Avfall och Miljö nr 5 2020

Nr 5 2020 AVFALL OCH MILJÖ | 25 sŝ ŚĂƌ ĞŶ ůƂƐŶŝŶŐ ĨƂƌ ĂƩ ŵŝŶƐŬĂ ŵćŶŐĚĞŶ ŶĞĚĨĂůůĂŶĚĞ ƐŬƌćƉ ǀŝĚ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌŶ ƐĊ ĂƩ ƟĚ ĨƌŝŐƂƌƐ ŐĞŶŽŵ ŵŝŶƐŬĂƚ ƐƚćĚďĞŚŽǀ͘ sŝĚ ŬƂƉ Ăǀ ďŽƌƐƚůŝƐƚĞƌ ĨƂƌ ƚĞƐƚ ŚĂƌ ǀŝ ƐƉĞĐŝĂůͲ ĞƌďũƵĚĂŶĚĞ͘ <ŽŶƚĂŬƚĂ ŝŶĨŽΛďŽƌƐƚĞŶ͘ƐĞ CONTAINERTÄTNING FÖR SORTERGÅRD Kontakta info@borsten.se för special- erbjudande ^ǀĞŶƐŬ ŽƌƐƩĞŬŶŝŬ͕ &ŽƌƐĚĂůĂǀćŐĞŶ ϲ͕ ^ ͲϯϰϮ ϯϮ ůǀĞƐƚĂ ͮ dĞů ϬϰϳϮͲϭϳϱ ϬϬ ͮ &Ădž ϬϰϳϮͲϭϯϮ ϬϬ ͮ ǁǁǁ͘ďŽƌƐƚĞŶ͘ƐĞ ͮ ŝŶĨŽΛďŽƌƐƚĞŶ͘ƐĞ Gå in på borsten.se för mer ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ÅTERVINNING Kväve är ett viktigt gödselmedel. RE-fertilize är ett projekt som ska rena vatten från deponier och reningsverk på kväve, för att sedan kunna använda det som gödning inom jordbruket. DET ÄR RAGN-SELLS innovationsbolag (DV\PLQLQJ VRP lJHU SURMHNWHW $YIDOO Sverige och Svenskt Vatten är två av del- tagarna i referensgruppen, medan Lant- männen deltar aktivt. Projektet har fått 19 miljoner i bidrag genom EU Life, EU:s program för att stödja klimat-, miljö- och naturvårdsprojekt. – Lakvatten från deponier innehåller P\FNHW NYlYH VRP EHK|YHU DYOlJVQDV I|U att undvika övergödning i våra svenska vatten, samtidigt som jordbruket behöver kvävet som näringsämne, säger Camilla Nilsson, rådgivare på Avfall Sverige. Detta lU HWW ¿QW H[HPSHO Sn KXU PDQ NDQ DQYlQ - GD HQ RXWQ\WWMDG UHVXUV RFK VOXWD NUHWVORS - pet, och samtidigt minska beroendet av konstgödsel. Idag används ofta biologiska processer för att rena vatten från kväve, exempelvis i luftade dammar där kvävet avgår i form av lustgas. Förutom att kvävet då inte kan tas till vara så är lustgas en kraftig växthusgas och bidrar alltså till klimat- förändringarna. 'HQ Q\D UHQLQJVWHNQLNHQ IXQJHUDU JH - nom att kvävet istället fångas upp i vattnet av ett fällningsämne. Efter att ha sepa- rerat kvävet från fällningsämnet hoppas man sedan kunna skapa en användbar kväveprodukt. Fällningsämnet ska dess- utom kunna återanvändas, vilket kan ge låg energi- och resursförbrukning jämfört med dagens vanliga reningsmetoder. Den mobila testanläggningen beräknas kunna starta i slutet av 2021. Här ska såväl lakvatten från Ragn-Sells deponi +|JE\WRUS L VYHQVND %UR VRP UHMHNWYDWWHQ från vattenreningsverket i Köpenhamn provköras. Projektet förväntas avslutas sommaren 2022. TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE De ska utvinna kväve

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=