Metadon Nordic Drugs

1

2

En möjlighet Den här broschyren vänder sig till dig som har fått Metadon Nordic Drugs som läkemedelsassisterad behandling. Här får du veta mer om hur läkemedlet verkar och vad som är bra att tänka på under behandlingen. Metadon ska ge möjlighet till ett normalt liv.Möjlighet att sluta med sitt missbruk.Många har provat att sluta på egen hand och har genomgått olika behandlingar utan att lyckas. Kroppen klarar inte av att vara utan opioiderna och även omman vill förändra sitt liv kan det vara svårt att klara av detta själv. Läkemedelsassisterad behandling med metadon är en hjälp, och för många är det den enda chansen att sluta med sitt missbruk. Metadon Nordic Drugs När Metadon APL försvann från marknaden var det många som frågade efter det. Därför är läkemedlet tillbaka. Det är exakt samma preparat,med några förbättringar, som att den nu är helt alkoholfri och har barnsäker kapsyl. Läkemedlet produceras fortfarande av APL (Apotek Produktion & Laboratorier AB), men heter numera Metadon Nordic Drugs. Läkemedlet började tillverkas redan 1966 av apoteket och var då först i landet. Därför är det ett välbeprövat och välkänt läkemedel inom vården för opioidberoende. Produkten är framtagen i samarbete med läkare och patienter och därför har vi kunnat anpassa Metadon Nordic Drugs efter de önskemål som kommit upp. Till exempel har vi valt att produkten ska ha hallonsmak, som är en smak många frågat efter. Metadon Nordic Drugs ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel och är receptbelagt. För att få behandling med Metadon Nordic Drugs ska du delta i ett program med läkemedelsassisterad behandling, som även kan ge dig psykosocialt stöd. 3

Läkemedelsassisterad behandling När du har blivit erbjuden hjälp genom läkemedels- assisterad behandling är Metadon Nordic Drugs ett av dina alternativ. Din läkare fastställer vilken behandling som passar dig bäst. Prata med din läkare om du har några egna önskemål eller tankar kring din behandling för att du ska få bäst vård. Behandling med metadon vid opioidberoende är reglerad av Socialstyrelsen, därför finns en del regler som man måste följa för att få behandling. Många står i kö för att få hjälp med läkemedelsassisterad behandling, så ta tillvara på din plats och följ de regler som finns. För fler frågor som rör programmet för läkemedels- assisterad behandling, rättigheter och förutsättningar, prata med din klinik eller läs Socialstyrelsens föreskrifter. Varför metadon? Läkemedlet Metadon Nordic Drugs hjälper dig att sluta använda opioider, såsom heroin, oxikodon eller morfin. Det ger dig en chans att faktiskt leva utan dessa droger med allt vad det innebär. Om du behandlas med metadon slipper du jaga droger varje dag, du slipper sprutor och du minskar risken att smittas av hepatiter och HIV. Om du varit tvungen att begå kriminella handlingar eller prostituerat dig för att ha råd med din drog, är läkemedelsassisterad behandling med metadon en chans att sluta med det. Din hälsa förbättras och många som går på läkemedelsassisterad behandling har fått bättre relationer med sin familj och sina vänner. Många börjar också arbeta eller ta upp missade studier igen. En del tar körkort. Det är en chans till ett normalt liv. Metadonbehandling är en väl beprövad behandling där doserna kontrolleras av läkare med målet att du ska kunna leva ett så normalt liv sommöjligt.Metadon är långtidsverkande och man behöver bara ta en dos om dagen. För många blir behandlingen livslång,medan en del väljer att försöka trappa ut. Oavsett vilket, är målet att du ska kunna leva ett så bra och tryggt liv sommöjligt. Fördelar med Läkemedelsassisterad behandling: • Behandlingen utförs med stöd av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) • Du slipper smutsiga injektionsverktyg och därmed risk för blodsmitta såsom hepatiter eller HIV • Du slipper att hela tiden jaga droger • Du kan sluta med kriminalitet och prostitution • Du ökar möjligheten att få tillbaka familj och vänner • Du får bättre hälsa och trygghet • Du tar bara en dos omdagen 4

5 Så fungerar metadon Metadon håller abstinensen borta i cirka ett dygn. För att slippa sug efter den opioid du brukat och den abstinens den ger måste du därför ta Metadon Nordic Drugs varje dag och i rätt dos, vilken ställs in av din läkare. Genom regelbunden behandling med doseringen en gång per dag kan man med andra ord fungera normalt och inte känna abstinens eller uppleva sug. Metadon Nordic Drugs är en oral lösning. Metadonet har en långsamt insättande effekt och du upplever inget rus när du tar det. Det tar upp till 4 timmar innan maximal effekt uppnås av en dos. Metadonet ska drickas och enbart i den dos som läkaren föreskrivit. Metadon får inte injiceras. Det kan ge bestående skador i kärl och på kroppen. Vid injektion finns en risk för dödlig utgång. I början av behandlingen ska läkaren ställa in rätt dos och stabilisera dig på rätt mängd metadon i kroppen, vilket kan ta från några veckor upp till flera månader. Rätt dos – din underhållsdos Med rätt dos metadon undviker du opioidabstinens, slipper sug efter opioider, och slipper besvärande biverkningar i form av t ex dåsighet. Målsättningen är att nå din underhållsdos så snabbt och säkert som möjligt. Att uppnå din underhållsdos tar oftast från några veckor upp till flera månader. Den rätta metadondosen är mycket individuell, och anpassas av din behandlande klinik för att möta just dina behov. För att nå din underhållsdos på ett säkert sätt börjar man på lägre doser och går sedan stegvis uppåt.Många tycker att de inte får tillräcklig effekt de första dagarna i behandlingen. Det beror oftast inte på att du fått för låg dos. Istället beror det på att det tar tre till fyra dagar innan full effekt fås trots att dosen inte ökas. Känner du att metadonet inte ”håller” i 1 dygn och abstinensbesvär kommer trots att du stått på en dos en längre tid – prata med din läkare. Tänk på att: • Omdu känner dig hög eller dåsig av metadonet, säg till din läkare, för då kan din dos vara för hög. • Intag av alkohol eller andra droger skall undvikas på grund av överdoseringsrisk omdessa intas när du har metadon i kroppen. • För att metadonbehandlingen ska fungera måste du ta den regelbundet så somdin läkare ordinerat.

Var, när och hur du får Metadon Nordic Drugs Var, när och hur du får hämta ut ditt metadon bestäms av din behandlande klinik. De generella bestämmelserna kring detta finns nedskrivna i Socialstyrelsens föreskrifter där följande framgår: ”När en läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende påbörjas ska läkemedlen under de tre första månaderna av behandlingen iordningställas och överlämnas av hälso- och sjukvårdspersonal på den vårdenhet där behandlingen har inletts. Patienten ska inta läkemedlen under uppsikt av hälso- och sjukvårdspersonal på samma enhet. Om det föreligger särskilda skäl, får läkaren besluta att läkemedlen iordningställs, överlämnas och intas på någon annan vårdenhet.” Du kan efter tre månader få lättnader i dina hämtningsrutiner om du är stabil och följer vårdplanen som upprättas mellan dig och kliniken. Den ansvarige läkaren tar ställning till detta. Observera att ordination av läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende kan nekas, om du är beroende av alkohol eller andra narkotiska preparat och beroendet i kombination med den läkemedelsassisterade behandlingen innebär en påtaglig medicinsk risk för dig. Omdu har andra missbruk vid sidan om, prata med din läkare så att du får hjälp istället för att försöka dölja detta missbruk. 6

Biverkningar Alla är olika och metadon påverkar oss på olika sätt. Detsamma gäller för biverkningarna. Illamående och kräkningar tillhör de vanligaste biverkningarna. De biverkningar som kan kvarstå, som kroppen inte vänjer sig vid, är svettningar och förstoppning. Några vanliga biverkningar som kan uppkomma: • Illamående, kräkningar • Viktökning • Förstoppning • Yrsel • Trötthet • Svettningar • Hudutslag • Eufori, hallucinationer • Sexuella biverkningar, t ex minskad lust, erektionsstörning eller ejakulationsstörning Läs mer om biverkningar på FASS.se Förstoppning Om du ofta är förstoppad är det bra om du pratar med din läkare, innan du provar att använda laxermedel eller liknande på egen hand. Då kan du få hjälp med hur du ska hantera problemet. Förstoppning är tyvärr vanligt när man tar metadon regelbundet och inget som kroppen vänjer sig av med. Tänderna Om man tar opioider minskar salivproduktionen och tänderna förstörs lättare, eftersom saliven ska skydda tänderna. Därför har många människor med ett opioidberoende eftersatt tandhälsa. Metadon Nordic Drugs innehåller socker, men inte mer än ett glas Bravo apelsinjuice. Ta hand om dina tänder med regelbunden borstning och munskölj. Sex Metadon kan påverka sexlusten. Den kan minska eller försvinna helt och män kan få svårare att få erektion, men det är olika från person till person. Om det är ett problem kan du ta upp det med din läkare för det finns ofta hjälp. OBS! För den som inte har legal underhållsbehandling med metadon kan väldigt låga doser av metadon vara dödliga. 7

Abstinens Om du slutar med metadon, minskar dosen eller hoppar över en dos kommer kroppen att reagera. Det beror på att kroppen är van vid en viss nivå av metadon. Du kommer då att känna av abstinens. Det kan innebära: • Frossa, rysningar och svettningar • Rastlöshet • Ångest och ilska • Krypningar i armar och ben • Sömnstörningar • Illamående och diarré • Rinnande ögon och näsa • Smärtor i muskler, ben och leder • Gäspningar och nysningar Alkohol och lugnande medel Att använda alkohol, bensodiazepiner och andra droger vid sidan av metadon är väldigt farligt och kan ge skadliga hälsoeffekter, i värsta fall dödliga. Det kan leda till att du får minskad effekt av din metadonbehandling. Det kommer också att försvaga dina kognitiva förmågor. Således försvagas förmågan till din rehabilitering. Metadon och andra läkemedel Berätta för din läkare om du tar andra läkemedel när du börjar behandling med metadon. Olika läkemedel kan påverka effekten av metadon. Om du har en ny läkare eller tandläkare som inte känner till din metadonbehandling, berätta! Det är alltid viktigt att den som ska behandla dig vet vilka läkemedel du använder. Omdu fått annan medicin utskriven eller köper ett receptfritt läkemedel, kan du alltid rådfråga apotekspersonalen om dessa kan påverka din behandling med metadon. 8

Graviditet Om du är gravid eller planerar att skaffa barn är det viktigt att du berättar det för din kontaktperson och behandlande läkare så att du kan få den information och det stöd du behöver. Av den erfarenhet som finns gällande behandling med metadon under graviditet finns inget som tyder på ökad risk för fosterskador. Rekommendationen är därför idag att fortsätta med behandlingen med metadon under din graviditet. Din graviditet och förlossning bör följas av specialiserad mödravårdscentral som tar ställning till förutsättningarna under din graviditet och förlossning. Fostret och moderns gemensamma blodmassa kan ge en sänkt metadonkoncentration. Under pågående graviditet, ur fostrets synpunkt, är det viktigt att undvika abstinens och att skydda mot upprepade och okontrollerade episoder av abstinens och syrebrist. Därför kan din dos behöva justeras under graviditeten. Amning Rådgör alltid med din läkare och barnmorska när du tar metadon och ammar, för att komma fram till den bästa lösningen för dig och ditt barn. När du ammar går små mängder metadon över till bröstmjölken. Fördelarna med amning måste vägas mot de möjliga negativa effekterna på barnet. När du missbrukar droger kan fertiliteten påverkas, du kan få svårare att få barn och menstruationen kan bli oregelbunden.Vidmetadonbehandling kan din fertilitet komma tillbaka. Det är därför viktigt att du kommer ihåg att skydda dig omdu inte vill bli gravid. 9

Resa bort Den ansvarige läkaren på respektive klinik tar ställning till förutsättningarna för dina resor. Beroende på vilket land du eventuellt reser till kan du behöva ett särskilt intyg gällande din medicinering. För ytterligare information – kontakta din klinik. Köra bil Särskilda regler gäller innehav av körkort eller ansökan om körkort när du är med i ett läkemedelsassisterat behandlingsprogram. Regelverket styrs av Transportstyrelsen. För ytterligare information – kontakta din klinik. 10

11 Trappa ut Övrigt Om du funderar över att sluta med din metadonbehandling, prata med din läkare. Det är viktigt att du trappas ut i samråd med din behandlande läkare, för att undvika alltför besvärlig abstinens. Att trappa ut medför också risker och det är väldigt viktigt att du känner till dem. Din tolerans mot opioider minskar så fort du trappar ner eller slutar använda metadon. Om du skulle få ett återfall och använder opioider är det lätt att du överdoserar på en mängd som du tidigare var van vid. Om du beslutar dig för att självmant trappa ut behandlingen med metadon så gör du det i den takt som du kommit överens med din läkare om. Det går alltid bra att stanna upp i nedtrappningen och höja dosen om du känner att det behövs. Den ansvarige läkaren på din klinik tar ställning till förutsättningarna för att eventuellt återuppta behandlingen. Omman inte har en tolerans för metadon kan man lätt överdosera. Bara några milligrammetadon är dödligt för ett barn, en munfull kan döda en tonåring och mindre än 20 mg kan döda en vuxen. Det kan även gälla dig som använt opioider. Alkohol och lugnande medel ökar risken för överdos av metadon! Förvara ditt metadon oåtkomligt för barn. En dos kan vara dödlig. • Skruva åt den barnsäkra kapsylen väl. • Ha flaskan på ett säkert ställe, högt upp, utom synhåll, gärna inlåst. • Berätta för barnen om faran. Faktagranskad av Martin Kåberg, Överläkare psykiatri/beroende, Medicinsk ansvarig för Sprututbytet i Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset.

Nordic Drugs AB Box 300 35 200 61 Limhamn Tel 040-36 66 00 E-mail: info.se@nordicpharma.com www.nordicdrugs.se S1145-2206 Viktiga namn och telefonnummer Här kan du skriva ned namn och telefonnummer till din läkare och sjuksköterska samt numret till din klinik. Min läkare:. ........................................................................................................................ Min sjuksköterska/kontaktperson:............................................................................ Kliniken:.............................................................................................................................. Övrigt:..................................................................................................................................

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=