Page 111

Matterhorn Jacket Collection 2017-2018

TECHNICAL INFORMATION PRODUCT INDEX Code Describtion Page MH-037 H+D Mens/Womens sport quilted jacket 49 MH-127 H+D Mens/Womens knitted fleece 101 MH-136 Parkas 65 MH-144 H+D Mens/Womens jacket 57 MH-158 H+D Mens/Womens cotton parka 71 MH-163 H+D Mens/Womens softshell jacket 23 MH-177 Hi Vis jacket 75 MH-185 H+D Mens/Womens Light quilted jacket 41 MH-191 H+D Mens/Womens ski pants 93 MH-217 Winter quilted jacked 61 MH-220 H+D Mens/Womens knitted fleece 99 MH-238 H+D Mens/Womens softshell jacket 27 MH-245 H+D Melange power fleece jacket 97 MH-256 Bomber jacket 47 MH-324 Jacket 51 MH-330 H+D Mens/Womens Light quilted jacket 43 MH-340 H+D Mens/Womens microfleece jacket 105 MH-364 Waxed parka 73 MH-378 Winter jacket 63 MH-383 H+D Mens/Womens fleece jacket 107 MH-401 H+D Mens/Womens quilt jacket 53 MH-437 H+D Mens/Womens shell jacket 17 MH-442 H+D Mens/Womens Light quilted vest 79 MH-450 H+D Mens/Womens Light quilted jacket 39 MH-470 H+D Mens/Womens Softshell jacket 29 MH-496 Womens long shell jacket 9 MH-521 Mens/Womens pants 92 MH-551 H+D Mens/Womens Softshell jacket 25 MH-580 H+D Softshell Vest 83 MH-613 H+D Mens/Womens winter quilted jacked 59 MH-659 H+D Mens/Womens shell jacket 15 MH-662 H+D Mens/Womens shell panst 93 MH-687 Winter jacket 67 MH-700 H+D Mens/Womens shell jacket 13 MH-715 H+D Melange power fleece vest 85 MH-723 Quilted jacket 45 MH-747 H+D Mens/Womens power fleece jacket 103 MH-822 Womens parka 69 MH-875 H+D Mens/Womens Softshell vest 81 MH-886 H+D Mens/Womens Shell jacket 11 MH-894 H+D Three-in-one jacket 33 MH-906 H+D Mens/Womens Softshell jacket 21 MH-931 Long shell jacket 7 MH-952 Three-in-one jacket 35 A.B.T. Advanced Breathing Technology is a breathable THLYPHSOHPZIVOSPNOHUKÅL_PISLHZ^LSSHZ^PUKHUK ^HLYWYVVM;OLV\LYSH`LYVMOLTHLYPHSOHZHTLTIYHUL JVUZPZPUNVMTPSSPVUZVMPU`WVYLZ;OLZLWVYLZHYLZTHSS LUV\NOVWYLLU^HLYMYVTWLULYHPUNOLNHYTLUI\ SHYNLLUV\NOMVYOL^HLYHWV\YMYVTJVUKLUZHPVUHUK WLYZWPYHPVUVLZJHWL SOFTSHELL 4HLYOVYUZVMZOLSQHJRLZHYLTHKLVMOYLLSH`LYZ (TLTIYHULOHPZSHTPUHLKIL^LLUOLV\LYMHIYPJHUK OLPUULYÅLLJL;OPZHSSV^ZOLNHYTLUVIL^PUKWYVVM ^OPSZHSSV^PUN^HLYHWV\YMYVTJVUKLUZHPVUHUKWLYZWPYHPVU VLZJHWL0RLLWZ`V\^HYTHUKKY`PUPY\HSS`HU`RPUKVM ^LHOLY>HLYWLULYHPVUYLZPZHUJL!TT )YLHOHIPSP`!NTOYZ ;OPZZ`TIVSHWWLHYZVPUKPJHL^OPJOWYVK\JZHYLHHPSHISLPU ^VTLU»ZZPaLZVYHYLW\YLS`HPTLKH^VTLU 5HUV;L_PZHJVHPUNOHTHRLZHTHLYPHSYLZPZHUV^HLY ZWPSSZHUKZHPUZ;OPZZWPSSYLZPZHUM\UJPVURLLWZOLNHYTLU MYLZOHUKPM`V\KVNLHZHPULHZPLYVJSLHU(SSOPZ^POUV JVTWYPTPZL^OLUPJVTLZVJVTMVY 6\YZLHTZHYLHWLKMYVTOLPUZPKL^POHOPUIHUKV WYLLU^HLYWLULYHPVU(UPTWVYHUKLHPSPUH^HLYWYVVM garment PRODUCT CARE @V\YNHYTLU^PSSNPL`V\`LHYZVMZLYPJLPM`V\MVSSV^OL JHYLPUZY\JPVUZVUOLSHILS(S^H`Z^HZOQHJRLZZLWHYHLS` OHPUNÄYZYLTVLKOLÅLLJLZVMZOLSSSPUPUN(S^H`Z\ZLH TPSK^HZOPUNWV^KLYHOLJVYYLJLTWLYH\YLZOV^UPUOL NHYTLU6\Y^HLYWYVVMJSVOPUNZOV\SKILYLPTWYLNUHLK ^POHZ\IZHUJLKLZPNULKMVY¸IYLHOHISL¹THLYPHSZHHPSHISL PUZWVYZZOVWZ-SLLJLZVMZOLSSJSVOPUNZOV\SKILHSSV^LKV ºKYPWKY`» NOTE ;OLWPJ\YLZPUOLJHHSVN\LHUKOLHJ\HSWYVK\JZTH` KPɈLYZSPNOS`PUJVSV\YK\LVOLTLOVKZVMWOVVNYHWO`HUK WYPUPUN\ZLK;OLZJLUPJWPJ\YLZTH`HSZVKPɈLYZVTL^OH MYVTOLWPJ\YLZVMOLWYVK\JZHZHYLZ\SVMHY`PUNSPNO conditions. At matterhorn.se^LHPTVWYVPKL`V\^POHSSMHJZHIV\ THLYOVYUHUKV\YWYVK\JZ/LYL`V\JHUÄUKVUSPUL JHHSV\NLZHUKHKHHIHZL^POHSSV\YPTHNLZHUKZWLJ ZOLLZWKM»ZMVYLHZPS`KV^USVHKZ


Matterhorn Jacket Collection 2017-2018
To see the actual publication please follow the link above