någon medicin som ska lindra symtomen. Problemen är att så många av dessa mediciner har biverkningar, både kända och okända, som ofta gör att nya symtom uppstår. Ett bekym- mer är att många litar så blint på sin doktor att man inte kollar vad som står i bipacksedeln för medicinen. Där ska det framgå vad som är vanliga eller mindre vanliga biverkningar. Många gånger tycks det innebära att den verk- samma substansen också ger sådana biverkningar attman faktiskt blir sämre än utan läkemedlet ifråga. Debatt om blodfettsänkande mediciner Den diskussionen har ett antal läkare nu tagit upp i en debattartikel som fått stort utrymme i media. De har gran- skat utskrivningen av blodfetts- sänkande mediciner och funnit att en halvmiljonmänniskor i Sverige äter en overksam medicin, som kostar sam- hället stora summor varje år. När de- batten kom igång visade det sig att många vittnade om att de fått bestå- ende skador, som muskelförtvining, sömnproblem, depression, brännande fotsulor och nedsatt potens. För en del hade biverkningarna avtagit efter det att man slutat äta medicinerna, andra har fått bestående skador. Det anmärkningsvärda är att medi- cinen inte alls borde ges åt kvinnor, där effekten var mycket låg, och att enbart män, som redan hade haft en hjärtin- farkt, hade nytta av statinerna! Trots det får vi via skattsedeln bekosta ett preparat som både är overksamt och farligt. Det vore bättre om vården an- vände sig av Tf:s kunskaper om att ta bort det dåliga och farliga amalgamet ur den del av befolkningen som har amalgam kvar. Nu struntar man i att kolla vadpatientenhar i sina tänder och skriver istället ut läkemedel, somi bästa fall kanmildra symtomen, i sämsta fall ger värre problem. När det gäller andra områdenmåste man också vara vaksam, inte minst när det gäller de tillstånd som uppstått i fosterlivet av miljöpåverkan, både av modernsamalgamfyllningar,menockså av alla andra kemiska tillsatser som vi får i oss. I filmen ”Underkastelsen” visades nyligen på ett skrämmande sätt hur mycket det blir under en livstid. Detta har skett under det senaste år- hundradet och de människor, som tidi- gare levdemedmindre industriellt fram- ställda råvaror och produkter, hade i alla fall inte det i ryggsäcken, även om de inte alltidhade så bra förutsättningar som med dagens överflöd. I de flesta regioner och landsting rapporteras om överbeläggningar, framförallt på akut- och medicin- avdelningar. Det har gått så långt, att Socialstyrelsen utdömer böter för dålig patientsäkerhet på grund av personal- och platsbrist samt orimligt långa vänteti- der. Detta innebär ett ökat antal anmälningar om felbehandling eller utebliven behandling, som också har lett till dödsfall.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=