Page 109

Matterhorn Jacket Collection 2017-2018

We care! /LYLH4HLYOVYUX\HSP`TLHUZTVYLOHUQ\ZWYVK\JPUNL_JLSSLUJSVOPUN0PZHSZVMVY\ZHIV\ THRPUNZ\YLOHOL^VYRLYZPUV\YMHJVYPLZ^VYR\UKLYMHPYQ\ZZHMLSLNHSHUKO\THULJVUKPPVUZ>L ZYPLJVUZHUS`VÄUKUL^LJVMYPLUKS`THLYPHSZUL^LULYN`LɉJPLUWYVK\JPVUTLOVKZHUKUL^ WVZZPIPSPPLZVTHRLV\Y^VYSKHILLYWSHJL Participant of BSCI ;OL6,26;,?®THYRPZ`V\YN\HYHULLOHOLNHYTLUKVLZUVJVUHPUKHUNLYV\Z Z\IZHUJLZ6,26;,?®MVSSV^ZOLYLZYPJPVUN\PKLSPULZMVYWOHS\LWLZPJPKLHUK OLH`TLHSSLLSZ (4HLYOVYU^LOHLHZLSLJPVUVMNHYTLUZ^POOL6,26;,?®THYR )PVUPJ-PUPZO,JVPZH^HLYYLZPZHUJVHPUNOH^LOHLILLU\ZPUNVUV\YZOLSSHUK^L ^LHOLYJSVOPUNZPUJLOLH\\TUVM 0PZÅ\VYVJHYIVUMVYTHSKLO`KHUKWHYHÄUMYLLZ\IZHUJLZOHHYL\ZLKPUTVYLJVULUPV- UHSWYVK\JPVU -S\VYVJHYIVUZOHLYLLHSLKOLTZLSLZVILKPZY\WPLVOVYTVULWYVK\JPVU)PVUPJ-P- UPZO,JVPZVHSS`MYLLMYVTOLZLZ\IZHUJLZ 4VYLPUMVYTHPVUPZHHPSHISLOLYL! OW!^^^Y\KVSMKLLULJOUVSVN`IPVUPJUPZOLJV (4HLYOVYU^LTHRLZ\YLOHLLUV\YZ\WWSPLYZTLLOLSLNPZSHPVUHWWS`PUNVOLJOLT- PJHSZHUKZ\IZHUJLZOHOL,\YVWLHU7HYSPHTLUZLHZHZHUKHYKHJJVYKPUNV 9,(*/(WWLUKP_?=00 9,(*/WYVOPIPZHUKYLN\SHLZOL\ZHNLVMJLYHPUZ\IZHUJLZHZ^LSSHZYLK\JPUNOLX\HUP- `VMJOLTPJHSZOHJHUILKHUNLYV\ZVV\YOLHSOHUKOLLUPYVUTLU )\ZPULZZ:VJPHS*VTWSPHUJL0UPPHPLPZHJVVWLYHPVUIL^LLUI\ZPULZZLZOHKLZPYLV PTWYVL^VYRPUNJVUKPPVUZPUOLNSVIHSZ\WWS`JOHPU ):*0\UPLZVLYI\ZPULZZLZVMVSSV^HJVSSLJPLHNYLLTLUVZ\WWVYOVZL^OV^VYR V^HYKZHULOPJHSZ\WWS`JOHPUI`\ZPUNHKLLSVWLTLUVYPLULKZ`ZLT ;OLIHZPZVMOPZZ`ZLTSPLZPUOLT\\HSJVKLVMWYHJPJLOHHSSWHYPLZOHLHNYLLKV PTWSLTLUPUOLPYJOHPUVMZ\WWS`<ZPUNIVOPUKLWLUKHUYLPL^IVKPLZHUKV\YV^UYLPL^ IVKPLZ^LJHURLLWYHJRVMOV^^LSSV\YMHJVYPLZHYLMVSSV^PUNV\YYLX\PYLTLUZ;OLJVKLVM WYHJPJLPZIHZLKVUOL<5+LJSHYHPVUVM/\THU9PNOZOL*VULUPVUMVY*OPSKYLUZ9PNOZ HUKOL0ULYUHPVUHS3HIV\Y6YNHUPZHPVU036JVULUPVU ;OLNVLYUTLUPTWSLTLULKY\SLZMVYWYVK\JPVUHJJV\UHIPSP`MVYWHJRHNPUNHUKWHJRHNPUN THLYPHSZPU 7YVK\JPVUHJJV\UHIPSP`TLHUZOHOVZL^OVWYVK\JLHWYVK\JOHLHULUPYVUTLUHS YLZWVUZPIPSP`OHLLUPUJS\KLZOLKPZWVZHSVMWHJRHNPUN(JVTWHU`OHPZHTLTILYVM 9,7(WH`ZHWHJRHNPUNMLLOHJVLYZOLJVTWHUPLZWYVK\JPVUHJJV\UHIPSP`;OPZMLLÄ- UHUJLZOLY\UUPUNVMLJVZHPVUZ^OLYLOLJVUZ\TLYJHUHRLOLPYWHJRHNPUNMVYYLJ`JSPUN


Matterhorn Jacket Collection 2017-2018
To see the actual publication please follow the link above