Page 45

Polisidrott nr 4 - 2014

SROLVLGURWW‡43 'ËSTANDETËVLANDE En SPM-arrangör får bjuda in gäster att delta utom tävlan, under förutsättning att detta inte stör mästerskapstävlingarna. Dispenser Inga dispenser beviljas. $ISTRIKTSPOLISMËSTERSKAPOCHKLUBBPOLISMËSTERSKAP Länspolisidrottsförbund eller polisidrottsförening får arrangera DPM och KPM. När en polisidrottsförening arrangerar ett DPM, så ska det aktuella länspolisidrottsförbundet först godkänna arrangemanget. Arrangören avgör vilket område, som omfattas av det DPM, som ska arrangeras. För att en tävling ska betraktas som ett DPM, så krävs att samtliga föreningar inom aktuellt område har inbjudits att delta i god tid före tävlingen. Protest mot resultatlista från DPM/KPM avgörs av arrangörens tävlingsledning. Deltagare eller deltagande förening, som vill protestera mot resultatlistan, ska skriftligen sända protest till arrangören senast 14 dagar efter det att resultatlistan från tävlingen kommit föreningen tillhanda. Särskilda regler i skytte Vid mästerskapstävlingar i ban- och fältskjutning samt vid märkesprov med pistol/revolver ska följande vapengruppindelning tillämpas: 'RUPP73)' Tjänstevapen, Walther 7,65 PP/PPK och SigSauer 225/226, 228/229. Eget vapen får användas. Vapnen ska överensstämma med Svenska Pistolskytteförbundets bestämmelser för vapengrupp A, med den ändringen att avtrycksvikten ska vara minst 1,8 kg. 'RUPP¾ Övriga av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen. SPI ställer som ett nödvändigt krav, att såväl ledare som skyttar vid tränings- och tävlingsskytte följer de säkerhetsföreskrifter, som tillämpas inom specialförbunden och för den skjutbana eller det fältskytteområde som används. ¯NDRINGAVTËVLINGSBESTËMMELSER Förslag till ändringar av SPI:s tävlingsbestämmelser ska ske skriftligen till kansliet för prövning och beslut av SPI:s tävlingskommitté.


Polisidrott nr 4 - 2014
To see the actual publication please follow the link above