Region Skåne årsredovisning 2019

Innehåll 2
Regiondirektören har ordet 3
Regionstyrelsens ordförande har ordet 3
Detta är Region Skåne 4
Ögonblick från året som gått 6
Styrsystem och principer för god ekonomisk hushållning 7
Regionfullmäktiges och verksamhetsplanens/budgetens över­gripande mål skapar ramverket 7
Regionstyrelsens uppsiktsplikt och intern kontroll 7
Intern kontroll 7
Systematiskt risk- och sårbarhetsarbete 8
God ekonomisk hushållning och uppföljning av Region Skånes mål 8
Vision och mål för Region Skåne 9
Samlad bedömning av de region­gemensamma målens uppfyllelse 9
Samlad bedömning av arbetet med den regionala utvecklingsstrategin 10
Hälso- och sjukvård 13
Samlad bedömning av de region­gemensamma målens uppfyllelse 13
Nationella öppna jämförelser av hälso- och sjukvården 13
En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 13
Särskilt prioriterade områden 18
En drivande utvecklingsaktör 20
Utbildningsuppdraget 21
Ekonomiskt resultat och utveckling 21
Kollektivtrafik 23
Samlad bedömning av de region­gemensamma målens uppfyllelse 23
Region Skånes uppdrag inom kollektivtrafik 23
En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 23
En drivande utvecklingsaktör 24
Serviceresor 25
Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare 25
Ekonomiskt resultat och utveckling 25
Kulturverksamhet 27
Samlad bedömning av de region­gemensamma målens uppfyllelse 27
Konst och kultur i Skåne 27
En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 27
En drivande utvecklingsaktör 29
Ekonomiskt resultat och utveckling 29
Allmän regional utveckling 31
Samlad bedömning av de region­gemensamma målens uppfyllelse 31
Hållbar utveckling i Skåne 31
En serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 31
En drivande utvecklingsaktör 31
Ekonomiskt resultat och utveckling 36
Verksamhetsstöd 37
Strategisk och effektiv admini­stration stödjer verksamheten 37
Kontinuitetsplanering och krisberedskap 37
Service och IT-stöd till vårdprocessen 39
Upphandlingar 40
Region Skånes miljöprogram för det interna arbetet 40
Tillgänglighet och dialog bygger förtroende för Region Skåne 42
Patientnämnden stödjer patienterna och verksamheten 43
Medarbetare 45
Stärkt attraktionskraft 45
En god och hälsofrämjande arbetsmiljö 48
Den framtida kompetens­försörjningen ska säkras 49
Förenkla och utveckla HR-stödet 54
Region Skånes medarbetare i siffror 54
Region Skånes samlade ekonomi 57
Finansiella mål 57
Omvärldsanalys 57
Resultatbegrepp 58
Investeringar 58
Finansiell analys 63
Riskhantering 66
Koncernen – Sammanställd redovisning 68
Resultaträkning 69
Kassaflödesanalys 70
Balansräkning 71
Redovisnings- och värderingsprinciper 72
Noter till resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 74
Investeringar 79
Strategiska investeringar 80
Leasingredovisning 81
Jämförelser med andra 81
Driftsredovisning 82
Fem år i sammandrag 83
Koncerninterna mellanhavanden 83
Vårdproduktion och vårdkonsumtion 84
Befolkningsförändringar 85
Utdrag ur revisionsberättelsen 87
Ekonomisk ordlista 88
Region Skånes bolag 89
Koncernen 89
Bolagens redovisning 89
Intern kontroll 93

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=