Page 14

Rörelse nr 4 2015

tema: Barn & läkemedel Medicinering mot ADHD År 2002 godkändes det första centralstimulerande preparatet Concerta (metylfenidat) för behandling av ADHD hos barn. För första gången registrerades ett läkemedel i Sverige för symptom som hyperaktivitet, uppmärksamhetsstörning och impulsivitet. Text: Malin Schiratzki NÄR LÄKEMEDLET CONCERTA godkändes var tanken att endast en liten andel av barnen med ADHD- diagnos, de svårast drabbade, skulle få läkemedlet. Men användningen har ökat från 474 dygnsdoser per 1 000 invånare år 2006 till 3 136 år 2013. Enligt rapporten En diagnos det stormat kring – ADHD i ett historiskt perspektiv (Socialstyrelsen 2014) fi nns det fl era orsaker till ökningen. 2008 utvidgades förskrivningsrätten från att gälla endast barn- och ungdomspsykiatriker till att även omfatta specialister inom vuxenpsykiatrin. I dag sker den största ökningen bland vuxna med ADHD. Från 2005 har också fl era ADHD-läkemedel registrerats på den svenska marknaden. Stora regionala skillnader Ökningen speglar främst ett ökat behov, att fl er får en diagnos och den hjälp de behöver. I dag ligger siff ran runt fem procent, ungefär i nivå med den bedömda andelen personer som har ADHD. Men de regionala skillnaderna i landet är stora. I Stockholms län är det till exempel väldigt få personer i Danderyd som får läkemedlet medan det förskrivs till tolv procent av pojkarna i åldern 10–17 i Nykvarn. www.alminia.se Användningen av ADHD-medicin varierar kraftigt. De regionala skillnaderna mellan pojkar och fl ickor, berättar Peter Salmi på Socialstyrelsen. Byter namn till är stora, liksom skillnaden Då: Nu: - Personlig Assistans - Hemtjänst - Personlig Assistans - Hemtjänst - Ledsagning - Boendestöd Fortfarande Ditt tryggaste val! www.alminia.se Telefon: 08-735 86 86 Adena Personlig Assistans Med rätt assistans får du bättre livskvalitet. Vår vision är därför att öka livskvaliteten för dig genom att ge dig i särklass bästa service Din trygghet i centrum! 14 RÖRELSE NR 4 ˜ 2015 FOTO: SOCIALSTYRELSEN Skytteholmsv. 2, 171 27 Solna Tel: 08-735 53 30 www.adena-assistans.se med all respekt. allt vanligare


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above