Region Skåne årsredovisning 2019

Innehåll STRUKTUR Målgrupper Region Skånes årsredovisning avlämnas av regionstyrelsen till regionfullmäktige. Rapporten är avsedd för medborgare, kunder, patienter, medarbetare, revisorer, kreditgivare, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Årsredovisningen produceras av Koncernkontoret i Region Skåne. Förvaltningsberättelse I förvaltningsberättelsen redovisas året som gått, i enlighet med kapitel 4 i lagen om kommunal redovisning. I den inledande delen sammanfattas och kommenteras det viktigaste från året. I förvaltnings­ berättelsen finns uppföljning av de uppdrag som gavs i verksamhetsplan och budget 2019 kopplat till mål och prioriterade områden. Den ekonomiska redogörelsen kommer sist. Verksamhetsberättelser Regionstyrelsen och övriga nämnder har tagit fram motsvarande uppföljningsrapport för helåret, i form av en verksamhetsberättelse. Dessa kan läsas i sin helhet via hemsidan skane.se under ”Ekonomi och uppföljning”. Digital version Årsredovisningen finns främst i digital version och endast ett fåtal tryckta versioner görs. Den är anpassad till surfplattor och andra digitala plattformar, och det finns möjlighet att följa länkar för dem som vill fördjupa sig . Region Skånes årsredovisning 2019 RF 2020-04-16 Grafisk form: Lena Granell, Colloco Grafisk Form Foto omslag: iStock 37 Verksamhetsstöd 37 Strategisk och effektiv administration stödjer verksamheten 37 Kontinuitetsplanering och krisberedskap 39 Service och IT-stöd till vårdprocessen 40 Upphandlingar 40 Region Skånes miljöprogram för det interna arbetet 42 Tillgänglighet och dialog bygger förtroende för Region Skåne 43 Patientnämnden stödjer patienterna och verksamheten 45 Medarbetare 45 Stärkt attraktionskraft 48 En god och hälsofrämjande arbetsmiljö 49 Den framtida kompetensförsörjningen ska säkras 54 Förenkla och utveckla HR-stödet 54 Region Skånes medarbetare i siffror 57 Region Skånes samlade ekonomi 57 Finansiella mål 57 Omvärldsanalys 58 Resultatbegrepp 58 Investeringar 63 Finansiell analys 66 Riskhantering 68 Koncernen – sammanställd redovisning 69 Resultaträkning 70 Kassaflödesanalys 71 Balansräkning 72 Redovisnings- och värderingsprinciper 74 Noter 79 Investeringar 80 Strategiska investeringar 81 Leasingredovisning/Jämförelse med andra 82 Driftsredovisning 83 Fem år i sammandrag/ Koncerninterna mellanhavanden 84 Vårdproduktion/vårdkonsumtion 85 Befolkningsförändringar 87 Utdrag ur revisionsberättelsen 88 Ekonomisk ordlista 89 Region Skånes bolag 93 Bilaga Intern kontroll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förord 4 Detta är Region Skåne 5 Ögonblick från året som gått 6 Styrsystem och principer för god ekonomisk hushållning 9 Vision och mål för Region Skåne 9 Samlad bedömning av de regiongemensamma målens uppfyllelse 10 Samlad bedömning av arbetet med den regionala utvecklingsstrategin 13 Hälso- och sjukvård 13 Samlad bedömning av de regiongemensamma målens uppfyllelse 13 Nationella öppna jämförelser av hälso- och sjukvården 13 En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 18 Särskilt prioriterade områden 20 En drivande utvecklingsaktör 21 Utbildningsuppdraget 21 Ekonomiskt resultat och utveckling 23 Kollektivtrafik 23 Samlad bedömning av de regiongemensamma målens uppfyllelse 23 Region Skånes uppdrag inom kollektivtrafik 23 En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 24 En drivande utvecklingsaktör 25 Serviceresor 25 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare 25 Ekonomiskt resultat och utveckling 27 Kulturverksamhet 27 Samlad bedömning av de regiongemensamma målens uppfyllelse 27 Konst och kultur i Skåne 27 En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 29 En drivande utvecklingsaktör 29 Ekonomiskt resultat och utveckling 31 Allmän regional utveckling 31 Samlad bedömning av de regiongemensamma målens uppfyllelse 31 Hållbar utveckling i Skåne 31 En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 31 En drivande utvecklingsaktör 36 Ekonomiskt resultat och utveckling

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=