Page 43

Polisidrott nr 4 - 2014

Korrigeringar görs löpande efter inkomna förslag från SPI:s kontaktpersoner. Aktuella tävlingsbestämmelser finns att läsa på www.polisidrott.se SROLVLGURWW‡41 Svenska Polisidrottsförbundet Tävlingsbestämmelser 2015 !LLMËNT Specialförbundens tävlingsregler gäller, om inte Svenska Polisidrottsförbundets styrelse fastställt annat. Med specialförbund avses de till Riksidrottsförbundet (RF) anslutna specialförbunden samt Svenska Pistolskytteförbundet (SPF), Svenska Sportskytteförbundet (SSF) och Skytteförbundens Överstyrelse (Skytte ÖS). Tävlingsdeltagande För att få delta i svenska polismästerskap (SPM), distriktpolismästerskap (DPM) och klubbpolismästerskap (KPM) ska personen i fråga vara polisanställd samt medlem i en till Svenska Polisidrottsförbundet (SPI) ansluten polisidrottsförening. Detta gäller även: sPENSIONERADEPOLISANSTËLLDA sPOLISANSTËLLDASOMAVGÍTTMEDEGENLIVRËNTA sPOLISANSTËLLDAMEDTJËNSTLEDIGHET sPOLISSTUDERANDE 3VENSKAPOLISMËSTERSKAP SPI ger i uppdrag åt polisidrottsföreningar att arrangera SPM. Inbjudan ska sändas till SPI:s kansli i god tid före mästerskapstävlingarna. Arrangören avgör om eventuella efteranmälningar ska godkännas eller inte. Förhöjd efteranmälningsavgift får tas ut. En tävlingsdomare ska utses av arrangören. Kansliet ska minst 14 dagar före tävlingsstarten tillsändas tävlingsdomarens namn, telefonnummer och e-postadress. Arrangören ska senast 14 dagar efter avslutade mästerskapstävlingar sända resultatlistan till kansliet och till deltagande föreningar. Resultatlistan ska innehålla deltagarens/ lagets namn och tillhörighet avseende förening alternativt polisområde. Deltagande förening eller tävlande, som vill protestera mot en resultatlista, ska göra detta skriftligen till kansliet. Protest som inkommit till kansliet inom 30 dagar efter avslutade mästerskapstävlingar kommer att behandlas av SPI:s tävlingskommitté, som fattar beslut i protestfrågan. Representation Deltagare ska representera en förening alternativt det polisområde, där han/hon är anställd. Deltagare får representera endast en förening alternativt ett polisområde under en och samma mästerskapstävling.


Polisidrott nr 4 - 2014
To see the actual publication please follow the link above