Skånebollen nr 2 2021

2 Skånebollen nr 2 # 2021 Huvuddragen i det framtagna förslaget avseende utbildning handlar om att distrikten fokuserar på utbild- ning och utveckling, och inte på selektering till landslag. Vidare att betydligt fler spelare ska delta i fem regionala utvecklingsläger, jämfört med deltagande antal på det tidigare Halmstadslägret. Vidare ett ökat fokus på fören- ingarnas egenförmåga att utbilda samt mer fortbildning av klubbtränarna. Projektet baseras delvis på en större föreningsenkät där utfallet visade ett behov av mer stöd till föreningarna och särskilt till ledare i de yngre ålders- grupperna. D v s en bekräftelse på att vårt SUP-program och Barnfotbollscoacher är rätt väg för utveckling av föreningarnas egenförmåga. Oavsett när och i vilken slutlig form den nya spelarut- bildningsplanen kommer är vår ambition att gå före. Vi planerar nu för att lansera en vision för den skånska fot- bollen i syfte att försöka samla den skånska fotbollsrörel- sen kring en gemensam plan för utveckling av de skånska föreningarnas egenförmåga. En gemensam vision där den samlade resursen används till utbildning av alla ledare och spelare i distriktet. Grundtanken är att föreningar som vill vara med har sin roll och funktion i skånefotbollens ekosystem. Ett nätverk av föreningar, fotbollsutvecklare, klubbtränare, m. fl. som hjälps åt så att hela det skånska ledar- och spelarkollektivet, den lägsta till den högsta nivån, kan ta ett steg fram i utvecklingen. Så jag hoppas vi kan ge mer information om och hur detta tar form om några månader, men då snabbare och effektivare via digitala kanaler. Efter en omtumlande vår med beslut, ny information, nya beslut, enkäter och nya enkäter kan vi nu se framåt och att seriespelet äntligen startar. Alla är inte tillfreds med hur det har blivit, då alla föreningar är unika utifrån sina förutsättningar, men där alla potentiella problem inte kan beaktas. Det viktiga för oss har varit att ni föreningar har varit delaktiga i de beslut som fattas utifrån ett majo- ritetsperspektiv. Vi inom Skånes FF önskar alla lycka till och hoppas att ni trots allt får ihop säsongen till slut och att pandemin därmed inte längre påverkar verksamheten framgent. Claes Ohlsson Ordförande Skånes Fotbollförbund Framtiden börjar idag! Allting utvecklas och allting förändras över tid, så också fotbollen och fotbollsrörelsen. Förändringens tid är här och en förändring sker i absolut närtid och gäller just Skånebollen. Det tryckta mediet får allt mindre genomslag i takt med att yngre- och kommande generationer generellt inte läser papperstidningar som tidigare. Vår kommunika- tion med er föreningar, och andra utanför förbundet, sker alltmer via digitala medier och formatet blir allt mindre, men desto mer frekvent. Styrelsen har därför bestämt att framöver ger vi endast ut ett nummer per år av den tryckta Skånebollen i stället för som nu fyra gånger per år. Det kvarvarande blir det nuvarande vårnumret vars innehåll till stor del handlar om förbundets årsredovis- ning samt styrelsens förvaltnings- och verksamhetsberät- telse. Den bakomliggande orsaken, förutom ett minskat genomslag, är att fyra utgåvor av Skånebollen är förenat med en större kostnad som vi därmed bedömer ger bättre nytta på annat sätt. Vi kommer att avsätta en hel del av de frigjorda medlen till att utveckla vår kommunikation via digitala medier. Förutom att det når en större publik ger det oss möjlighet till snabbare och mer frekvent informa- tion, samt möjlighet att skapa en tydligare organisatorisk struktur och kommunikationsplan. En annan förändring som står för dörren är den nya spelatutbildningsplanen, SUB 2.0, som arbetats fram av en större grupp under sex månader, vilket jag skrev om i fö- regående nummer. En hel del av det vi i Skåne påbörjade för några år sedan har fått genomslag i det nu fastställda förslaget som skall diskuteras på ordförandekonferensen i augusti. Tanken att ett slutgiltigt förslag skall beslutas under hösten och börja implementeras från 2022. Hur det slutligt blir, främst avseende omfattningen på föränd- ringen, beror inte bara på hur ordförandekonferensen ställer sig utan också väldigt mycket på utfallet i samver- kansprojektet, som syftar till att minska antalet distrikt och därmed minska administrationen till förmån för en utökad fotbollsverksamhet. Externa konsulter som arbetat med projektet under ett par års tid bedömer att vi tillsam- mans kan spara ca 20 mkr på minskad administration. I samband med årsmötet i SvFF beslutades, efter att en del mindre och mellanstora distrikt fått bifall för en motion, att utreda ett nytt alternativ. Utredningen syftar till att hitta samverkansformer mellan distrikten som medför administrativa besparingar om 20 mkr, utan att minska antalet distrikt. Personligen ställer jag mig tveksam till den potentialen utan reduktion av antalet distrikt, och om det är möjligt varför det inte gjorts tidigare. Effekten kom- mer framför allt de mindre distrikten till del, varför frågan är viktig för svensk fotboll, men mindre viktig för distrikt som exempelvis Skåne och Stockholm. Ledare

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=