Page 44

Polisidrott nr 4 - 2014

4ËVLINGSBESTËMMELSERFORTS Polisanställd, som under pågående mästerskapstävlingar byter tjänst, som innebär tjänstgöring i ett annat polisområde, ska fullfölja påbörjad mästerskapstävling för den förening, som han/hon påbörjade mästerskapstävlingen för. Pensionär/person med egenlivränta ska representera den förening, som han/hon representerade ‡polisidrott vid sin avgång alternativt en förening i aktuellt polisområde på hemorten alternativt det polisområde i vilket pensionärens/personens senaste arbetsplats är belägen. Polisstuderande ska tävla för polisutbildningens förening. Efter medgivande från denna förening får den studerande tävla för en förening inom det polisområde, där han/hon är placerad. Under sin praktiktjänstgöring ska den studerande tävla för en förening inom det polisområde han/hon är placerad. Deltagare kan få representera en annan förening, än vad som anges ovan, om särskilda skäl finns. SPI:s tävlingskommitté fattar beslut i frågan vid en sådan begäran, som ska ställas till kansliet skriftligen. +LASSINDELNING Klassindelning samt frågan om att starta i mer än en klass regleras i bestämmelser för respektive mästerskap. Om det finns endast en startande i en viss åldersklass, ska deltagaren hänvisas till en klass för yngre deltagare eller till en öppen klass. Deltagare, som har rätt att delta i en viss åldersklass, får alltid välja att istället delta i en klass för yngre deltagare eller i en öppen klass. För att uppnå SPM-status och för att erhålla SPM-plakett måste minst två deltagare slutföra tävlingen i aktuell klass, oavsett hur många som har anmält sig, och oavsett hur många som har startat. Detta gäller vid såväl individuella tävlingar som vid lagtävlingar. Lag För att en lagtävling ska uppnå SPM-status, och för att lagdeltagarna ska erhålla SPM-plaketter måste en separat lagtävling genomföras. En lagtävling får aldrig ske enbart genom sammanräkning av individuella resultat, om tävlingen ska uppnå SPM-status. Varje förening/polisområde får ställa upp med ett eller flera lag. Vid kvalificeringsmatcher ska lag från samma förening/polisområde inledningsvis kvala mot varandra. Lagdeltagare får inte representera mer än en förening alternativt ett polisområde under en och samma mästerskapstävling. För samtliga lag är mästerskapstävlingarna påbörjade, då första kval- eller slutspelsmatchen har startat. När det under respektive gren anges, att polisområde får bilda lag, så gäller följande; Lag får bildas av ett polisområde alternativt av två/flera föreningar inom samma polisområde. Damer tillåts att delta i herrklasserna. 5TMANARKLASS En SPM-arrangör får arrangera en utmanarklass. En deltagare i en utmanarklass får inte samtidigt delta i en SPM-klass. Utmanarklassen ska vara en rekryteringsplattform till de redan etablerade tävlingsklasserna och är till för de personer, som av någon anledning inte vill delta i en SPM-klass. Utmanarklassen ska av arrangören kallas för ”utmanarklass” och ingenting annat.


Polisidrott nr 4 - 2014
To see the actual publication please follow the link above