Skånes FF Verksamhetsberättelse 2021

Vinjett vinjett SKÅNES FOTBOLLFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 Tidernas första eSkånebollen Fair Play arbetet • Domarnas 2021 Seriesegrar som får ringar på vattnet Årsmötet 2022 – lördagen den 14 maj

Som kund i Sparbanken Skåne är du med och utvecklar samhället, förverkligar idéer och hjälper människor att växa. Vi investerar en stor del av bankens överskott i föreningsliv, idrott, kultur och andra initiativ som engagerar människor i alla åldrar och bygger framtidstro. Välkommen till Sparbanken Skåne. Vi investerar i framtiden Läs mer om hur vi investerar i framtiden på sparbankenskane.se/framtiden

Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 3 Innehåll 2-9 JULI 2022 ÅHUS, SVERIGE Vill du delta i Nordens största beachsoccerturnering? Gratis dessutom! L ä s m e r p å a h u s b e a c h . c o m Ledaren.........................................................................................................4 VD: har ordet.......................................................................................... 7 Seriesegrarna....................................................................................... 8 Utbildning.............................................................................................. 12 Plus 10 000/Plus 1000 Skåne........................................... 22 Gåfotbollen........................................................................................... 24 Esporten.................................................................................................. 26 Domarnas 2021............................................................................... 28 Fair Play arbetet 2021.............................................................. 30 Landskamper i Skåne.............................................................. 32 Möjligheter med Min Fotboll.......................................... 35 Årsmötet 2022........................................................................36-51 Dagordning Skåne FF:s Valberednings förslag till val på Skåne FF:s årsmöte Styrelsens förslag till arbetsplan 2022 Styrelsens berättelse Utskottens berättelser 2021 Utbildning – Disciplinnämnd – Tävling – Domare – Marknad och Anläggning ÅRSREDOVISNING för Skånes Fotbollförbund Revisionsberättelse Budgetförslag 2022 Statistik Röstlängd Utmärkelser 2021 Utbildningsverksamhet 2021 Foto: BILDBYRÅN Foto: BILDBYRÅN Foto: Pernilla Nilsson 12 24 28 32

4 Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 Ledaren Det brukar heta att ”tiden går fort när man har roligt” och det senaste året har gått fort, men det har inte alltid var särskilt roligt. Jag tänker då på ännu ett år med Covid-19 och restriktioner om än mindre än 2020. I jämförelse med andra idrotter har fotbollen generellt klarat sig bra även om vi absolut inte är opåverkade. Frågan är vad det för med sig för långsiktiga konsekvenser? Jag får exempelvis signaler att minskade möjligheter till att träffas har medfört att det blivit svårare att engagera föräldrar i gemensamma aktiviteter för att stärka föreningarnas ekonomi, många vill hellre öka avgifterna och slippa den typen av åtagande. Konsekvensen kan bli att utvecklingen där ”klubbkänslan” och gemenskapen minskar påskyndas? Därmed påskyndas kanske också trenden att större föreningar blir större och mindre blir mindre? För skånsk fotboll som helhet har året ändå varit rimligt normalt där merparten av verksamheten har genomförts, även om vissa utbildningar och sammankomster varit digitala likt 2020. En oförutsedd effekt var att vi konstaterade att året 2020 med restriktioner, enkelserier, mm medförde stort tapp på domarsidan 2021, vilket fick konsekvenser när seriespelet blev komprimerat. Men med stort engagemang från kvarvarande och några nya domare, engagerade personer på vårt kansli och alla föreningars förståelse och anpassning kunde vi genomföra säsongen som planerat. Stort tack till alla för det och nya satsningar för att öka antalet domare kommer att genomföras. Under 2021 färdigställdes det stora projektet Spelarutbildning 2.0 som medför förändring och förnyelse av spelarutbildningen i ett strukturellt perspektiv. Den nya utbildningsplanen diskuterades och ”spikades” i praktiken på sommarens ordförandekonferens. SvFF upprättar nu en planerings- och implementeringsfas som sträcker sig några år framåt. Parallellt med det bifölls en motion på SvFFs årsmöte att det pågående samverkansprojektet, att slå ihop distrikt för effektivare administration, skall kompletteras med en utredning i syfte att uppnå samma rationaliseringspotential med bibehållande av 24 distrikt. Distrikten skall då genom samarbete med närliggande distrikt nå målet att effektivisera administrationen och skapa resurser att genomföra den nya utbildningsstrukturen. Kan man uppnå målen på det sättet är det naturligtvis bra men visar samtidigt på att det finns en ännu större potential att effektivisera verksamheterna. Personligen tror jag inte man når målen då det kommer bli svårt att rationalisera fullt ut med två huvudmän och två ekonomier i alla frågor. Det kan till och med bli så att det skall skickas fakturor, eller andra avräkningar, mellan distrikt för utförda tjänster som skapar mer administration. Det är ju inte rimligt att föreningarna i ett distrikt, via sitt förbund, utför arbete åt andra distrikt utan en ekonomisk eller annan resurskompensation. Vår styrelse bedömer att den processen kommer att ta lång tid och har därför beslutat att starta förändringsarbetet i enlighet med nya utbildningsplanen redan 2022, genom uppstart av visionen ”Varannan Skåning”. Detta då distriktet i stort, till skillnad från många andra distrikt, är ett befintligt fotbollsmässigt ”ekosystem” i enlighet med den nya Spelarutbildningsplanen 2.0, d v s att oavsett sin fotbollsmässiga ambition kan man hitta en lämplig förening. Visionen går ut på att via en konkret struktur baserad på frivillighet nyttja de resurser som redan finns ute i det skånska fotbollskollektivet, från Allsvenskan och nedåt, i syfte att utveckla fotbollsverksamheten på alla nivåer. Men det förutsätter delaktighet och engagemang från alla intresserade föreningar och dess ledare. Skåne är ett tämligen homogent distrikt sett till geografi och ekosystem, men det är nog också det enda. Vår föreningsstruktur är väldigt spretande och komplex då det kommer till verksamhet. Styrelsen och organisationen jobbar kontinuerligt för att vara mer extroverta och mer närvarande i föreningarnas vardag i syfte att göra skillnad. Vi har hela tiden ambitionen att kommunicera med föreningslivet för att identifiera proEn omvärld i förändring kräver anpassning för långsiktig framgång!

Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 5 Ledaren Husie Kyrkoväg 88, 212 38 Malmö Tel: 040-59 02 00 (växel) E-post: kansliet@skaneboll.se www.skaneboll.se Besöksadress Husie Kyrkoväg 88, Malmö Kansliets öppettider Måndag-fredag kl 08.00-16.00 Redaktionen Peter Ekvall (ansvarig utgivare), Pernilla Nilsson, Lars Eiswohld, Peter Österlind och Christoffer Ekmark. *UD¿VN IRUP RFK WU\FN Exakta Creative | Malmö Exakta Print | Malmö 2PVODJVELOG Foto: LoMi Media blem, hitta lösningar och i möjligaste mån förankra processer och beslut. Det är dock en svårighet att fånga upp alla olika perspektiv i den kommunikationen vilket varit tydligt under de senaste två åren. Jag tror att vi distribuerat lika många enkäter till föreningarna de senaste två åren som under de 20 föregående? Och oavsett fråga så blir svaren från en ytterkant till nästa ytterkant. Ibland kan två personer i samma förening svara helt olika på samma enkät. Vi försöker hantera perspektivet skånsk och svensk fotboll snarare än en eller flera enskilda föreningars perspektiv. Det som är bra och fungerar i en förening fungerar inte alls i en annan. Stora föreningar har sina problem medan mindre föreningar har helt andra, osv. Det har inte minst framgått av beslutet att ta det sista steget för att förändra attityder inom barn- och ungdomsfotbollen. Tidigare beslut om spelformer och borttagande av resultatregistrering följs av ”föreningsstyrka” i stället för ”lag styrka” när åldersgrupper skall anmäla sina lag till våra matchserier. Vi är fullt medvetna om att det finns såväl för- som nackdelar med en sådan förändring och att det slår på olika sätt i olika föreningar. Efter att nuvarande system kritiserats från olika håll, inte minst från nya ledare, då man inte förstår att nivåindelning i dessa åldersgrupper kvarstår trots att andra åtgärder vidtagits för att få bort tidig selektering och ”elittänkande”. Styrelsen gav organisationen uppdraget att tillsätta en särskild utredningsgrupp för att utreda om vi skulle ändra från lag- till föreningsstyrka. Utredning kom fram till slutsatsen att vi skall ändra och inte minst stärkta av en enkät där 70 % av de svarande föreningarna förordade en förändring. Detta har i sin tur medfört en omfattande kritik från i första hand större föreningar med stora grupper, som ser problem i att hantera den stora skillnaden i individernas fotbollsmässiga utveckling. Det är ingen tvekan om att skillnaden i utveckling kan vara en utmaning om en stor åldersgrupp skall blandas i samma svårighetsnivå i matchserierna, som ju är uppdelade i svår, medel och lätt i syfte att skapa jämna matcher trots att resultaten inte räknas. Vi förstår synpunkten att de som är längts fram riskerar att inte får tillräcklig stimulans samtidigt som de som är längst bak riskerar att inte hänga med. Men vi behöver på något sätt bryta utvecklingen att det i tidig ålder segmenteras lag och grupper utifrån aktuell kompetensnivå, och trenden att barnen lämnar fotbollen tidigare och tidigare. En annan del i kritiken är att beslutet offentliggjordes med för kort framförhållning och att det därmed inte givits utrymme för ännu bredare dialog kring beslutet och eventuella konsekvenser. Styrelsen tog till sig att det finns såväl kritik som konsekvenser och beslutade att under de två kommande säsongerna tillåta föreningar med åldersgrupper som omfattar mer än två lag att anmäla i två intilliggande nivåer. Detta för att skapa möjlighet för större föreningar att hantera kompetensnivåerna men ändå för att samtidigt rotera spelare och blanda lagen. Varje match kan ha olika styrka på laget om det finns en dialog med motståndarna och hur de sätter ihop sin matchtrupp. Det är också sannolikt att den tidigare utredningsgruppen breddas och får kompletterande uppdrag i att dokumentera modeller, verktyg, mm för att lösa det vi vill lösa även i större grupper. Och visar det sig att konsekvenserna förefaller bli bestående negativa, även efter att förändring och anpassning, så är det inte någon prestige i att ändra och återgå. I grunden vill ju förhoppningsvis alla samma sak - att vår barnverksamhet skall vara till för alla och att barnkonventionen, som säger att barnen skall ha inflytande över sin egen verksamhet, blir till stöd och inte en belastning. Vi behöver och måste våga tänka nytt och prova nya strukturer för att driva hela fotbollsrörelsen framåt, vilket förändringar i omvärlden kräver. Vi inom förbundet önskar er alla lycka till med verksamheten 2022. Claes Ohlsson Ordförande

LOCK IN. OWN THE GAME. F R I D O L I N A R O L F Ö .

Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 7 VD:n har ordet… Utmaningarna är många – så även möjligheterna En av de största utmaningarna, har visat sig varit att hantera den pågående pandemin och få ett slut på denna. I två år har vi tillsammans kämpat och förhoppningsvis är vi på målrakan nu och snart kan vi återigen vända åter till normal verksamhet. Ni har alla gjort ett fantastiskt arbete i fotbollsrörelsen och utmaningen nu är att få tillbaka alla de spelare, ledare och funktionärer som slutat. Här får vi alla hjälpas åt. Riksidrottsförbundet har gett oss i distrikten medel för att återstarta verksamheten. Vi kommer under våren och sommaren att återkomma med olika aktiviteter kring återstarten. En annan stor utmaning inom fotbollsrörelsen är beslutet kring bidrag till idrotten som fattades vid Riksidrottsförbundets årsmöte förra våren. Efter en motion från ett mindre idrottsförbund så beslutade stämman att inget specialidrottsförbund skulle få mer än 10% av de pengar som regeringen beslutat skall gå till idrotten. Fotbollen är cirka 30% av svensk idrott och vi anser att beslutet är helt felaktigt. I praktiken innebär det att cirka 20 miljoner kronor försvinner från fotbollen, pengar som tidigare satsats på barn- och ungdomsidrott. Här kommer vi på olika sätt att jobba vidare för att detta beslut ändras. Under året som gått har vi fortsatt med våra olika projekt kring Nolltolerans, Fler kvinnor på ledande poster i fotbollen (+10 000) samt Diplomerad förening. Projekt som vi kommer att fortsätta med under 2022. Ett annat projekt vi fokuserat på är Fotboll Fitness och i vårt fall i huvudsak kring spelformen Gå Fotboll. En snabbt växande spelform som engagerar många och knyter samman vårt mål om livslångt idrottande. Vi har under året haft utövare som varit 80+ vilket är helt fantastiskt. Satsningen på e-sport kommer vi att fortsätta med. Det går sakta men säkert framåt. Tyvärr har pandemin satt käppar i hjulet men vi ger oss inte utan är övertygade om att e-sporten är ett bra komplement till den ”riktiga” fotbollen. Nu närmar sig våren och vi ser fram emot en fotbollssäsong med såväl DM som seriespel. Vår kursverksamhet är bred inom såväl områdena spelare, tränare och domare. Varför inte anmäla dig till en av våra kurser? En bra återstart om du känner dig lite ringrostig ifall du haft uppehåll under ”coronaåren”. Utbildning är alltid välinvesterad tid och en tillgång som ingen kan ta ifrån dig. Lägerverksamheten drar igång igen och där har vi en spännande utmaning med att anpassa vår verksamhet efter den nya spelarutbildningsplanen som tagits fram de senaste åren. Vi har med andra ord mycket kul och spännande saker på gång inom skånsk fotboll, såväl utmaningar som möjligheter. Ser fram emot att följa er under det kommande året. Det har varit tufft men nu blickar vi framåt. Önskar Er alla lycka till med fotbollssäsongen 2022! Härliga vårvinterhälsningar till er alla! Peter Ekvall VD Skånes Fotbollförbund

8 Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 Seriesegrare 19-2-1 på 22 matcher. Brobys herrar övertygade resultatmässigt den gångna säsongen och rent sportsligt finns det en hel del som är värt att lyfta fram. En herre som arbetat långsiktigt för att laget, och klubben, ska lyfta är Niclas Bengtsson. En person som personifierar det engagemang och den ideella kraft som inte minst föreningar i mindre orter är så beroende av. 50-åringen är spindeln i nätet och har inte missat många seniormatcherna de senaste 30 åren… Sysslorna under den tiden har varit många. Ungdomstränare, styrelsemedlem, planarbetare, kassör och numera lagledare i a-laget. – Jag har även hand om anläggningen överlag. Jag har alltid varit engagerad i allt från bingon till att ställa ut koner och klippa gräset. Det låter så självklart för honom. – Jag tycker om att arbeta ideellt och så länge man har glöd och intresse så är det väl bara att köra på. Jag har haft och har fortfarande barn som spelar i föreningen, men jag kom in i klubben långt tidigare och kommer att fortsätta den dagen de inte spelar vidare, Vad betyder föreningen för orten? – Broby IF är den största föreningen i byn och har en stor betydelse för dess invånare, inte minst för barn och ungdomar. Vi hade ett tapp några år, men nu har det kommit ett uppsving, inte minst på flicksidan. Flickor slutar ju lätt när de är 13-14 år gamla, men där har vi blivit bättre på att få dem att stanna. Felix Blennborn har gjort 1-0 för Broby IF i matchen mot IFK Osby. Seriesegrar som får ringar på vattnet i föreningarna Sann lycka är att efter en lång och krävande fotbollssäsong fira med serieavancemang. Flera var klubbarna som fick njuta av den känslan senhösten 2021. För Broby IF och Klågerups GoIF hör det dock inte till vanligheterna. Text: Christoffer Ekmark Jubel i Broby IF efter avancemanget till division 4. Foto: Peter Reimer/Hemmamatch.nu Foto: Privat

Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 9 Vilken enskild detalj är det som gjort att herrlaget i år kunde vinna division fem? – Sammanhållningen. Många av killarna har spelat i Broby i många år. När jag kom in i A-laget 2017 fanns det ett ungdomslag som samtidigt slussades in i laget. Två år i rad har laget legat i toppen av serien, men fallit i kval och nu hade man utvecklats till den graden att man kunde ta det där steget. Det är många som jobbat länge tillsammans för detta. – Jag tror att det är viktigt med en stomme av egna produkter för att sammanhållningen ska bli bra. Under vintern har många andra föreningar i nordöstra Skåne haft det kämpigt och flera föreningar i Brobys närhet har antingen pausat verksamheten eller dragit sig ur seriespel. – För Brobys, och alla andra klubbar, är det viktigt med en bra ungdomsverksamhet. Det är där man ska lägga krutet - det måste vara grunden. Där har vi lyckats ganska bra och vi försöker att hitta nya vinklar och sätt att locka ungdomar till oss. Det måste varit länge sedan Broby spelade i division fyra? – Ja, det var i början av 1990-talet, i elitfyran som det hette då. Vi kommer att få längre resor, förutom derbyt mot Glimåkra, vilket kommer att kräva mer av spelarna. Hur ser det ut på tränarfronten? – Föra året var det Emil Persson Rydh som framgångsrikt höll i laget. Till 2022 blir det André Johansson och André Johannesson. Båda är gamla spelare som varit med på högre nivå. Ny division brukar betyda högre träningsdos. – Det där är alltid svårt. Jobb och familj spelar in, men spelarna vill själva träna tre gånger i veckan och då fortsätter vi med det. På idrottsplatsen finns stora ytor med två elvamannaplaner och två sjumannaplaner. Det är naturligtvis en ynnest i sig. – Klubben har många lag. Under somrarna samsas 150–160 ungdomar plus seniorerna, vilket gör 200 aktiva i föreningen, om planerna. Under vintern hyr vi in oss på konstgräset i Sibbhult och Glimåkra. %URE\ ,) ¿UDU HIWHU DWW 'HQQLV %HUJ gjort mål mot IFK Osby. hela vägen! Tillsammans Boka buss? Planerar ni en cup eller träningsresa? Vi finns nära och kan lätt ta oss ut till din ort för upphämtning. Vår moderna och miljövänliga fordonsflotta gör det enkelt att anpassa resan efter era behov. Vi kör både inrikes och utrikes, dagsturer eller resor som sträcker sig över flera dagar. Vi kan även erbjuda boende, mat och guider, om så önskas. Tveka inte att höra av dig för en offert, inga uppdrag är för små eller för stora för oss! Boka på bergkvarabuss.se Foto: Peter Reimer/Hemmamatch.nu >>>

10 Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 Seriesegrare En annan seriesegrare var Klågerups GoIF:s damlag i division fyra. 14-0-2 på 16 matcher gav 42 poäng, lika många som Åkarps IF (som också avancerade), men tack vare bättre målskillnad knep Klågerup direktplatsen. Det målglada gänget snittade 6,3 mål framåt per match. Christer Sandgren och Stefan Andersson tränar laget. – Det var ett kul år och det var bara andra året som vi var igång. Första säsongen var det bara en halvserie, berättar Stefan Andersson. Sedan laget drog igång har det funnits en grupp med 15 ungdomsspelare som utgjort stommen. – Sedan har det tillkommit sex till tio äldre tjejer, de flesta är återvändare, och det tillsammans ligger till grund för framgången. Vi ligger på runt 16-18 spelare och har varit väldigt förskonade från ungdomar som slutat eller bytt klubb. Hur många blir kvar till nästa säsong? – Alla som var med i laget under höstsäsongen stannar kvar. Vi är jättenöjda med att ha en jämn och homogen grupp. Tio av spelarna är 15-16 år, resterande 7-8 stycken är cirka 25, så vi ligger på runt 20 i medelålder. Med tanke på åldersstrukturen torde det finnas god utvecklingspotential? – Ja, verkligen. De äldre i gruppen är viktiga för att kunna lyfta de yngre. Vissa har spelat på lite högre nivå, så vi får mycket erfarenhet på det sättet. – Gruppdynamiken är speciell. Mycket beror på att det är så många hemvändare i laget. Vissa har till och med varit ledare för de unga spelarna som knattar. Jag var imponerad av att vi startade säsongen så bra och hanterade ett högt tempo efter massa coronastrul med inställda träningar. Den yngre gruppen har alltid spelat väldigt offensiv och rakt, medan den äldre har tillfört att vi kan hålla i bollen och spela mer organiserat - vilket varit en rolig mix. Det är stor skillnad på division tre och division fyra. – Nu kommer alla matcher att bli tuffa. Det var inte så många som var riktigt jämna förra säsongen. Men vi kommer inte att ändra på det praktiska upplägget med antalet träningar; istället siktar vi på att ha högre intensitet när vi väl tränar. En serieseger brukar ge ringar på vattnet i hela klubben. – Absolut är de så. Seniorverksamhet är viktigt, även om det är svårt att hålla kvar spelare från knattelag till A-lag. Det gäller att ta hand om de lite större kullarna, vilket är en stor utmaning för de små föreningarna. Det är jag glad för att Klågerup har lyckats med. Jubel i Klågerups GoIF efter avancemanget till division 3. /DJHQ VRP DYDQFHUDGH (WWRUQD Damer Div 3: Glumslövs FF, Malmö FF och Stehags AIF Damer Div 4: Bjärnums GoIF/Hästveda IF, Helsingborgs IF, Höganäs BK, Klågerups GIF och Skurups AIF Herrar Div 4: BK Höllviken, IFK Simrishamn och Åstorps FF Herrar Div 5: %URE\ ,) %XQNHÀR )) '|VM|EUR ,) Hyllinge GIF, Lunds SK och Åhus Horna BK Herrar Div 6: Anderslövs BoIK, FC Näset, IFK Knislinge, Mala IF, Malmö IK, Rörums SK, Stattena IF, Strövelstorps GIF, Tollarps IF, Trollenäs IF, Tågarps AIK och Vilans BoIS. %lVWD WYnRU Damer Div 3: Fortuna FF Damer Div 4: Åkarps IF Herrar Div 4: Lilla Torg FF Foto: Privat

Företagslån Vi hjälper företag att jämföra räntor på företagslån och krediter. Kostnadsfritt får du rådgivning där vi gör jämförelse av villkoren på såväl nya som befintliga Företagslån. Bankerna har generellt höga räntemarginaler på små- och medelstora företag eftersom få väljer att konkurrensutsätta sina företagslån. Företagstelefoni Billigare företagstelefoni utan att behöva tumma på vare sig kvalité eller driftsäkerhet. Vi jämför pris och avtal i hela er nuvarande produktportfölj. Du får en personlig rådgivare som gör en grundlig analys av era behov. Vi har hög kunskap om leverantörernas avtal och tjänster. Företagsförsäkring Billigare företagsförsäkring med rätt pris och villkor utifrån er verksamhet. Vår oberoende rådgivning hjälper er även se till så att ni inte är underförsäkrade. En jämförelse av företag-sförsäkring är mer än enbart en prisjämförelse. Vi gör en grundlig analys av er verksamhet och de risker ni är utsatta för. 040-13 31 31 | www.advisera.se Företagstelefoni | Företagslån Företagsförsäkringar Vi gör en fullständig analys kring företagets behov och presenterar därefter enkla lösningar som gör att verksamheten sparar såväl tid som pengar. Samarbetspartner

12 Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 För att kunna genomföra Tränarinspiration under pandemivåren 2021 blev det för första gången i digitalt format – men den viktiga praktikdelen var såklart med ändå… Och vilket innehåll vi kunde presentera: • Jonas Eidevall, guldmakare i FC Rosengård, visade med stor pedagogisk skicklighet upp ett praktikpass på temat omställning. • Benny Johansson, mångårig målvaktstränare i allsvenska Mjällby, presenterade en mycket välkomponerad träning med sina målvakter. • Pia Sundhage, förbundskapten på fyra olika kontinenter, gav internationella influenser kryddat med tips och idéer om att ””leda och inspirera”. Pia var med direkt från Rio och svarade på frågor från deltagarna. • Jon Dahl Tomasson, MFF:s framgångsrike guldtränare, togs på pulsen i ”Heta stolen” av vår egen Micke Dahl – det blev Dahl versus Dahl… Det var också Micke Dahl som skötte spakarna i den digitala sändningen, som flöt på som Donau en vårdag. En trevlig och inspirerande dag i fortbildningens tecken tyckte säkert de 120 deltagarna. Digital Tränarinspiration Inspirationsföreläsningar x 3 Först ut var Christofer Augustsson, förbundskapten för P 06-landslaget, som föreläste om spelets skeden. Tyngdpunkten låg på hur vi kan vi ge spelarna en större förståelse kring lagets arbetssätt och vilka individuella färdigheter som blir viktiga för spelarna att förstå och behärska. Därefter tog Rasmus Wallin-Tornberg vid. Rasmus är tränarutbildare i fotbollspsykologi/ledarskap på Svenska Fotbollförbundet och fotbollspsykologisk rådgivare för damlandslaget. I ämnet Fotbollspsykologi tog Rasmus upp att genom att fokusera på konkreta beteenden kan tränare och spelare lättare integrera fotbollspsykologi i vardagen vilket kan hjälpa spelare att må bra, utvecklas och prestera bättre. Sist till rakning var Johan Svensson, tränarutbildare i fotbollsfysiologi på Svenska Fotbollförbundet, som höll en lunchföreläsning på temat Fotbollsstyrka - skadeföreChristofer Augustsson, Rasmus Wallin-Tornberg och Johan Svensson bjöd på inspiration i digital form. Tränarutbildning Fortbildningen Tränarinspiration har snabbt blivit en populär start på försäsongen för de skånska tränarna. Text: Lars Eiswohld Foto: Skånes Fotbollförbund Benny Johansson Jonas Eidevall Pia Sundhage Jon Dahl Tomasson byggande strategier. Föreläsningen tog upp principer och exempel på hur fotbollsstyrka för ungdomar och seniorer kan integreras i lagets träning i syfte att förebygga skador och behålla spelarna på plan. Trion skänkte stor inspiration till några hundra skånska tränare under några fina fortbildningskvällar – och en lunch… …ett tilltalande digitalt format som vi säkert kommer att återkomma med. Under senvåren arrangerade vi tre ”öppna” Inspirationsföreläsningar i digital form där ytterst kompetenta experter från Svenska Fotbollförbundet delade med sig av sina kunskaper Text: Lars Eiswohld För senaste nytt om utbildningar www.skaneboll.se/utbildning/

! " ! # ! $# % & ' (#

14 Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 Omställningar till digitala Tränarutbildningar 7UlQDUXWELOGQLQJ & Under året har vi arrangerat och genomfört 16 centrala och föreningsinterna TuC-kurser – där 10-talet tränarutbildare fått slita ganska hårt. Deltagartrycket har varit högt och vi har fyllt varje kurs med 24 deltagare – och såklart använt två tränarutbildare/kurs. Vi har kompletterat alla TuC-kurserna med en avslutande praktikdag. Peter Robinson har ansvarat för flera av TuC-kurserna – så här är hans reflektioner: – Det krävs lite annan pedagogik på de digitala kurserna, men jag tycker att detta upplägg som vi har kört med TuC har fungerat väldigt bra. – Vi instruktörer valde att köra i samma rum och det gav just den dynamiken som kan lyfta dessa kurser. Jag tycker också det varit lättare att låta alla komma till tals tack vare tekniken. Det som saknas är snacket mellan deltagare i pauser och på luncher - det är en viktig bit som får kompenseras på andra vis. 6SHOIRUPVXWELOGQLQJDU Vi har också genomfört flera Spelformsutbildningar i digital form – både centrala och interna – för alla de olika spelformerna. Dessutom några speciellt riktade till kvinnor och tjejer. – Det har varit roligt att kunna samla ledare från hela Skåne en vardagskväll för att prata fotboll. Engagemanget från deltagarna visar på ett uppdämt behov av att kunna inspireras/utvecklas för att bli säkrare i sin ledarroll, säger Henric Fröjd, som jobbat intensivt med just Spelformsutbildningarna. – Vi behöver alla fylla på kunskaper och få chans till reflektion och utmanas med frågeställningar som kan hjälpa var och en att utveckla sitt föreningsarbete. Sedan är det ju kul att träffa andra med brinnande intresse av fotboll och utveckling. En passion som smittar av sig till våra spelare. 0nOYDNWVWUlQDUXWELOGQLQJ & En helt överfull MvC-kurs har också Mauritz Magnusson och Benny Johansson hunnit med i digitalt format – så här sammanfattar Benny MvC-kursen: – Vi testade redan förra våren på att genomföra MvC digitalt och märkte att det blev ett bra utfall. Fortsatta restriktioner har gjort att vi känt att det här var något att jobba vidare med. – På våra digitala kurser så har många kommit till tals och det är stor delaktighet hos alla deltagare. En stor del av deltagarna har via sina jobb blivit vana vid denna mötesform vilket efterhand har höjt kvalitén som helhet på de digitala utbildningarna. 7UlQDUXWELOGQLQJ $ 8QJGRP Som en konsekvens av rådande pandemiläge har vi dessutom justerat innehållet och genomförandet av Tränarutbildning A Ungdom. De första tvådagarsmodulerna (vi körde två kurser parallellt) har körts i digitalt format och sedan har vi testat med att genomföra praktiken i mikrogrupper (tre deltagare + en tränarutbildare) på någon av deltagarnas egen hemmaplan (som på Avanceradkursen). – Testen med att vi jobbar i mindre praktikgrupper har utfallit mycket väl – det vill vi gärna fortsätta med, säger Daniel Nilsson, en av tränarutbildarna på A Ungdom. Sammantaget har årets tränarutbildningar i digitala format och praktikuppföljningar i mindre grupper utan tvekan gett oss nya erfarenheter som vi kommer att ha stor nytta av i framtida utbildningsverksamhet. Men självklart ser vi fram emot att åter kunna dra igång våra traditionella tränarutbildningar med fysisk närvaro och stor interaktion blandat med inspirerande praktikpass. 8WELOGQLQJVDQVYDULJ /DUV (LVZRKOG YDU Q|MG PHG GHQ VQDEED RPVWlOOQLQJHQ WLOO GLJLWDOD WUlQDUXWELOGQLQJDU Tränarutbildning Text: Lars Eiswohld Foto: Skånes Fotbollförbund 6NnQHV )) V +HQULF )U|MG RFK 3HWHU 5RELQVRQ KDU Sn HWW LQVSLUHUDQGH VlWW ORWVDW PnQJD GHOWDJDUH XQGHU GLJLWDOD NXUVHU 6DNQDGHQ lU VWRU HIWHU I\VLVN QlUYDUR Sn WUlQDUXWELOQLQJDUQD

Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 15 Spelarutbildning Skånelägret på hösten Det blev två intensiva tränings- och matchdagar vardera för alla de ungefär 350 spelare som deltog på Skånelägret – alla 15- och 16-åringar som deltar i STU-verksamheten bjuds per automatik in till lägret. Lite smolk i bägaren var att det tyvärr blev ganska många återbud från sjukdomsdrabbade spelare. För att kunna hantera allt kring pandemin på ett smittsäkert och oklanderligt sätt förstärktes bland annat lägerledningen ordentligt – Mats Kronblad var enrollerad i den för första gången: – Ett väldigt välplanerat läger i ”rörelse”. Ett läger där yttre omständigheter hela tiden förändrade spelplanen och ställde väldigt stora krav på att organisationens flexibilitet. – Jag som rookie på ett Skåneläger blev mäkta imponerad av med vilken beslutsamhet och engagemang som hela lägerledningen parerade och hanterade små och stora problem. I lägerledningen hittade vi förutom Mats även Patrick Sjöborg och kansliets utbildningspersonal. Förutom säkerhetstänket låg såklart stort fokus på att spelarna rent fotbollsmässigt skulle få ut maximalt av dagarna. Det blev två träningspass, lite teori och två internmatcher under de fullmatade dagarna. – Spelarna var väldigt positiva till allt - träningarna, duktiga instruktörer, maten och roligt tillsammans med andra spelare. En sak tyckte de dock var tråkigt och det var att de inte fick ha en kväll och övernattning på Skånelägret, berättar Mats Kronblad. Det var härligt att se att både spelare och instruktörer kände sig väldigt ”hemtama” på Skånelägret och att alla i aktiviteter/träningar genomförde sina uppgifter med driv och glädje. Fint att uppleva hur moget och ordentligt 15- och 16-åriga flickor och pojkar uppförde sig under lägret. Nu ser vi fram emot ett ”normalt” Skåneläger 2022! På grund av ”pandemiläget”kunde inte Skånelägret genomföras 2020 – för att kunna arrangera det under så säkra och trygga former som möjligt ifjol köpte vi lite tid och flyttade det traditionsfyllda lägret från sommaren till hösten. Skånelägret anordnades som dagläger – och för att träningsplanerna skulle räcka till var vi för första gången både i Staffanstorp och Uppåkra. Text och foto: Lars Eiswohld )|UYlQWDQVIXOOD nUVWMHMHU LQI|U WHRULSDVVHW L DXODQ +lU JlOOHU GHW DWW YDUD Sn Wn ± PDWFKJHQRPJnQJ )|UEHUHGHOVHWUlQLQJ I|U nUVWMHMHUQD nUVNLOODUQD KDGH PDWFKI|UEHUHGDQGH WUlQLQJ

16 Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 Spelarutbildning Premiär för Utvecklingsläger Syd Skåne deltog med två flick- och två pojktrupper om 20 spelare vardera, dvs sammanlagt var 80 skånelirare på plats i den Blekingska metropolen. – Utvecklingslägret var en riktigt rolig upplevelse med några intensiva dagar med hundra procent fotboll. Alla spelare uppskattade att äntligen få komma iväg på ett läger och att få lära känna varandra ännu bättre, sa flicklagens målvaktsinstruktör Hanna Larsson. – Det är ett privilegium att få vara iväg med fotbollsspelare på detta sätt och att Skåne dessutom fick dubbla trupper gjorde det ännu bättre. Förutom Hanna var också Olle Nilsson, Daniel Nilsson och Daniel Oredsson instruktörer för flickorna medan Dan Olofsson, David Vrabl, Anders Lindsjö, Victor Lindqvist och Mauritz Magnusson var instruktörer för pojkarna. Våra SU Ann-Helén Grahm och Jonas Wramner höll såklart sina vakande ögon över spelarna, och undertecknad pilotade i ledningsgruppen. Utvecklingslägret innehöll tre träningar med teman: ”Speluppbyggnad – Återerövring”, ”Förhindra speluppbyggnad – Kontring” och ”Komma till avslut göra mål + Förhindra och rädda avslut”. Dessutom blev det två matcher mot andra distrikt för alla de fyra Skånelagen. Matcherna lirades på olika planer i närheten av Ronneby – vi fick bland annat uppleva de idylliska arenorna i Saxemara och Bräkne Hoby. Från Svenska FF var FK Cristofer Augustsson och NaFu Pernilla Karlsson på plats och fortbildade våra vetgiriga spelare (och instruktörer). I mitten av oktober var det dags för premiärupplagan av Utvecklingsläger Syd – ett ”pilotläger”i regi av Svenska FF tillsammans med de sydligaste distrikten i Sverige. 120 flickor och lika många pojkar födda 2006 från Skåne, Blekinge, Småland, Halland och Östergötland samlades på Ronneby Brunn. Text: Lars Eiswohld Foto: Lars Eiswohld och Skånes Fotbollförbund Utvecklingsläger – lag röd pojkar -06 8WYHFNOLQJVOlJHU ± ODJ U|G ÀLFNRU Utvecklingsläger – lag vit pojkar -06 8WYHFNOLQJVOlJHU ± ODJ YLW ÀLFNRU Dela matchen, dela upplevelsen. Appen för svensk bredd-, barn- och ungdomsfotboll www.svenskfotboll.se/minfotboll

Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 17 Tränarutbildning DUT – distriktsungdomsturneringen i NL-format! För första gången på länge var både Skånes pojkar och flickor med och spelade i distriktsturneringen (DUT) för 16-åringar (födda -05). Det är nyordning som gäller för DUT – och årets pilotupplägg liknar Nations League. Gruppspel i seedade grupper, där både Skånes pojkar och flickor spelar i den södra A-gruppen. Höstens premiärrunda avgjordes i slutet av november på klassiska Valhalla i Göteborg. Flickorna besegrade först Östergötland med 7-2 och sedan i gruppfinalen Göteborg med 3-0. – Spelarna skötte sig mycket bra både på och utanför planen. Energin, sammanhållningen och viljan att bjuda på sig själv var helt otrolig i gruppen, säger flickornas DFK Tomas Roth. Pojkarna startade med en lite oväntad 1-5-förlust mot Sörmland men kom tillbaka och vann med 5-1 mot Östergötland. – Det syntes i den första matchen mot Sörmland att både spelsätt och samspelet mellan spelarna var relativt nytt, menade DFK:n Simon Christensson. – Mot Östergötland gör vi en stabil insats och kontrollerar matchen bra från början till slut. Det syns tydligt att grabbarna kommit varandra närmre och att vi fått en match att spela ihop oss, alla känns lite tryggare i det vi vill göra. Nästa DUT-omgång spelas i mars – Skånes båda lag spelar kvar i den södra A-gruppen. Senare under våren och början av sommaren väntar slutspel för de lag som placerar sig högst i sina respektive A-grupper (Söder och Norr). Skånes FF arrangerade i början av oktober Regionalt läget för flickor 04-05 i Lund - åt Svenska FF. 48 tjejer från större delen av Götaland var samlade för Regionalt läger för flickor i Lund '87 ÀLFNRU DUT pojkar -05. Text och foto: Lars Eiswohld träningar och matcher på Klostergårdens konstgräsplaner i lärdomsstaden Lund – av dessa kom 14 från Skåne. Skånska instruktörer på lägret var Ann-Helén Grahm, Ann-Sofie Forman och Mauritz Magnusson. I staben huserade förutom undertecknad också Anette Hansson och Tvarko Matanovic. 6Y)) 5HJLRQDOW OlJHU ÀLFNRU /XQG Text: Lars Eiswohld Foto: Skånes Fotbollförbund

18 Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 Spelar- och TränarUtbildning När STU (Spelar och TränarUtbildning) lanserades för en handfull år sedan som uppdaterad efterträdare till många års zonläger innebar det en del förändringar i verksamheten. Text och foto: Lars Eiswohld Vi slog samman zoner för att bilda större geografiska områden (fem för pojkar och fyra för flickor) med fler spelare, förändrade så att det blev två STU-ansvariga i varje ny zon och lade ett större fokus på T:et, det vill säga spelarnas klubbtränare. Avsikten var förstås att höja kvaliteten på våra samlingar och bidra till ökad stimulans för utveckling. Vi bestämde också att göra förändringen att senarelägga STU i åldrarna – det innebär att det inte längre bedrivs distriktsverksamhet för 13-åringar, men i stället samlingar för 17-åringar. De bärande beståndsdelarna i STU är träningssamlingar och internmatcher – men vi räknar också in breddläger och förberedelseläger inför Svenska FF:s Utvecklingsläger samt Riksläger och DUT. Den totala omfattningen av STU är magiskt omfattande, under 2021 genomförde vi drygt 100 STU-samlingar (ett 40-tal mindre än den ursprungliga planen med anledning av den ”avkortade” fotbollssäsongen). Det är såklart flest deltagare på de föreningsanmälda 14-årssamlingarna – inte mindre än 1.050 flickor och pojkar från dessa åldersgrupper deltog. Sedan vi gjorde STU-justeringarna har deltagarantalet för 14-åringar ökat med 50 procent – mycket glädjande. I STU:n för 15- respektive 16-åringar är det ungefär 150 pojkar och 120 flickor i varje åldersgrupp som stimuleras och uppmuntras – ett massivt breddtänk där vi bidrar med ytterligare stimulans att utvecklas vidare hos väldigt många. Ungefär 50-60 både flick- och pojk-spelare fortsätter i STU-17. Målet för 2022 är att vi ska kunna utveckla deras aktivitet med matchspel mot andra distrikt. Det är via STU-processen som vi premierar spelare till Rikslägret på Bosön för 15-åringar, Regionala läger för 16- och 17-åringar och Matchläger för 17-årskillar – men såklart även till DUT (distriktsturneringen för 16-17-åringar och Utvecklingslägret (15-årsspelare). Alla 15- och 16-åringar som deltar i STU bjuds också med automatik in till Skånelägret. I den nya STU-verksamheten deltar också spelare från både SEF- och EFD-klubbarna – och det är såklart uppskattat och ökar kvaliteten på våra samlingar, även om pojkarna från elitklubbarna för tillfället inte deltar på hela STU-resan. I STU-verksamheten har vi lagt stor vikt på att inte bara fotbollsfortbilda spelarna utan även deras klubbtränare. Vi är såklart mycket medvetna om att den stora spelarutvecklingen sker i klubbverksamheten – men vi vill ta möjligheten att inspirera klubbtränarna så att det blir en fortsatt god utväxling på de vanliga klubbträningarna och matcherna. Efter lite Coronastrul i början av säsongen fick vi ganska snabbt i gång klubbtränarnas fortbildning i samband med 14-åringarnas och 15-åringarnas STU-samlingar. Vi har under senare år jobbat hårt med att förfina STU-strukturen och innehållet på STU-samlingarna – drivande i det arbetet har våra SU Jonas Wramner och Ann-Helén Grahm varit – medan Ingrid Petterson slitit hårt med den administrativa hanteringen. Via instruktörspoolen har vi också vässat rekryteringen av instruktörerna till STU. Vi har ungefär 70 fasta positioner inom STU att besätta och dessutom anlitar vi ytterligare ett 30-tal instruktörer till 14-årsverksamheten. Även för dessa instruktörer har vi jobbat regelbundet med att fortbilda och skapa möjligheter för vidareutveckling. Och just våra STU14-ansvariga och våra övriga STU-instruktörer för de olika ålderskonstellationerna måste vi passa på att berömma. 2021 var inte ett lätt fotbollsår att hantera för instruktörerna inom STU – till att börja med var det mycket flyttade spelarsamlingar och väldiga säkerhetsanpassningar för att vi skulle få trygga träningar. Vi skulle ju trots allt kunna fokusera fullt ut på spelarnas fotbollsutveckling – och det lyckades STU-gänget med. Ett strålande jobb under fjolåret! Högt tryck på STU-verksamheten 9LNWLJW DWW O\VVQD Sn LQVWUXNWLRQHUQD )XOO IDUW Sn nUVSRMNDUQDV 678 -RKQQ\ /XQGEHUJ K|OO L WUlQLQJDUQD RFK 3HWHU 5RELQVRQ YDU DQVYDULJ I|U 678 VDPOLQJHQ L 6 6DQGE\

Skåne+Sport

20 Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 Projektet Barnfotbollscoach rullade för fjärde året i följd på med oförminskad fart. 2021 hade 28 skånska föreningar tillgång till en Barnfotbollscoach som stöttade de olika lagens ledare för de yngre lagen under träningar och matcher. Syftet med satsningen på Barnfotbollscoacher är att skapa och erbjuda så fin tränings- och matchmiljö som möjligt för föreningens unga spelare. Barnfotbollscoachens främsta uppgift är att, gärna med stöd från Fotbollens Spela Lek och Lär, ha stöttande och coachande samtal och uppföljning med lagens ledare. Coachen fungerar framför allt som bollplank åt ledarna – med möjligheter att diskutera upplevda utmaningar i den dagliga verksamheten, men de förstärker också goda ledarbeteenden. – Jag upplever att BFC-projektet skapat ett större engagemang hos ledarna i föreningen, de har barnens bästa och glädjen för fotboll i fokus. Barnen känner sig sedda, hörda, respekterade och uppskattade, berättar Ingela Ekdahl Johansson, som är BFC i IFK Simrishamn – det blev hon 2018. I BFC-projektet får coacherna kontinuerlig stöttning och fortbildning. – Efter fyra år så upplever jag mitt uppdrag lika roligt och lärorikt nu som då. Genom BFC-träffar, med erfarenhetsutbyte, upplever jag en större samhörighet med andra skånska fotbollsföreningar. Ansvarig tjänsteman för BFC-projektet är Magnus Palmén. Föreningarna som deltar i BFC-projektet får ekonomiskt stöd till sina coacher via medel från Skånes FF:s Idrottsmedel. Barnfotbollscoachprojektet stöds också av vår samarbetspartner Sparbanken Skåne. Barnfotbollscoachprojektet rullar på… Föreningsutbildning Text: Lars Eiswohld Foto: Skånes Fotbollförbund

Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 21 TRAFIK-FRITID.SE TINY LM PRO NYHET TINY LM SPORT Linjering nu både bättre & enklare - Bäst på plan TF SELECT PRO TF EASYLINER Exakta linjer med GPS-teknik. Låt roboten fixa era linjer – så får ni tid till mycket annat. Skarpa fina linjer med de nya maskinerna försedda med LVHP-teknik. Låg färgförbrukning (ca 2,5 l för en fullstor plan). Färgen är dessutom klar att användas direkt. Redan 2014 drog vi i gång vårt eget unika projekt Spelarutbildningsplan Skåne, i folkmun kallad SUP:en. Under årens lopp har många föreningar deltagit – och massor av föreningstränare har fått stöttning i sin viktiga ungdomstränargärning. I projektet utgår vi från Svenska FF:s Spelarutbildningsplan – som är baserad på forskning och beprövad erfarenhet. De senaste två åren har SUP-verksamheten drabbats av pandemibakslag och delvis gått på sparlåga – trots det genomförde vi nästan 450 utvecklingsträffar med tränarna i trettiotalet föreningar i fjol. Huvudtanken med SUP:en är att vi ska stötta föreningstränaren genom spegling och utvecklings/återkopplingssamtal av träningar och matcher på deras egen hemmaplan – allt utifrån föreningens och den enskilde tränarens önskemål och behov. En makalös möjlighet som många har tagit vara på! – SUP:en är framför allt fotbollsaction innanför sidlinjerna. Att träna på rätt saker i rätt ålder, att ge ledare nytt blod, tips och rätt verktyg för just deras förutsättningar. Som SUP-instruktör stöttar du genom feedbackfyllda speglingar av matcher och träningar, säger Robert Dujmovic som är SUP-instruktör i Ängelholms FF. Vi erbjuder också hjälp med att ta fram Spelarutbildningsplan, genomföra inspirationsträningar och toppmoderna spelformsutbildningar – allt baserat på de allra senaste rönen om barn- och ungdomsfotboll. – Det bästa av allt är att de flesta insatserna görs på ordinarie träningar och i samband med matcher, utan extra uppoffringar för de ledare som vill förkovra sig, menar Robert. Tvarko Matanovic är ansvarig tjänsteman för SUP:en. SUP-projektet är helt kostnadsfritt för de föreningar som deltar – det är full stöttning genom Idrottslyftet. Spelarutbildningsplan Skåne (SUP) – på tränarens egen hemmaplan Föreningsutbildning Text: Lars Eiswohld Foto: Skånes Fotbollförbund Spegling av tränare är ett viktigt moment i SUP:en.

22 Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 Ett år har gått sedan vi på Skånes Fotboll- förbund startade upp en arbetsgrupp för att sätta fokus på initiativet Plus 10 000, som Svenska Fotbollförbundet tidigare initierat. Text och foto: Pernilla Nilsson Ett första år med initiativet Plus 10 000/Plus 1 000 Skåne Vi valde att kalla det Plus 1 000 Skåne eftersom det är vad målet innebär för oss i Skåne (Skåne är ca 10% av svensk fotboll). För att arbetsgruppen skulle kunna arbeta fram olika insatser i en treårig plan var ett första steg att få en överblick på hur det faktiskt såg ut i Skånes fotbollsklubbar. Det sändes därför ut en enkät till alla fotbollsföreningar, vars svar kunde bli ett underlag till en bild av startläget. Indikationen från många inkommande svar och faktatalen visade starkt att fler kvinnliga ledare, domare och tränare eftersöktes runt om i klubbarna. 9DG KDU KlQW" I mars 2021 arrangerade arbetsgruppen för Initiativet Plus 1 000 Skåne en Kick OFF genom Webinaret ”Startskott Plus 1000 Skåne” för alla Skånes fotbollsklubbar, vilket var den officiella starten på vår resa mot en mer jämställd fotboll. Fokuset var att informera om Initiativet Plus 1000 Skåne och hur vi på Skåne Fotbollförbund kan bidra till att öka kvinnliga ledare och tränare i Skånes fotbollsklubbar. Föreningarna fick bland annat under webinaret en överblick på vilka områden som skulle igångsättas, dvs. öka antalet av distriktsdomare, tränare och ledare i olika positioner. Engagemanget var stort under kvällen och det kom även flera konkreta tips från Bilder från seminariet kring Initiativet Plus 10 000 som hölls i höstas. Plus 10000 Plus 1000 Skåne

Skånes Fotbollförbund | Verksamhetsberättelse 2021 23 föreningar hur vi kan arbeta för att nå vårt mål med initiativet. Tips som vi arbetat vidare med och som finns att ta del av på vår hemsida (FÖRENING/FÖRENINGSUTVECKLING/PLUS 10 000). Under starten av året började arbetsgruppen även arbetet med att rekrytera minst fem fotbollsföreningar att bli ambassadörsklubbar som kunde stå i front i arbetet att få flera kvinnliga ledare och tränare i föreningen och som kan fungera som inspiration för övriga föreningar. Vittsjö IF, Jonstorp IF, Lunds BK, Vellinge IF och Ängelholm FF har under 2021 tagit täten och har internt utsett 1-2 ambassadörer som kan bidra med förmedlingen, utvecklingen samt att delta i ett nätverk, med syftet av att dela erfarenheter med varandra och att stärka framtidens aktiviteter som kan generera en ökning av kvinnliga ledare och tränare hos fotbollsklubbarna. Fler föreningar är välkomna som ambassadörsklubbar, då är det bara att ta kontakt med oss på förbundet. Våra olika aktiviteter planerade för initiativet Plus 1000 Skåne har stor betydelse för att kunna nå ut till målgrupperna. Här har Skåne Fotbollsförbund bland annat under året startat upp digitala spelformsutbildningar, digitalt TuC grundutbildning samt i samarbete med Futbal Dá Forca Värdebaserad ledarskap. Utbildningsinsatserna har medfört en markant ökning av kvinnliga deltagare vid de olika utbildningstillfällena. Den 30 november tillhandahölls en fysisk mötesplats för diskussioner i ämnet för Skånes fotbollsföreningar. 19 fotbollsföreningar var samlade i Zlatan Loge på Eleda Stadium i Malmö. Då höll arbetsgruppen på Skånes Fotbollförbund tillsammans med Svenska fotbollförbundet ett seminarium om Initiativ Plus 10 000. Det rundades 3OXV 3OXV 6NnQH Plus 10 000 är ett rikstäckande initiativ för att öka antal kvinnor som ledare och tränare inom fotbollen. Målet är DWW UHNU\WHUD PLQVW 3OXV ÀHU WMHMHU RFK NYLQQRU LQRP fotbollen till år 2022, utifrån nuläge skulle det innebära tre till fyra ledare per förening. Initiativet ska leda fram till ett långsiktigt, hållbart arbete kring ledarförsörjning. Det LQQHElU ÀHU WMHMHU RFK NYLQQRU VRP IRWEROOVOHGDUH L ROLND positioner på och utanför planen som tränare, domare, styrelse-kommittéledamöter, i ordförandepositioner och ledningsgrupper samt andra roller i klubbar och förenLQJDU bQQX ÀHU VND NlQQD VLJ YlONRPQD KHPPD RFK berörda i den svenska fotbollsrörelsen och ambitionen är att initiativet Plus 10 000 ska bidra till detta. Skånes Fotbollförbund som distrikt är storleksmässigt cirka 10% av svensk fotboll, vilket innebär att cirka 1 000 ”nya” tjejer/kvinnor ska rekryteras till skånsk fotboll till och med år 2023. I arbetsgruppen sitter representanter från styrelsen i Skåne FF, kanslifolk som arbetar med driften samt en projektkonsulent. av med nätverksarbete mellan föreningarna och med en mindre workshopsprocess. Konferensen avslutades med damlandslagets VM Kvalmatch mot Slovakien och med en klar seger till Sverige. Initiativet Plus 1000 Skåne fortsätter i 2022 och då kommer vi bland annat köra en filmkampanj och arrangera olika event tillsammans med våra ambassadörsföreningar. Plus 10000 Plus 1000 Skåne

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=