Page 19

Rörelse nr 4 2015

www.autoadapt.se Hur får jag in min dotter i bilen utan att förstöra min rygg? FÖRSLAG OM BILSTÖD RBU:s remissyttrande FOTO: MALIN SCHIRATZKI Vill du veta mer? Läs hela yttrandet på RBU:s hemsida www.rbu.se RBU anser att förslaget riskerar att missgynna familjer som har barn med funktionsnedsättning. RBU HAR LÄMNAT YTTRANDE över utredningsförslaget Ett reformerat bilstöd (Ds 2015:9). Utredarens uppdrag har bland annat varit att bedöma hur en bättre ordning för anpassningsbidraget kan åstadkommas. Ett av förslagen är att halvera det grundbidrag (för närvarande 60 000 kronor) som ges till alla bilstödsberättigade för att kunna köpa en bil. De medel som därigenom sparas vill utredaren omfördela till ett förstärkt anskaffningsbidrag till den med låg inkomst samt ett nytt bidrag som benämns tilläggsbidrag. Det sistnämnda kan lämnas med upp till 30 000 kronor om behovet av anpassning gör att man måste välja en dyrare bil än man annars skulle ha gjort, exempelvis en större bil. I yttrandet uttrycker RBU oro för att den nya utformningen av bilstödet riskerar att underkompensera familjer som har barn med funktionsnedsättning där de faktiska merkostnaderna ofta överstiger den nivå på tilläggsbidrag som föreslås. RBU efterlyser en analys av hur bilstödet fungerar utifrån ett barn- och familjeperspektiv. Dessutom föreslår RBU att det i författningstext ska fastslås att hela familjens behov ska beaktas vid anpassningar som görs inom bilstödets grupp fem (förälder till barn med funktionsnedsättning). Henrik Petrén RÖRELSE NR 4 ˜ 2015 19


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above