TIFF nr2 2022

TIFF nr 2 / 2022 10 hetsdatablad vid den tidpunkten som motsvarar produkten vi har på lager. Sedan kan produkten ha formulerats om och ett nyare säkerhetsdatablad finns tillgängligt hos tillverkaren, men då är det ändå det äldre säkerhetsdatabladet som motsvarar produkten vi har som ska finnas tillgänglig”. Dock behöver man vara uppmärksam om en tidigare inköpt kemisk produkt innehåller ett ämne som enligt lagstiftning fått ny bindande klassificering, då behöver nämligen både säkerhetsdatablad och produktens märkning uppdateras även om den tidigare informationen var korrekt vid inköpsdatum. Därför behöver man alltid ha det senaste korrekta säkerhetsdatabladet tillgängligt. David berättar att det inte finns någon fastställd tid för hur gammalt ett säkerhetsdatablad får vara. Om inget har förändrats för produkten eller inom lagstiftningen finns inget lagkrav att leverantören måste uppdatera säkerhetsdatabladet. David förklarar att kemihandläggarna arbetat fram en rutin kring arbetet med säkerhetsdatablad ”Vi försöker jobba med säkerhetsdatablad i ett samarbete med våra leverantörer. Så vi alltid får uppdaterade säkerhetsdatablad levererade till oss när vi gör inköp, det är det bästa sättet för oss att hålla det kontinuerligt uppdaterat.” Kemihandläggarnas rutin vilar mycket på tilliten till leverantörerna: ”Vi är lite i handen på våra leverantörer när det gäller säkerhetsdatablad. Ibland kan vi vid behov göra egna efterforskningar för att ta fram aktuella säkerhetsdatablad, men i mångt och mycket litar vi på leverantörerna.” Från början hade David ingen djupare kemikunskap, istället har han vidareutbildat sig inom logistik. ”Jag har en intern utbildning kring hur jag ska ta till mig informationen i säkerhetsdatabladen och sedan har jag gradvis fördjupat mina kunskaper om lagar och regler kring kemiska produkter via det dagliga arbetet. Om det är ärenden som kräver djupare kemikunskap har vi två kollegor på Ledningsstöd som stöttar oss.” Uppdatering av säkerhetsdatablad I lagstiftningen anges olika anledningar till varför säkerhetsdatablad ska uppdateras. David beskriver komplexiteten ”Vi kan ha gjort ett inköp för ett år sedan och fått ett säkerTillgängliga säkerhetsdatablad Det skiljer sig mellan Försvarsmakten och FMV var man kan hitta säkerhetsdatablad, FMV använder sig av Logistikportalen medan Försvarsmakten använder PRIO. David berättar att samklangen mellan systemen inte är optimal. ”Men vår uppgift är att sköta och uppdatera säkerhetsdatabladen i PRIO och vi försöker göra det så gott vi kan.” säger David. Säkerhetsdatabladen i PRIO kan hittas i ECC, genom att söka på förrådsbeteckningen i undermodulen MM03-Visa material, under fliken Dokument data förklarar han. Kemiska produkter i fokus Säkerhetsdatablad och märkning av produkter I europeisk lagstiftning finns det krav på att kemiska produkter ska vara märkta enligt CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging) (EG) nr 1272/2008. Kemiska produkters märkning bygger på produktens ingående ämnen och återfinns i avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet och på den kemiska produktens förpackning. Märkning utgörs av standardiserade fraser, så kallade faroangivelser eller H-fraser, ihop med faropiktogram. Tillsammans upplyser de användaren om produktens farliga egenskaper. Alla leverantörer, tillverkare, importörer, nedströmsanvändare och distributörer ansvarar för att produktens märkning är korrekt. FMV/Försvarsmakten kan ha flera roller – såväl leverantör, importör, distributör som nedströmsanvändare. När tillverkare av en kemisk produkt ändrar sammansättningen hos produkten, vilket kan innebära att ett ämne tas bort eller att halten av ingående ämne ändras, måste produktens säkerhetsdatablad uppdateras. Ändringar i sammansättning kan även påverka produktens farlighet, vilket i sin tur påverkar hur produkten ska hanteras för att skydda människa och miljö. Även lagstiftningen för ämnen kan förändras under tiden som verksamheten använder en produkt. En produkt som tidigare bedömts som ofarlig kan, med nytillkommen kunskap, helt plötsligt anses vara farlig och rent av dödlig. Det innebär i praktiken att förhållningssättet för att använda produkten ändras utan att produkten i sig har förändrats. Detta medför att produktens säkerhetsdatablad och märkningen på förpackningen kan komma att behöva uppdateras. Om en kemisk produkt ska användas i Sverige ska både säkerhetsdatablad och produktens märkning på förpackningen vara på svenska. För att kunna hantera kemiska produkter på ett säkert sätt behöver den yrkesmässiga slutanvändaren följa den information som anges både i säkerhetsdatabladet och på produkten. Faropiktogram enlig CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. Exempel på en produkts klassificering och märkning taget från dess säkerhetsdatablad. Denna information anges alltid i avsnitt 2 i produkters säkerhetsdatablad.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=