Avfall och Miljö nr 5 2020

24 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 5 2020 ÅTERVINNING Ragn-Sells-ägda Easymining ska tillsammans med det tyska VA-företaget Gelsenwasser bygga den första fullskaleanläggningen för deras teknik Ash2Phos. TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE BRÄNT SLAM INNEHÅLLER cirka 9 procent IRVIRU EHW\GOLJW PHU lQ GH ÀHVWD JUXYRU GlU MXQJIUXOLJ IRVIRU EU\WV – Den stora problematiken är att slammet också innehåller en del annat. Det gör det i gruvan också, men då lägger man bara det åt sidan, utan att betala deponiskatt. ± 9nU WHNQLN E\JJHU Sn DWW PDQ VND bränna först. Då tar man bort alla giftiga organiska ämnen. Den cirkulära ekono- min behöver ett avgiftningssteg, annars ackumuleras alla gifter. Någon måste EHWDOD I|U GHQ DYJLIWQLQJHQ VlJHU (DV\ minings vd Jan Svärd. Cirka 0,3 procent av askan utgörs av tungmetaller, mest kvicksilver, kadmium, EO\ RFK NURP 'HW lU KlU GHQ VYHQVND tekniken kommer in. I en lika enkel som snillrik process fälls metaller ut. Därefter kan ren fosfor i form av kalciumfosfat ut- vinnas. Den innehåller till exempel under 0,1 ppm kadmium, det vill säga 0,1 gram per ton. Det kan jämföras med produkter IUnQ GHQ ¿QVND JUXYDQ I|U IRVIRUEU\WQLQJ där kadmiumhalten ligger på cirka 10 ppm. Tillgänglig fosfor ± 'HQ W\VND ODJVWLIWQLQJHQ NUlYHU SUR - cents återvinning av fosforn i askan. Vår teknik återvinner mer än 90 procent. Jan Svärd menar att denna teknik är en effektivare metod att utvinna fosfor än att WLOOYHUND ELRNRO JHQRP S\URO\V – För att det ska vara en högvärdig fosforprodukt måste den vara tillgänglig för växterna. Då vill man oftast att den ska binda vid något lättlösligt. Om fosforn bundit sig med exempelvis aluminium behövs ett pH under 3 för att lösa ut, och då blir den aldrig tillgängligt för växterna. 'HW XQLND PHG (DV\PLQLQJV WHNQLN är enligt Jan Svärd att de får en väldigt ren produkt. Utöver fosforn kan mer utvinnas ur askan. Järn och aluminium kan exempelvis användas i vattenrening, och kiselsand – som är nästan lika stor del som den inkommande askan – kan användas som konstruktionsmaterial, exempelvis vid cementtillverkning. För att få god ekonomi i återvinningen krävs därför stora anläggningar och närhet till andra aktörer. – Vi hamnar i branschöverskridande frågor, därför behövs samarbete, olika på varje plats. Det är det som är det svåra med cirkulär ekonomi, man behöver jobba ihop. Det är därför det är så roligt också, säger Jan Svärd. Sverige saknar lagstiftning En motsvarande anläggning som nu XSSI|UV L 7\VNODQG lU RFNVn SODQHUDG WLOO Helsingborg. I Sverige har fosforfrågan utretts, men den har ännu inte resulterat L QnJRW Q\WW UHJHOYHUN YLONHW KDU I|UVHQDW detta projekt. – Är det inte krav på fosforåtervinning blir det svårt att konkurrera med sådana här metoder. )|U (DV\PLQLQJ lU $VK 3KRV HQ GHO DY I\UD 'HUDV PHWRG DWW XWYLQQD NDOLXP VDOWHU XU À\JDVND IUnQ I|UEUlQQLQJ $VK - 2Salt, var först att köra igång i full skala. Därtill ska en demonstrationsanläggning E\JJDV I|U DWW XWYLQQD NYlYH XU ODNYDWWHQ och från avloppsvatten (läs mer i artikeln intill) och en CleanMap ska producera monoammoniumfosfat från apatitmalm. – Med alla processer på plats kan vi återvinna kalium, fosfor och kväve. Då får vi beståndsdelarna till ett fullgödselmedel, NPK. Det är drömmen, säger Jan Svärd. fosfor ur aska Svensk teknik utvinner 30 000 ton aska ska kunna processas i Easyminings anläggning varje år. Aska förs in via ett rör. Därefter tillsätts saltsyra för att sänka pH och fälla ut metaller. Först utvinns järn, därefter aluminium och sist fosfor i form av kalciumfosfat som pressas ut och sedan filtreras. Jan Svärd, vd Easymining.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=